การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหาร ระหว่าง มกอช. และสถาบันมาตรฐาน Feed Additive and preMixture Quality System (FAMI-QS)

                นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหาร ระหว่าง มกอช. และสถาบันมาตรฐาน Feed Additive and preMixture Quality System (FAMI-QS) วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 321 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ