การอบรมระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร (QR Trace) เพื่อยกระดับสินค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับทุเรียนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร (QR Trace) เพื่อยกระดับสินค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับทุเรียนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ซึ่งมีเกษตร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 100 คน โดยหลังการอบรมจะมีการนำ QR Trace ไปใช้กับสินค้าทุเรียนภายใต้สโลแกน “ทุเรียนระยองแท้ ดี มีคุณภาพ ต้องมี QR Code”