ไทยร่วมลงนามและจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียน

               นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียนครั้งที่ 26 (The 26th meeting of ACCSQ Prepared Foodstuff Product Working Group; PFPWG) ในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2561 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยมีนางอรทัย ศิลปนภาพร ที่ปรึกษา มกอช. ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมด้วยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าร่วมการประชุม
              การประชุมครั้งนี้ มีผลการประชุมที่สำคัญ คือ การลงนามในความตกลงยอมรับร่วมอาเซียน (ASEAN MRA) ด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบทั้ง 10 ประเทศ การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยแล้วเสร็จจำนวน 2 ฉบับ คือ หลักการและแนวปฏิบัติของวัตถุเจือปนอาหาร (รับผิดชอบโดยอินโดนีเซีย) และแนวปฏิบัติทั่วไปในการควบคุมวัตถุสัมผัสอาหาร (รับผิดชอบโดยประเทศไทย)