สหภาพยุโรป ปรับปริมาณ MRLs ยาปราบศัตรูพืช

                เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/685 ซึ่งได้กำหนดปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืชที่สามารถตกค้างในสินค้าพืชและสัตว์ ดังนี้
  1. สาร abamectin ในกล้วย ที่ระดับ 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  2. กำหนดให้ beer และ mustard seeds powder เป็นสารพื้นฐานตาม Annex IV ของ Regulation (EC) No 396/2005
  3. สาร fluopyram ในผักเบี้ยใหญ่ ที่ระดับ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  4. สาร fiuxapyroxad ในผักที่มีรากและผักที่มีหัวจากเขตร้อน ยกเว้น
      -หัวบีทน้ำตาล ที่ระดับ 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -ต้นหอม ที่ระดับ 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -ผักกะหล่ำดอก ที่ระดับ 0.15 – 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -หัวกะหล่ำบรัสเซลส์ ที่ระดับ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -หัวกะหล่ำปลี ที่ระดับ 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -ผักกาดหอมและผักสลัด ที่ระดับ 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -ผักโขมและผักที่คล้ายคลึงกัน ที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -ผักชิโครี่ ที่ระดับ 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -สมุนไพรและดอกไม้ที่บริโภคได้ ที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -อาร์ติโชก ที่ระดับ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -ต้นกระเทียม ที่ระดับ 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
      -ชาสมุนไพรจากราก รากหรือหัวพืช รากชิโครี่ ที่ระดับ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  5. ปรับลดค่า MRLs ของสาร fluxapyroxad ที่บราซิลใช้ในผลไม้กลุ่มส้ม ได้แก่ ส้มโอ ที่ระดับ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งปรับให้เท่ากับค่า MRLs ของส้ม เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการนำเข้าสินค้ามายังสหภาพยุโรป
  6. สาร maleic hydrazide ซึ่งได้ปรับค่า MRLs ของ มันฝรั่ง ที่ระดับ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กระเทียม ที่ระดับ 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หอมแดง ที่ระดับ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และนม ที่ระดับ 0.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  7. สาร tefluthrin ในแครอท มีค่า MRLs ที่ระดับ 0.08 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช. (5/07/2561)