โครงการสัมมนา EU Organic Market : Export opportunities and challenges วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดโครงการสัมมนา EU Organic Market : Export opportunities and challenges ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 
                 เอกสารดาวน์โหลด 
                  -  รายละเอียดเพิ่มเติม 
                  -  
กำหนดการสัมมนา
                  -   เอกสารประกอบการสัมมนา