มกอช.ดูงานสินค้าเกษตรภาคใต้ชายแดน

                9 สิงหาคม 2561 : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำโดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช. พร้อมด้วย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. และผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ มกอช. เข้าเยี่ยมดูงานผลงานวิจัย "การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย" เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติและปลอดภัย และการเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงเห็ดร่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่ และการแปรรูปเป็นเซรั่มบำรุงผิว ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร และได้เข้าเยี่ยมด่านตรวจสินค้าเกษตร (สะเดา) อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อรับฟังสถานการณ์การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตรทั้งพืช สัตว์ และประมง เพื่ิอนำมาวางแผนหาแนวทางขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตรต่อไป