ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

              ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินประจำปีงบประมาณ 2562   จัดโดย กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.

               1.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

               2.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ (Internal Control System for Organic Aquaculture Auditor) วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

               3.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System for Organic Agriculture Auditor) วันที่ 7-9 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

               4.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) วันที่ 9-11 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

               5.หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) รุ่นที่ 1 วันที่ 14-18 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

               6.หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Auditor) วันที่ 21-23 มกราคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

              7.หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 (ISO/IEC 17020 Introduction and Internal Auditor) วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             8.หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) รุ่นที่ 2 วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

             9.หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Auditor) วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

            10.หลักสูตรข้อกำหนดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในการผลิตอาหารและระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ประกอบการ (GMP/HACCP) วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 (รายชื่อผู้เข้าอบรม)