ภาพงานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

                 นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
                 เพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มอบให้ส่วนราชการต่างๆ เข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ ตามความต้องการขอรับการสนับสนุน มกอช. จึงร่วมกับสถานศึกษาโครงการ กพด. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรทั้งด้านพืช สัตว์และประมง และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เช่น วิชาการด้านสหกรณ์ การจัดทำบัญชีสหกรณ์และครัวเรือน การควบคุมต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์สำหรับใช้บำรุงพืชและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ได้ในอนาคต จำนวน 10 โรงเรียน 50 คน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน และศึกษาฐานเรียนรู้ที่ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริฯ โดยมีผู้แทนจากกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (กนม.) ให้การต้อนรับ