ภาพงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์

                นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์ ในลักษณะเกษตรกรแนะนำเกษตรกรด้วยกันเองและเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย Q อาสา จากจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระแก้ว และพัทลุง จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน กล่าวรายงาน และร่วมต้อนรับ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ