การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสด ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

               ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีปริมาณการส่งออกยางพารา 4.42 ล้านตัน มีการส่งออกในรูปของยางดิบชนิดต่างๆ ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น ยางเครพ และยางชนิดอื่นๆ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เล่งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสด ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นประธานการอภิปรายการสัมมนาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป