การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางสำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี นครปฐม จ.นครปฐม

                นางอรทัย ศิลปนภาพร ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางสำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นประธานการอภิปรายการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์กลางสำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนำมาใช้ปรับปรุงร่างฯ ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน