การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]