'1170'สายด่วนกระทรวงเกษตร

               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ซึ่งมีประชากรประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญในการเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรในประเทศและสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง และด้วยจำนวนเกษตรกรที่มากมายกระจายอยู่ตามพื้นที่ ต่างๆทั่วประเทศ ทำให้อาจมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
    
              ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบายให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ผ่านทางศูนย์บริการ คอลเซ็นเตอร์ 1170 เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ
    
               นายอภิชาต จงสกุล โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในระบบศูนย์บริการ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข1170มาตั้งแต่ปี 2547เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆตลอดจนรับเรื่องร้องทุกข์หรือรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมง ปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาด โรคระบาดสัตว์ การนำเข้าปุ๋ยเคมี วิธีการจัดการแก้ปัญหาดิน การขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า ราคาสินค้าเกษตร โครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น ก็สามารถโทรฯ มาสอบถามได้ที่เบอร์ 1170 เพราะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอย่างเต็มใจ
   
               กระทรวงเกษตรฯ มีหน่วยงานในสังกัดอยู่ 18 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตามจังหวัดต่างๆคอยให้บริการเกษตรกรตลอด แต่ก็อาจจะให้บริการไม่ทั่วถึงดังนั้น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรฯคอลเซ็นเตอร์1170จะสามารถช่วยให้เกษตรกรที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรสามารถสอบถามได้โดยตรง ซึ่งมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   
              อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์บริการข่าวสารฯอย่างต่อเนื่องมีการวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาคเกษตร ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมดจะถูกจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ สามารถทำการสืบค้นข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้ การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรฯจะมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะประเด็นคำถามที่พบบ่อย เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้น
   
             นายอภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรเช่นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ำท่วม โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ยิ่งทำให้เกษตรกรต้องมีการปรับตัวมากขึ้น ดังนั้น เรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรฯ คอลเซ็นเตอร์1170ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข้อมูลภาคเกษตรได้อย่างทันท่วงที
   
            เกษตรกรหรือผู้สนใจมีปัญหาอยากรู้เรื่องเกษตรสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์1170สายด่วนกระทรวงเกษตรฯ.

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ หน้า 12