นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผอ.มกอช. เยี่ยมชมการผลิตกล้วยหอมทอง ณ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

                นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ออกเยี่ยมชมการผลิตกล้วย   หอมทองส่งออกญี่ปุ่น และ modern trade ณ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 8 กันยายน  พ.ศ.2554