สถานการณ์น้ำท่วมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

 
สถานการณ์น้ำท่วมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
 
              มกอช. ยังเปิดให้บริการเว็บไซต์ และอีเมลล์ ตามปกติจนกว่าจะไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)เพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในขั้นวิกฤต