ประกาศ/ระเบียบฯ มกอช.

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- การรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดี และการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2546
- การยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2546
- การยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สาขาการรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ พ.ศ. 2547
- การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก พ.ศ.2547
- การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2547
- การยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สาขา GMP/HACCP พ.ศ. 2547
- การยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหารสาขาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2548
- การยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหารสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. 2548