กฎกระทรวง

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2552

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2558

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ เมล็ดถั่วลิสง:ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2558

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวมน้ำนมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2559

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2560