ค้นหาประกาศ SPS, TBT/WTO

Notification
หมายเลข Notification
สินค้า/มาตรการ
วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน
วันที่มีผล
บังคับใช้
ไทย
G/SPS/N/THA/263

14 กุมภาพันธ ์ 2562
สารปนเปื้อน 15 เม.ย. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ สธ ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และประกาศ สธ. (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2)
ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับสารปนเปื้อนตามระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ให้อาหารที่มีสารปนเปื้อนเป็นอาหารที่กำหนดมาตรฐานตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 2 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ (1) โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ดีบุก ตะกั่ว ปรอท และสารหนู
(2) สารพิษจากเชื้อรา ได้แก่ อะฟลาทอกซิน ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1 และบี 2 โอคราทอกซินเอ พาทูลิน
(3) สารอื่นๆ เช่น กรดไฮโดรไชยานิก เมลามีน และ 3-เอ็มซีพีดี เป็นต้น
(4) สารกัมมันตรังสี เช่น Pu-238, I-129, Cs-137 C-14
ข้อ 6 วิธีการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 ประกาศนี้ ไม่บังคับใช้กับ
(1) วัตถุเจือปนอาหาร และสารช่วยในการผลิต ตามประกาศว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
(2) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตามประกาศว่าด้วยเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(3) น้ำแร่ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติ
(4) วัตถุแต่งกลิ่นรส ตามประกาศว่าด้วยเรื่องวัตถุแต่งกลิ่นรส
(5) อาหารอื่นที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดสารปนเปื้อนไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อ 8 ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งอาหารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/THA/19_0847_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/262

31 มกราคม 2562
อาหาร 1 เม.ย. 62 วันถัดจากประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหาร ด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ข้อ 2 อาหารตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่ จำหน่าย ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ให้เกิดโรค เว้นแต่จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชี หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และอาหารอื่น ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไว้โดยเฉพาะ
ข้อ 5 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/629

31 มกราคม 2562
อาหาร 28 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้า เป็นการเตรียมเพื่อจะนำมาตรการระงับการนำเข้าอาหารจากสถานประกอบการในต่างประเทศที่หลีกเลี่ยง และไม่ปฏิบัติตามการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อาร์เจนตินา
G/SPS/N/ARG/223

31 มกราคม 2562
ผลิตภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ - 14 ก.ค. 62
สาระสำคัญ : จัดทำประกาศห้ามผลิต ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ใช้ และห้ามมีไว้ในครอบครองสำหรับผลิตภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะ colistin และเกลือของ colistin
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
ปานามา
G/SPS/N/PAN/64

31 มกราคม 2562
ยาสัตว์ 1 เม.ย.62 -
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation) ฉบับที่ 65.05.51:18 ซึ่งกฎระเบียบฉบับนี้ใช้กับยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการผลิต จำหน่าย กระจายสินค้า หรือเก็บรักษา หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้การขึ้นทะเบียนวัตถุดิบสำหรับการผลิตยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยาสัตว์ผสมสูตรต่างๆ (compounded vetetinary formulations) จะไม่รวมอยู่ในขอบเขตของกฎระเบียบฉบับนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐภาคีแต่ละรัฐ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/264/Add.1 *

30 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช - 13 ส.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ Regulation (EU) 2019/91 ลงวันที่ 18 ม.ค.62 แก้ไขภาคผนวกที่ 2 3 และ 5 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No. 369/2005 เกี่ยวกับการการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin and tepraloxydim รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0537_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อียิปต์
G/SPS/N/EGY/88

30 มกราคม 2562
ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 31 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานอียิปต์เลขที่ ES 6374 สำหรับผลิตภัณฑ์เนยเทียมและเนยผสม (fat spread and blended spread) มาตรฐานนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์น้ำไขมันทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ที่จะนำมาทาขนมปัง อย่างไรก็ตามมาตรฐานนี้ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมและผลิตภัณฑ์นม จะใช้กับเฉพาะมาการีนและผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้คล้ายๆกัน แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันน้อยกว่า 2/3 ของ dry matter (ไม่รวมเกลือ)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อียิปต์
G/SPS/N/EGY/89

30 มกราคม 2562
ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 31 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานอียิปต์สำหรับน้ำมันปลา ใช้กับน้ำมันปลาที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ของหลักปฏิบัติสำหรับปลาและผลิตภัณฑ์ประมง (CAC/RCP 52-2003) ที่ใช้เพื่อบริโภค มาตรฐานนี้ใช้กับน้ำมันปลาในอาหารและอาหารเสริมที่ควบคุมเช่นเดียวกับอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/302

30 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 18 ก.พ. 62 20 วันหลังประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : แก้ไขภาคผนวกที่ 3 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) 369/2005 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช chlorate ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเปิดรับฟังความเห็นเพื่อพิจารณาตัดสินใจของสหภาพยุโรป (EU decision-marking process) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกสามารถเสนอข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 18 ก.พ. 62 ผ่านเว็บไซต์
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-334046_en
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/303

30 มกราคม 2562
อาหารใหม่ (novel foods) - 20 วันหลังประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : อนุญาตขยายขอบเขตการใช้ Schizochytrium sp. oil ซึ่งเป็นอาหารใหม่ให้ใช้ในผัก ผลไม้เข้มข้น (puree) ด้วย ภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EU) 2015/2283 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EU) 2017/2470 รายละเอียดเพิ่มเติมค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0560_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/304

30 มกราคม 2562
อาหารใหม่ (novel foods) - 20 วันหลังประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : อนุญาตขยายขอบเขตการใช้น้ำมันจากเมล็ด Allanblackia ให้ใช้ในกลุ่มอาหารผสมระหว่างน้ำมันพืช และเพิ่มระดับการใช้สูงสุดของน้ำมันจากเมล็ด Allanblackia สำหรับกลุ่มอาหารที่ได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบ Decision 2008/559/EC โดยได้จัดทำกฎระเบียบ Regulation (EU) 2015/2283 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EU) 2017/2470 รายละเอียดเพิ่มเติมค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0561_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
คอสตาริกา
G/SPS/N/CRI/69/Add.1

30 มกราคม 2562
ยาสัตว์ 31 มี.ค.62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อความของ Notifcation G/SPS/N/CRI/69 ที่แจ้งเวียนเมื่อวันที่ 5 ส.ค.51 เกี่ยวกับร่างกฎระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation) ฉบับที่ 65.05.51:08 เรื่อง ยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการผลิต จำหน่าย หรือคลังสินค้าและสินค้าส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบในการผลิตยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยาสัตว์ผสมสูตรต่างๆ (compounded vetetinary formulations) จะไม่รวมในขอบเขตในกฎระเบียบนี้ จะขึ้นอยู่กับรัฐภาคีแต่ละรัฐจะควบคุม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
กัวเตมาลา
G/SPS/N/GTM/45/ Add.1

30 มกราคม 2562
ยาสัตว์ 31 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อความของ Notifcation G/SPS/N/GTM/45 ที่ได้แจ้งเวียนเมื่อวันที่ 5 ส.ค.51 เกี่ยวกับร่างกฎระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation) ฉบับที่ 65.05.51:08 เรื่อง ยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการผลิต จำหน่าย หรือคลังสินค้าและสินค้าส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบในการผลิตยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยาสัตว์ผสมสูตรต่างๆ (compounded vetetinary formulations) จะไม่รวมในขอบเขตในกฎระเบียบนี้ จะขึ้นอยู่กับรัฐภาคีแต่ละรัฐจะควบคุม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ฮอนดูรัส
G/SPS/N/HND/31/ Add.1

30 มกราคม 2562
ยาสัตว์ 31 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อความของ Notifcation G/SPS/N/HND/31 ที่ได้แจ้งเวียนเมื่อวันที่ 21 พ.ย 51 เกี่ยวกับร่างกฎระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation) ฉบับที่ 65.05.51:08 เรื่อง ยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการผลิต จำหน่าย หรือคลังสินค้าและสินค้าส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบในการผลิตยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยาสัตว์ผสมสูตรต่างๆ (compounded vetetinary formulations) จะไม่รวมในขอบเขตในกฎระเบียบนี้ จะขึ้นอยู่กับรัฐภาคีแต่ละรัฐจะควบคุม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
เอลซัลวาดอร์
G/SPS/N/SLV/85/ Add.1

30 มกราคม 2562
ยาสัตว์ 12 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อความของ Notifcation G/SPS/N/SLV/85 ที่ได้แจ้งเวียนเมื่อวันที่ 21 พ.ย 51 เกี่ยวกับร่างกฎระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation) ฉบับที่ 65.05.51:08 เรื่อง ยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการผลิต จำหน่าย หรือคลังสินค้าและสินค้าส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบในการผลิตยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยาสัตว์ผสมสูตรต่างๆ (compounded vetetinary formulations) จะไม่รวมในขอบเขตในกฎระเบียบนี้ จะขึ้นอยู่กับรัฐภาคีแต่ละรัฐจะควบคุม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
นิคารากัว
G/SPS/N/NIC/50/ Add.1

30 มกราคม 2562
ยาสัตว์ 31 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐาน ?NTON 20 002 -10 RTCA 65.05.51:08? เรื่อง ยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การขึ้นทะเบียนด้านสุขอนามัยและข้อกำหนดการควบคุมที่เคยแจ้งเวียนNotifcation G/SPS/N/NIC/50 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 51
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
คอสตาริกา
G/SPS/N/CRI/197/Add.1

30 มกราคม 2562
ผลิตภัณฑ์นม - -
สาระสำคัญ : รัฐบาลคอสตาริกาได้แจ้งเวียน Notifcation G/SPS/N/CRI/197 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 เกี่ยวกับร่างกฎระเบียบทางวิชาการของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation: RTCA) ฉบับที่ 67.04.75:17 เรื่อง ผลิตภัณฑ์นม และ Matured cheese เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน RTCA กฎระเบียบนี้ใช้กับ Matured cheese สำหรับบริโภคโดยตรงหรือนำไปแปรรูปในรัฐสมาชิก จุดประสงค์แจ้งเวียนฉบับแก้ไขเพื่อให้ประเทศสมาชิกทราบว่ากฎระเบียบได้ผ่านการทบทวนและแก้ไขแล้ว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 0
กัวเตมาลา
G/SPS/N/GTM/66/Add.1

30 มกราคม 2562
ผลิตภัณฑ์นม - -
สาระสำคัญ : รัฐบาลกัวเตมาลาได้แจ้งเวียนNotifcation G/SPS/N/GTM/66 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 เกี่ยวกับร่างกระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation: RTCA) ฉบับที่ 67.04.75:17 เรื่อง ผลิตภัณฑ์นม และ Matured cheese เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน RTCA จุดประสงค์ที่แจ้งเพิ่มเติมให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทราบเพื่อความโปร่งใสว่าได้มีการปรับปรุงและแก้ไขตามที่ได้รับข้อคิดเห็นระหว่างทำประชาพิจารณ์ และได้รับการอนุมัติภายใต้กฎระเบียบ ฉบับที่ 464-2018 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ฮอนดูรัส
G/SPS/N/HND/54/Add.1

30 มกราคม 2562
ผลิตภัณฑ์นม - -
สาระสำคัญ : แจ้งปรับปรุงแก้ไขร่างกฎระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation: RTCA) ฉบับที่ 67.04.75:17 เรื่อง ผลิตภัณฑ์นมและ Matured cheese เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน RTCA ตามที่ได้แจ้งเวียนNotifcation G/SPS/N/CRI/197 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 จุดประสงค์ที่แจ้งเพิ่มเติมให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกเพื่อความโปร่งใสว่าได้มีการปรับปรุงและแก้ไขตามที่ได้รับข้อคิดเห็นระหว่างทำประชาพิจารณ์ และได้รับการอนุมัติภายใต้กฎระเบียบ ฉบับที่ 406-2018 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เอล สวาดอร์
G/SPS/N/SLV/127/ Add.1

30 มกราคม 2562
ผลิตภัณฑ์นม - -
สาระสำคัญ : แจ้งปรับปรุงแก้ไขร่างกฎระเบียบทางเทคนิคของอเมริกากลาง (Central America Technical Regulation: RTCA) ฉบับที่ 67.04.75:17 เรื่อง ผลิตภัณฑ์นมและ Matured cheese เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน RTCA ตามที่ได้แจ้งเวียนNotifcation G/SPS/N/SLV/127 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 จุดประสงค์ที่แจ้งเพิ่มเติมให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกเพื่อความโปร่งใสว่าได้มีการปรับปรุงและแก้ไขตามที่ได้รับข้อคิดเห็นระหว่างทำประชาพิจารณ์ และได้รับการอนุมัติภายใต้กฎระเบียบ ฉบับที่ 406-2018 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
นิคารากัว
G/SPS/N/NIC/102/ Add.1

30 มกราคม 2562
ผลิตภัณฑ์นม - -
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ ?NTON 03 108 -17 RTCA 67.04.75:17? เรื่อง ผลิตภัณฑ์นม และ Matured cheese เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน RTCA
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/470/Add.1

29 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช - 28 ม.ค. 62
สาระสำคัญ : ไต้หวันประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Acequinocyl, Benzovindiflupyr, Chlorfenapyr, Chlorothalonil, Cyprodinil, Diflubenzuron, Dinotefuran, Ethiprole, Fluensulfone, Fluopyram, Fluxapyroxad, Hexaflumuron, Imibenconazole, Mandipropamid, Methoxyfenozide, Metolachlor, Molinate, Myclobutanil, Pendimethalin, Pretilachlor, Spiromesifen, Spirotetramat, Tebuconazole, ในอาหาร (ผัก ผลไม้ เมล็ดพืช) และค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Fluopyram, Novaluron, Spinetoram, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (เนื้อสัตว์ปีก โคกระบือ แพะ แกะ สุกร นม) และ
กำหนดสารกำจัดศัตรูพืชที่ห้ามใช้ 3 ชนิด ได้แก่ Prothoate (40%EC) Mecarbam (35%EC) Endosulfan มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 62 รายละเอียดค้นได้
จากhttps://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_0456_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_0456_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/471/Add.1

29 มกราคม 2562
กักกันพืช - 1 มี.ค. 62
สาระสำคัญ : ไต้หวันประกาศใช้ พ.ร.บ. อารักขาพืชและกักกันพืช ฉบับแก้ไขมาตรา 15, 17 และ 25 ที่ได้แจ้งเวียนใน Notification หมายเลข G/SPS/N/TPKM/471 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62 เพื่อให้มีระยะเวลาปรับตัวที่เพียงพอ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
นิวซีแลนด์
G/SPS/N/NZL/584

29 มกราคม 2562
หน่อพันธุ์สำหรับปลูก(Nursery stock) รวมทั้งต้น กิ่งชำพักตา กิ่งชำไม่พักตา - 25 ม.ค. 62
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานนำเข้าหมายเลข 155.02.16 สำหรับนำเข้าหน่อพันธุ์สำหรับปลูก (nursery stock) ของหน้าวัว (Anthurium) และกุหลาบ และกำหนดเงื่อนไขการนำเข้า ต้องการมีการรับรอง Additional Declaration ในใบรับรอง PC ว่า พืชนั้น (ชื่อพืช) จะต้องมาจากแหล่งปลอดศัตรูพืช (pest free area, free from..)ที่ปลอดจาก Ralstonia pseudosolanacerum หรือ พืชนั้น (ชื่อพืช) ต้องมาจากแปลงผลิตที่ปลอดศัตรูพืช (pest free place of production) ซึ่งพ่อแม่พันธุ์พืชนั้นได้ผ่านการทดสอบตามวิธีการที่ NPPO ยอมรับแล้วและปลอดจาก Ralstonia pseudosolanacerum รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/NZL/19_00453_00_e.pdf (ส่วนที่แก้ไข) https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/NZL/19_00453_01_e.pdf (เงื่อนไขการนำเข้าหน่อพันธุ์ทุกพืช)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1479

29 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 1 เม.ย. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบทางเทคนิค ฉบับที่ 599 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 กำหนดรายชื่อ positive additive list ของสารเคลือบที่เป็นพลาสติกและโพลีเมอร์ในวัสดุสัมผัสอาหารโดย ได้มีการเปลี่ยนแปลง
- รายการที่ (item) 7b ของภาคผนวกในกฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 105 ปี 2542
- ตารางในภาคผนวกของรายการที่ 3.2 ในกฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 52 ปี 2553
- ภาคผนวกของรายการที่ 4 ในกฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 56 ปี 2553
ทั้งนี้ได้ยกเลิกกฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 17 ปี 2553 เกี่ยวกับรายชื่อ positive additive list
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูเครน
G/SPS/N/UKR/132

25 มกราคม 2562
อาหาร - -
สาระสำคัญ : กำหนดกฎหมายข้อมูลสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 1. เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นการปกป้องสุขภาพของประชากร รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม 2. หลักการทั่วไปและข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลอาหารโดยเฉพาะด้านฉลาก รวมถึงการกำหนดให้ผู้ขาย (Market operator) ต้องแจ้งข้อมูลแก่ผู้ขายรายอื่นและผู้บริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1477

24 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับค่า MRLs ของสารออกฤทธิ์ A29 - Acetamiprid ในการเพาะปลูกพืชสำหรับการใช้งานแบบพ่นทางใบ ดังนี้ 1. ซัลซา ที่ MRL 0.5 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน 2. กระเทียมและหอมหัวใหญ่ปรับค่า MRLs จาก 0.01 เป็น 0.5 mg/kg และระยะปลอดภัยจาก 3 เป็น 7 วัน 3. อะโวกาโด สับปะรด และมะม่วงปรับค่า MRLs จาก 0.01 เป็น 0.2 mg/kg และระยะปลอดภัยจาก 15 เป็น 14 วัน 4. มันหวานและหัวบีทปรับค่า MRLs จาก 0.03 เป็น 0.5 mg/kg และระยะปลอดภัยจาก 15 เป็น 7 วัน 5. มะละกอปรับค่า MRL จาก 0.1 เป็น 0.2 mg/kg
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1478

24 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับค่า MRLs และระยะปลอดภัยของสาร P34-Pyriproxyfen ในการเพาะปลูกพืชดังนี้ 1. กระเทียม มันหวาน หัวบีท หอมหัวใหญ่ และซัลซา ที่ 0.01 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน 2. อะโวกาโด สับปะรด มะละกอ มะม่วง ที่ 0.05 mg/kg และระยะปลอดภัย 14 วัน 3. ฟักทอง ซูกินี ฟักแม้ว พริกไทย กระเจี๊ยบเขียว ที่ 0.2 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/627

24 มกราคม 2562
อาหาร 25 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขฎระเบียบ Enforcement Decree ว่าด้วยกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้า โดยกำหนดให้หัวปลา เครื่องในปลาและหอยที่ไม่ได้จัดเป็นอาหารสำหรับบริโภคโดยประเทศผู้ส่งออก จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่ต้องมีการจัดการด้านสุขอนามัยเป็นพิเศษ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/628

24 มกราคม 2562
อาหาร 25 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบ Enforcement Rule ว่าด้วยกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยสำหรับอาหารนำเข้า ประกอบด้วยการประเมินสุขอนามัยอาหารนำเข้าเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยแบบพิเศษ รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการประเมินสุขอนามัยสำหรับการนำเข้า
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1468

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 20 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับค่า MRLs ของสาร F68 - Fluxapiroxade ในการใช้แบบพ่นทางใบ (Foliar) สำหรับการเพาะปลูกพืช ดังนี้ 1. สับปะรด ทุเรียนเทศ กีวี และทับทิม ที่ 0.7 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน 2. มันเทศ (sweet potato) ผลบัวหิมะ (yacon potato) หัวบีท ขิง มันเทศ มันสำปะหลัง ซัลซา หัวผักกาด และหัวไชเท้า ที่ 0.07 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน 3. ถั่วชิกพี ถั่วเลนทิล ถั่วฝักยาว ที่ 0.03 mg/kg และระยะปลอดภัย 14 วัน 4. ดอกไม้และพืช ดังนี้ alstroemeria, alyssum, amaryllis, azalea, toadflax, Indic cane, celulosia, coleus, clove, duboisia, euonumus, gardenia, geranium, gerbera, gladiolus, hydrangea, lantana, lily, lisanthus, daisy, pinus, pittosporum, ruscus, salvia, sedum makinoi, rubber tree, verbena, vinca และ zinnia ไม่ได้กำหนดค่า MRLs และระยะปลอดภัย 5. อาไซอิ (a?ai), มะพร้าว, dend?, แมคาเดเมีย, pinion และ pupunha ปรับค่าจาก 0.1 เป็น 0.3 mg/kg 6. ถั่วลิสงและมันฝรั่ง ปรับจาก 0.01 เป็น 0.03 mg/kg 7. แครอท ปรับค่าจาก 0.02 เป็น 0.07 mg/kg 8. มะม่วง ปรับค่าจาก 0.5 เป็น 0.7 mg/kg 9. ฝ้าย ปรับระยะปลอดภัยจาก 14 เป็น 7 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1470

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 20 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร M31-Metalaxil-M ในการเพาะปลูกผักกาดหอม (Lettuce) ที่ 0.5 mg/kg และกำหนดระยะปลอดภัยที่ 7 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1472

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับระยะปลอดภัยสำหรับการใช้สาร T32 - Tebuconazole สำหรับการเพาะปลูกอ้อยจาก 90 วันเป็น 30 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1473

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับระยะปลอดภัยสำหรับการใช้สาร T48 - Tiamethoxam สำหรับการเพาะปลูกพืช ดังนี้ 1. มันฝรั่ง ปรับระยะปลอดภัยจากเดิม 89 วัน เป็นไม่กำหนดระยะเวลาปลอดภัยเนื่องจากรูปแบบการใช้งาน 2. มะเขือยาว (aubergine) กำหนดวิธีการใช้ใส่ในดินและปรับค่า MRLs จาก 0.02 เป็น 0.03 mg/kg
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1469

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 20 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับค่า MRLs ของสาร Piraclostrobina ในการใช้แบบพ่นทางใบสำหรับการเพาะปลูกพืช ดังนี้ 1. สับปะรด พืชสกุลแอนโนนา (anonaceas) กีวี มะม่วง และทับทิม ปรับจาก 0.5 เป็น 0.7 mg/kg 2. อาไซอิ (a?ai), มะพร้าว, dend?, แมคคาเดเมีย, pinion และ pupunha ปรับจาก 0.2 เป็น 0.5 mg/kg 3. ฝ้ายและเมล็ดพันธุ์ ปรับจาก 0.2 เป็น 0.5 mg/kg 4. ข้าวบาร์เลย์และเมล็ดพันธุ์ ปรับจาก 1.5 เป็น 2 mg/kg 5. Duboisia ซึ่งเป็นพืชที่คุณสมบัติเป็นยา ไม่ได้กำหนดค่า MRL และระยะปลอดภัย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1471

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 20 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบกำหนดระยะปลอดภัยสำหรับการใช้สาร M02- Mancozebe ในการใช้งานแบบพ่นทางใบสำหรับการเพาะปลูกผักกาดหอม (Lettuce) ที่ 7 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1474

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับค่า MRLs ของสาร A18 - Abamectin สำหรับการเพาะปลูกพืช ดังนี้ 1. ถั่วลิสง ที่ 0.005 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน 2. มะเขือยาว ที่ 0.02 mg/kg และระยะปลอดภัย 3 วัน 3. กำหนดการใช้งานแบบใช้ในดินสำหรับมันฝรั่ง อ้อย พริกไทย และมะเขือเทศ 4. อ้อย กำหนดการใช้งานแบบฉีดพ่นทางใบ 5. พริกไทย ปรับจาก 0.01 เป็น 0.04 mg/kg
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1475

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับค่า MRLs ของสาร D41 - Diafenthiuron ในการใช้งานแบบพ่นทางใบสำหรับการเพาะปลูกพืช ดังนี้ 1. ข้าวโพด ที่ 0.05 mg/kg และระยะปลอดภัย 20 วัน 2. ข้าวสาลี ที่ 0.2 mg/kg และระยะปลอดภัย 14 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1476

23 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการปรับค่า MRLs ของสารออกฤทธิ์ P34 - Piriproxifem ในการเพาะปลูกพืช ดังนี้ 1. กระเทียม มันหวาน หัวบีท หอมหัวใหญ่ ซัลซา ที่ MRL 0.01 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน 2. อะโวกาโด สับปะรด มะละกอ และมะม่วง ที่ MRLs 0.05 mg/kg และระยะปลอดภัย 14 วัน 3. ฟักทอง ซูกินี ฟักแม้ว พริกไทย กระเจี๊ยบเขียว ที่ MRLs 0.2 mg/kg และระยะปลอดภัย 7 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/301

23 มกราคม 2562
กฎระเบียบการควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร 24 มี.ค. 62 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the European Union
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Regulation (EU) 2017/625 ว่าด้วยการควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารกำหนดกรอบการปฏิบัติร่วมสำหรับโครงสร้างและประสิทธิภาพการควบคุมสินค้ารวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตาม agri-food chain legislation ของสหภาพยุโรป ซึ่งร่างกฎระเบียบ Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 ประกอบด้วยมาตรการควบคุมสัตว์และสินค้าที่ต้องควบคุมตรวจสอบ ณ ด่านควบคุมที่พรมแดน (Border Control Posts) เมื่อสินค้าเข้ามาในสหภาพยุโรปจากประเทศที่สาม ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องกำหนดด่านควบคุมที่พรมแดน เพื่อให้แต่ละด่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปและยกเลิกข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องกับร่างกฎระเบียบฉบับนี้ ทั้งนี้ ร่างกฎระเบียบฉบับนี้กำหนดตามอำนาจหน้าที่ใน Article 62(3), 64(2) และ 64(5) ของ Regulation (EU) 2017/625 ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปมีอำนาจเห็นชอบ delegated act ได้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1231

15 มกราคม 2562
สารกำจัดศัตรูพืช 4 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : เสนอให้เพิ่มไวยาไนด์ในเนื้อในของเมล็ดแอพริคอตไว้ในรายการสารปนเปื้อนในอาหาร เนื่องจากเนื้อในของเมล้ดแอพริคอตดิบมีสารไซยาไนด์ซึ่งไม่ควรบริโภคเกิน 3 เมล็ดต่อวันและไม่ควรบริโภคในเด็กซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง จึงได้ออกประกาศเพื่อฟังเสียงตอบรับเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพื่อปป้องผู้บริโภค แคนาดาจากความเสี่ยงต่อไวยาไนด์ที่ได้รับจากการบริโภคเนื้อในเมล็ดแอพริคอตดิบ รายละเอียดค้นได้จาก https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/proposal-update-maximum-levels-cyanide-apricot-kernals/document.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1467

15 มกราคม 2562
ล๊อบสเตอร์สดและแช่แข็ง 27 มี.ค. 62 วันประกาศราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบกำหนดกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและข้อกำหนดต่ำสุดสำหรับล๊อบสเตอร์สดและแช่แข็ง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/466

15 มกราคม 2562
อาหารนำเข้า 28 ก.พ.62 ก่อนเดือน ต.ค. 62
สาระสำคัญ : กฎระเบียบควบคุมอาหารนำเข้า ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมอาหารนำเข้า 1992 และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางในการปฏิบัติของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าอาหารเพื่อการค้าในออสเตรเลีย กฎระเบียบฉบับปัจจุบัน
- กำหนดการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบอาหารนำเข้า (Scheme)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำสามารถออกกฎหมาย (Oders) ในการจัดประเภทอาหารนำเข้าและกำหนดวิธีการคัดเลือกอาหารเพื่อตรวจประเมิน หรือตรวจสอบและวิเคราะห์ตามแผนการตรวจสอบอาหารนำเข้า
- กำหนดบทบัญญัติสำหรับการปฏิบัติดังนี้ 1) ใบรับรองการควบคุมอาหาร 2) การให้คำนิยามอาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3) ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจประเมินอาหารนำเข้าที่ด่าน
สำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนี้ (Sunsetting change)
- อนุญาตให้ใช้ใบรับรองประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรองแล้ว สำหรับการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นทางเลือกทดแทนข้อกำหนดการรับรองของหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ
- แก้ไขน้ำหนักและปริมาตรของอาหารสำหรับการบริโภคส่วนตัว (ยกเว้นจากแผนการตรวจสอบอาหารนำเข้า) เป็น 1 กิโลกรัม และ 1 ลิตร
- แก้ไขการอนุญาตสำหรับการนำเข้าพืชและเห็ดราต้องห้ามเพื่อการบริโภคส่วนตัวเป็น 0 kg เพื่อจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์
- แก้ไขสัดส่วนการตรวจประเมิน โดยเมื่ออาหารที่กำหนดตรวจประเมินที่สัดส่วน 5% หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถูกกลับไปตรวจประเมินที่สัดส่วน 100%
- การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเรียกขอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใต้แผนฯ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอนุญาตให้กระทรวงฯ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1) ร้องขอให้ผู้นำเข้าแสดงใบรับรองการจัดการความปลอดภัยอาหาร เพื่อแสดงว่าผู้ผลิตได้รับการรับรองการควบคุมความปลอดภัยอาหารเพื่อจัดการอันตรายสำหรับอาหารบางประเภท อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ จะหารือกับอุตสาหกรรมก่อนที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดนี้
2) กำหนดสัดส่วนในการตรวจประเมินและตรวจวิเคราะห์ที่หลากหลาย
3) การลดสัดส่วนการตรวจประเมินอาหารที่นำเข้าจากประเทศที่ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยอาหารว่าเทียบเท่ากับออสเตรเลีย รายละเอียดเพิ่มเติมค้นได้จาก
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/reform
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูเครน
G/SPS/N/UKR/131

14 มกราคม 2562
ยาสัตว์ 15 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎหมายยูเครนในการแก้ไขกฎหมายด้านยาสัตว์ ร่างกฎหมายนี้ควบคุมสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติทางสัตวแพทย์ การผลิตและการหมุนเวียนยาสัตว์ สาร อาหารสัตว์ผสมยาสัตว์ และพรีมิกซ์ นอกจากนี้สสารชนิด anabolic และยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าพยาธิ ยาแก้อักเสบ ฮอร์โมนหรือยาทางจิตเวช ที่ใช้เป็นยาสัตว์ ร่างนี้แก้ไขกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการควบคุมของภาครัฐในการใช้ยาสัตว์ รวมความร่วมมือในการนำเข้าและส่งออก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/480

14 มกราคม 2562
อาหาร สารปรุงแต่งอาหาร อุปกรณ์ด้านอาหาร วัสดุบรรจุอาหาร 15 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : อาหาร สารปรุงแต่งอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ด้านอาหาร วัสดุบรรจุอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่ม CCC code เหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการตรวจสอบอาหารนำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำเข้าจะต้องตรวจสอบตามประกาศของ อย.ไต้หวัน รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_0129_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/481

14 มกราคม 2562
อาหารนำเข้า 15 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎหมายบางส่วน (Art. 7, 19, 20) ในส่วนกฎระเบียบการตรวจสอบอาหารนำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_0225_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 0
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/386

11 มกราคม 2562
อาหารทารกสูตรต่อเนื่อง 12 มี.ค. 62 6 เดือนหลังประกาศใช้
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคสำหรับอาหารทารกสูตรต่อเนื่อง และอาหารเฉพาะทางการแพทย์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/387

11 มกราคม 2562
อาหารเด็กเล็กและทารก 12 มี.ค. 62 6 เดือนหลังประกาศใช้
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคสำหรับอาหารเด็กเล็กและทารก มาตรฐานนี้ใช้กับธัญพืชแปรรูปและอาหารอื่นๆที่นำมาเป็นอาหารเสริมสำหรับทารกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ทั้งนี้จะไม่ใช้กับอาหารทารกสูตรต่อเนื่อง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/291

11 มกราคม 2562
อาหารใหม่ (Novel food) - 20 วันหลังประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2018/1991 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 61 เป็นการอนุญาตให้วางจำหน่ายเบอร์รี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lonicera caerulea L. ให้เป็นอาหารพื้นถิ่นจากประเทศที่สามภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EU) 2015/2283 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0198_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/292

11 มกราคม 2562
อาหารใหม่ (Novel food) - 20 วันหลังประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2018/2016 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 61 เป็นการอนุญาตให้วางจำหน่ายเมล็ดพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ Digitaria exillis L. ให้เป็นอาหารพื้นถิ่นจากประเทศที่สามภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EU) 2015/2283 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0199_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/293

11 มกราคม 2562
อาหารใหม่ (Novel food) - 20 วันหลังประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2018/2017 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 61 เป็นการอนุญาตให้วางจำหน่ายไซรัปจากข้าวฟ่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Sorghum bicolor L. ให้เป็นอาหารพื้นถิ่นจากประเทศที่สามที่ใช้เป็นอาหารทั่วไป ภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EU) 2015/2283 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0213_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/294

11 มกราคม 2562
ไวน์ 12 มี.ค. 62 20 วันหลังประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบภายใต้ Regulation (EU) No. 1308/2013 ว่าด้วยเรื่องการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ไวน์ ศาสตร์การผลิตไวน์ (oenological practice) และข้อจำกัดของอุตสาหกรรมไวน์ และการให้อำนาจคณะกรรมการยุโรปในการเห็นชอบกฎระเบียบเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงเทคนิคภายใต้กฎหมายหลัก (Delegated and Implementing)
- โดยกฎระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติมีความจำเป็นเหมาะสมกับตลาดสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติของกฎหมาย (legal framework) สำหรับศาสตร์การผลิตไวน์และองค์ประกอบของไวน์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้การผลิตไวน์แต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก VII ของ Regulation No. 1308/2013
- กำหนดค่าที่ยอมรับได้สำหรับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์และกรดที่สามารถระเหยได้ (volatile acidity)
- กฎระเบียบฉบับนี้เป็นการเพิ่มความชัดเจนและทำให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องศาสตร์การผลิตไวน์ (OIV code) ดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก IA ของ Regulation No. 1308/2013
- กฎระเบียบฉบับนี้ใช้แทนกฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No. 606/2009 ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับ Implementing of Council Regulation No. 479/2008 เกี่ยวกับการจัดประเภทไวน์ ศาสตร์การผลิตไวน์ และข้อจำกัดการใช้ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0214_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0214_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/108/Add.1

10 มกราคม 2562
สัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า - -
สาระสำคัญ : ยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากมาเลเซีย และเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับรับประทานจากจากรัฐกลันตัน มาเลเซีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : มาเลเซียจุดประสงค์ : 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/171

10 มกราคม 2562
สัตว์ปีกมีชีวิต - 23 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ตามประกาศของ OIE เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 61 เกี่ยวกับการระบาดของ HPAI ในบัลแกเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงกำหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก HPAI ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้ 1. ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่และไข่ฟักที่มาจากบัลแกเรีย 2. ห้ามการนำเข้าชั่วคราวเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อนจากทุกเมืองของบัลแกเรีย ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อน 3. อนุญาตให้นำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ขนส่งออกจากบัลแกเรีย ก่อนวันที่ 12 ก.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : บัลแกเรียจุดประสงค์ : 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/172

10 มกราคม 2562
สัตว์ปีกมีชีวิต - 23 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ตามประกาศของ OIE เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 เกียวกับการระบาดของ HPAI ในจังหวัด Voronezhskaya Oblast ของรัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงกำหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก HPAI ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้ ห้ามนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกป่าและสัตว์ปีกเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่และไข่ฟัก เนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน จากจังหวัด Voronezhskaya Oblast ของรัสเซีย (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อน)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : รัสเซียจุดประสงค์ : 2
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1466

10 มกราคม 2562
กุ้ง 27 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดกฎระเบียบด้านเทคนิคว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับกุ้งสด กุ้งแช่เย็น กุ้งแช่แข็ง กุ้งแช่แข็งที่ผ่านการละลายน้ำแข็งแล้ว กุ้งที่ผ่านการปรุงบางส่วน และกุ้งต้ม (fresh, cold, frozen, thawed, partially cooked and boiled shrimp)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/272/Add.3

10 มกราคม 2562
พืช - 14 ธ.ค. 62
สาระสำคัญ : - สหภาพยุโรปเห็นชอบต่อกฎระเบียบ Commission Implementing 2018/2018 เรื่องขั้นตอนและข้อมูลสำหรับประเมินความเสี่ยงเมื่อต้องการนำเข้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61 โดยมีผลบังคับใช้ 14 ธ.ค. 62 แต่สามารถยื่นเอกสาร (Dossiers) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 62 พืชที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้ข้อ 1 และ 2 ของ Annex I ของกฎระเบียบ (EU) 2018/2019 จะห้ามนำเข้าจนกว่าจะประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ - ขั้นตอนเฉพาะสำหรับการส่งออกผลของพืชสกุล Momordica และไม้ของพืชสกุล Ulmus ซึ่งคณะกรรมการสหภาพยุโรปขอให้ประเทศต่างๆ ที่ส่งออกสินค้าดังกล่าวยื่นข้อมูลมายังสหภาพยุรปก่อนวันที่ 14 ธ.ค. 62 ดังนี้ 1. ผลของพืชสกุล Momordica L. - เอกสาร (Official Statement) จากหน่วยงาน NPPO ของประเทศต้นทาง เพื่อรับรองว่าสินค้าดังกล่าวจากประเทศนั้นหรือพื้นที่ภายในประเทศนั้นปลอดจาก Thrips palmi Karny ตามมาตรฐาน ISPM - ข้อมูลมาตรการกำจัดด้านสุขอนามัยพืช ตามที่ระบุในส่วนที่ 5 ของ EFSA Technical Report (http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1492) 2. ไม้ของพืชสกุล Ulmus L. - เอกสาร (Official Statement) จากหน่วยงาน NPPO ของประเทศต้นทาง เพื่อรับรองว่าสินค้าดังกล่าวจากประเทศนั้นหรือพื้นที่ภายในประเทศปลอดจาก Saperda tridentata Olivie ตามมาตรฐาน ISPM ซึ่งตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 62 จะไม่อนุญาตให้นำเข้าหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้จัดสัมมนาผ่านเว็บไซด์ (WEBINA) ในวันที่ 12 ก.พ. 62 เกี่ยวกับการอธิบายการจัดทำเอกสาร Dossier สำหรับขอนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีความเสี่ยงสูงและวัตถุอื่นๆ โดยติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์ของ EFSA (http://www.efsa.europa.eu/) ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0164_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/610

10 มกราคม 2562
วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ 11 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ยกเลิกสาร tylosin phosphate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่อนุญาตให้ใช้ ผลิต นำเข้า หรือคาดว่าจะให้ใช้ในอนาคตในประเทศญี่ปุ่น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
รัสเซีย
G/SPS/N/RUS/157

10 มกราคม 2562
สัตว์มีชีวิต - 24 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : มาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวสัตว์มีชีวิตที่อ่อนไหวต่อโรค FMD รวมทั้งชิ้นส่วนพันธุกรรมต่างๆ ของสัตว์ดังกล่าวจากโคลอมเบีย ได้แก่ เนื้อดิบและผลิตภัณฑ์เนื้อที่ไม่ผ่านความร้อน นมและผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ผ่านความร้อน ขนสัตว์ ซากสัตว์ที่ล่าเพื่อกีฬา เครื่องในดิบ และหนัง ที่ไม่ผ่านกระบวนการที่สามารถยืนยันได้ว่าทำลายไวรัส FMD ได้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โคลอมเบียจุดประสงค์ : 2
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/272/Add.2

08 มกราคม 2562
พืช - 14 ธ.ค. 62
สาระสำคัญ : สหภาพยุโรปเห็นชอบกฎระเบียบ EU 2018/2019 ว่าด้วยการกำหนดรายชื่อพืชที่มีความเสี่ยงสูง ผลิตภัณฑ์จากพืชหรือวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติขอที่ 42 ของกฎระเบียบ EU 2016/2031 และรายชื่อพืชที่ไม่ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชเมื่อมีการนำเข้ามาในอาณาเขตของสหภาพยุโรป ซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ 73 ของกฎระเบียบ EU 2018/2019 โดยประกอบด้วย 1. รายชื่อพืชความเสี่ยงสูงที่ห้ามนำเข้าจนกว่าจะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเสร็จ 2. รายชื่อผลไม้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแนบใบ PC เมื่อมีการนำเข้ามาในสหภาพยุโรป ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_0162_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/625

08 มกราคม 2562
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 9 มี.ค. 62 1 ก.ค. 62
สาระสำคัญ : แก้ไข พ.ร.บ. อารักขาพืช โดยกำหนดให้พืชทุกชนิดสำหรับการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ที่นำติดตัวผู้โดยสารหรือขนส่งทางไปรษณีย์ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช ยกเว้นในกรณีที่สินค้าดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดและได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ ซึ่งเกาหลีใต้จะแจ้งเวียนข้อยกเว้นดังกล่าวภายหลัง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/59

08 มกราคม 2562
น้ำดื่มแต่งกลิ่น 9 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานซึ่งระบุข้อกำหนด วิธีสุ่มตัวอย่างและการทดสอบน้ำดื่มแต่งกลิ่น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_0146_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/139/Add.1

07 มกราคม 2562
สัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า - 19 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากซาอุดิอาระเบีย และเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับรับประทานจากเมืองริยาร์ด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ซาอุดิอาระเบียจุดประสงค์ : 2
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
G/SPS/G/SPS/N/ARE/170, G/SPS/N

07 มกราคม 2562
วัตถุเจือปนอาหาร 8 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบด้านเทคนิคเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารในวัตถุดิบอาหาร (Foodstuffs)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
อินเดีย
G/SPS/N/IND/230

07 มกราคม 2562
พืช 8 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบการกักกันพืชของอินเดีย (แก้ไขครั้งที่ 10) เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้าหินจากประเทศในอาเซียน ภายใต้ตารางที่ 5 ของกฎระเบียบการกักกันพืช ปี 2003 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://agricoop.nic.in/sites/default/files/wto_10thamend.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศกลุ่มอาเซียน (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) จุดประสงค์ : 3
ศรีลังกา
G/SPS/N/LKA/40

07 มกราคม 2562
น้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด 8 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดย - กำหนดให้แหล่งน้ำและบรรจุภัณฑ์ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานด้านอาหาร - การนำเข้าสินค้าดังกล่าวต้องแนบใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) จากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศผู้ส่งออก - กำหนดให้การขนส่ง จำหน่าย และโฆษณาน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวดต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานด้านอาหารก่อน ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/LKA/19_0082_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/427/Add.1

07 มกราคม 2562
สัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า - -
สาระสำคัญ : ยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกป่าและสัตว์ปีกเลี้ยงจากรัฐ Northern California สหรัฐอเมริกา และกำหนดเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไก่ชนจากรัฐ Northern California ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19_0116_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ : 2
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/57

04 มกราคม 2562
ลูกกวาด 5 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานซึ่งระบุข้อกำหนด การสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบลูกกวาด รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_0021_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/TBT/N/BRA/786/Add.1

21 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ - -
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิค 81 วันที่ 19 ธันวาคม 2018 กำหนดเอกลักษณ์คุณภาพและขั้นตอนสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากอุตสาหกรรมอาหารและสัตว์ ซึ่งเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 151 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/786 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/1011

19 ธันวาคม 2561
steviol glycosides จากหญ้าหวาน 17 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับ steviol glycosides จากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) สำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ลิทูเนีย
G/TBT/N/LTU/34

18 ธันวาคม 2561
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 16 ก.พ. 62 1 พ.ค. 62
สาระสำคัญ : ห้ามให้บุคคลหรือนิติบุคสัญชาติยุโรปที่อยู่ในลิทัวเนียผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ของเล่น และสินค้าอื่นๆ ที่การออกแบบคล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1434

18 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 7 ม.ค. 62 7 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : หน่วยงาน FSIS ได้กำหนดให้วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นวันที่บังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกฉบับใหม่ ซึ่งจะถูกกำหนดใหม่ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 โดยมาตรการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงฉลาก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
อินโดนีเซีย
G/TBT/N/IDN/77/Add.3

17 ธันวาคม 2561
น้ำมันปาล์ม - 31 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : การบังคับใช้มาตรฐานแห่งชาติของอินโดนีเซียสำหรับน้ำมันปาล์ม ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/IDN/77 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 การแก้ไขนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้มาตรฐาน(31 ธันวาคม 2561)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/226

17 ธันวาคม 2561
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์อื่นๆ 15 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบซากแพะและการตัดแต่งเนื้อแพะสำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/227

17 ธันวาคม 2561
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์อื่นๆ 15 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเนื้อนกกระจอกเทศแช่เย็นและแช่แข็งสำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/228

17 ธันวาคม 2561
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์อื่นๆ 15 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบไส้กรอกไก่สำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/229

17 ธันวาคม 2561
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์อื่นๆ 15 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบซากแกะ เนื้อแกะ และเนื้อแกะตัดแต่งสดและแช่แข็งสำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/1006

17 ธันวาคม 2561
บรรจุภัณฑ์อาหาร 15 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับงานกระดาษและถ้วยกระดาษที่มีหรือไม่มีฝาปิดที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/1009

17 ธันวาคม 2561
เนื้อแห้ง 15 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อแห้ง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/1010

17 ธันวาคม 2561
เนื้อกระต่าย 15 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อกระต่าย (ซากและเนื้อตัดแต่ง) สำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/633

14 ธันวาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช (Cyflumetofen) 12 ก.พ. 62 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the EU
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืช Cyflumetofen ดังนี้
- การใช้สารที่มีส่วนผสมของ Cyflumetofen เป็นส่วนประกอบจะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ยกเว้นพืชที่ปลูกในโรงเรือนแบบไม่ใช้ดิน
- ข้อกำหนดมีผลกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสาร Cyflumetofen เป็นส่วนประกอบในท้องตลาด แต่ไม่มีผลกับการกำหนดค่า MRLs
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/432/Rev.1

12 ธันวาคม 2561
Spirit drinks 11 ม.ค. 62 เม.ย. 62 (7 วันหลังจากประกาศใน the Official Journal of the EU)
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยคำจำกัดความคำอธิบายการนำเสนอและการติดฉลากของ Spirit drinks การใช้ชื่อ Spirit drinks ในการนำเสนอและการติดฉลากของอาหารอื่น ๆ การปกป้องกันสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับ Spirit drinks การใช้ ethyl alcohol และ distillates ของแหล่งกำเนิดทางการเกษตรในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยกเลิกกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 110/2008 ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/EU/432 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/853

11 ธันวาคม 2561
อะซิติกหมัก, ไวน์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากองุ่น - 15 ธ.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคระบุขั้นตอนและข้อกำหนดสำหรับการรับรองการส่งออกและนำเข้าเครื่องดื่ม, อะซิติกหมัก, ไวน์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากองุ่น ยกเลิกกฎระเบียบทางเทคนิคบางส่วน หมายเลข 54 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 บทความ 1, รายการ 3 และ 4; บทความ 2 ย่อหน้าแรก; รายการ 2 จนถึง 10; บทความ 11 ถึง 23; บทความ 35 จนถึง 39; บทความ 40 ถึง 50; ภาคผนวก 2 จนถึง 10 และข้อบังคับทางเทคนิคหมายเลข 55 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 บทความ 1, รายการ 3 และ 4; บทความ 2 ย่อหน้าแรก; รายการ 2 จนถึง 10; บทความ 11 ถึง 23; บทความ 36 จนถึง 40; บทความ 41 จนถึง 50; ภาคผนวก 2 จนถึง 10
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แคนาดา
G/TBT/N/CAN/571

11 ธันวาคม 2561
ปุ๋ยและอาหารเสริม 21 ก.พ. 62 ในระยะเวลา 3 ปี
สาระสำคัญ : การแก้ไขกฎระเบียบปุ๋ย (สารที่มีธาตุของอาหารพืช) และอาหารเสริม (สารอื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ยมีจุดประสงค์เพื่อปรับสภาพของดินหรือช่วยในการเจริญเติบโตของพืชหรือผลผลิตพืช) ที่นำเข้าหรือขายในแคนาดา ควบคุมโดยหน่วยงานตรวจสอบ Canadian Food ภายใต้ Fertilizers Regulations ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม ได้แก่ ปุ๋ยฟาร์ม ธาตุอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สนามหญ้าและสวน รวมทั้งอาหารเสริม เช่น water holding polymers, microbial inoculants, สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช, , liming materials และเศษวัสดุที่นำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ กฎระเบียบปุ๋ยกำหนดว่าปุ๋ยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควบคุมต้องมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีป้ายกำกับอย่างถูกต้องเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและเหมาะสม การแก้ไขกฎระเบียบปุ๋ยครอบคลุมดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความและคำศัพท์
คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์บางอย่างจะมีการแก้ไข เพิ่มหรือลบออกเพื่อให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แนวโน้มอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล
- ข้อยกเว้นทั่วไปจากกรอบปุ๋ย
- การยกเว้นจากการขึ้นทะเบียนและการประเมินตลาดล่วงหน้า
- ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียน
- ข้อกำหนดการติดฉลากและการบันทึกการเก็บรักษา
- ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนจาก 3 เป็น 5 ปี
- การรวมชนิดโดยอ้างอิงจากรายการปุ๋ยหลัก และวัสดุอาหารเสริมยกเว้นจากการขึ้นทะเบียน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ตุรกี
G/TBT/N/TUR/142

11 ธันวาคม 2561
น้ำผึ้ง 31 ม.ค. 62 31 ต.ค. 62
สาระสำคัญ : ระเบียบว่าด้วยน้ำผึ้งครอบคลุมคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์องค์ประกอบ และข้อกำหนดการติดฉลากของน้ำผึ้ง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
นิคารากัว
G/SPS/N/NIC/68/Add.2

11 ธันวาคม 2561
สัตว์ปี 5 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคภาคบังคับ (NTON no.11 030-11) เรื่อง การตรวจสอบและการรับรองโรงงานกตาม Notification G/SPS/N/NIC/68 และ Notification ที่แก้ไขเพื่อกำหนดและควบคุมการตรวจสอบและรับรองโรงงานสัตว์ปีกเพื่อ่ให้เกิดขั้นตอนที่ยอมรับกันและกัน (harmonize procedure) กิจกรรม เกณฑ์ขั้นต่ำ กลไก และความร่วมมือในส่วนของการพัฒนาของโปรแกรมสุขภาพสัตว์ปีกแห่งชาติ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
ไทย
G/SPS/N/THA/261

11 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร 9 ก.พ.62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษ
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
1. ให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับเป็นอาหารควบคุม
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร หมายความว่า วัตถุเจือปนอาหารที่มีวัตถุประสงค์การใช้เป็นสารช่วยในการผลิตสำหรับการชะล้างทำความสะอาดขจัดหรือลดปริมาณสิ่งที่อาจเป็นอันตรายในอาหาร ทั้งอันตรายทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี แล้วแต่กรณี
3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
(1.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (2.) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (3.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ข้อที่ 4 - 6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้
? สารที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารหรือสารที่ใช้เป็นสารสำคัญหรือออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามร่างประกาศฉบับนี้ ? สารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้
- สารหนุ ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ตะกั่วไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
? การใช้สารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ต้องเป็นไปตามรายชื่อของสารที่ใช้ ชนิดอาหาร หน้าที่ทางด้านเทคโนดลยีการผลิต ปริมาณสุงสุดที่อนุญาต และปริมาณการตกค้างในอาหาร ตาม ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
? ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับล้างผักและผลไม้ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบ
7. การแสดงฉลากให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
8. การใช้สาระสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารที่มิได้กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย.
9.ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ช้สำหรับอาหาร เพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 10. การใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องภาชนะ
11. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/TBT/N/BRA/739/Add.1

10 ธันวาคม 2561
ผักในธรรมชาติ - 16 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : กฎกระทรวงทางเทคนิคฉบับที่ 69 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/739 เรื่อง กฎระเบียบทางเทคนิคข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับเอกลักษณ์และคุณภาพของผักในธรรมชาติ ได้ประกาศในราชกิจนุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/810/Add.2

10 ธันวาคม 2561
น้ำนมดิบแช่เย็น, นมพาสเจอร์ไรส์ และนมพาสเจอร์ไรส์ประเภท A - 30 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : กฎกระทรวงทางเทคนิคฉบับที่ 76 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 การกำหนดเอกลักษณ์และคุณภาพของน้ำนมดิบแช่เย็น, นมพาสเจอร์ไรส์ และนมพาสเจอร์ไรส์ประเภท A ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/810 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/852

10 ธันวาคม 2561
เบียร์ที่ทำจากมอลต์ - -
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบทางเทคนิคซึ่งกำหนดให้มีการรายงานส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและถูกต้องบนฉลากเบียร์ระบุชื่อของธัญพืช และส่วนประกอบเสริมที่ใช้ในการหมักเบียร์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
นิวซีแลนด์
G/TBT/N/NZL/84/Add.1

10 ธันวาคม 2561
อาหาร - -
สาระสำคัญ : พระราชบัญญัติสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ (ประเทศต้นกำเนิดของอาหาร) 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับประเทศหรือแหล่งกำเนิดของอาหารบางชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไทย
G/TBT/N/THA/531

10 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร 8 ก.พ. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
1. ให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับเป็นอาหารควบคุม
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร หมายความว่า วัตถุเจือปนอาหารที่มีวัตถุประสงค์การใช้เป็นสารช่วยในการผลิตสำหรับการชะล้างทำความสะอาดขจัดหรือลดปริมาณสิ่งที่อาจเป็นอันตรายในอาหาร ทั้งอันตรายทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี แล้วแต่กรณี
3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
(1.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
(2.) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
(3.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ข้อที่ 4 - 6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้
? สารที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารหรือสารที่ใช้เป็นสารสำคัญหรือออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามร่างประกาศฉบับนี้
? สารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้
- สารหนุ ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ตะกั่วไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
? การใช้สารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ต้องเป็นไปตามรายชื่อของสารที่ใช้ ชนิดอาหาร หน้าที่ทางด้านเทคโนดลยีการผลิต ปริมาณสุงสุดที่อนุญาต และปริมาณการตกค้างในอาหาร ตาม ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
? ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับล้างผักและผลไม้ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบ
7. การแสดงฉลากให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
8. การใช้สาระสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารที่มิได้กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย.
9.ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ช้สำหรับอาหาร เพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
10. การใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องภาชนะ
11. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/766

07 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 29 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิต การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสำหรับ arrowroots (เผือก) Colocasia esculenta L Schott ของตระกูล Araceae เพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/767

07 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 29 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเผือกที่รับประทานได้ Colocasia esculenta L Schott ของตระกูล Araceae ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/754

05 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 16 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดถั่วเขียวแห้ง (Vigna radiata) เพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/755

05 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 16 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับข้าวฟ่างสามง่าม สายพันธุ์ Eleusine coracana (L. ) Gaertner เพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/756

05 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 16 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการส่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดข้าวฟ่าง (varieties (cultivars) grown) จากสายพันธุ์ Sorghum bicolor (L.) Moench เพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/757

05 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 16 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งข้าวสาลีผลิตจากข้าวสาลีทั่วไปTriticum aestivum L. หรือข้าวสาลีกลุ่ม Triticum compactum Host หรือส่วนผสมที่ผลิตเพื่อการบริโภค ซึ่งไม่ใช้กับแป้งสาลีที่ได้จากข้าวสาลี Triticum durum และแป้งข้าวสาลีเสริมคุณค่าทางอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/758

05 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 23 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับข้าวโพดฝัก, เมล็ดข้าวโพด, ข้าวโพดผง, ข้าวโพดบดและแป้งข้าวโพดจากธัญพืชของข้าวโพดทั่วไป (Zea mays L.) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค ซึ่งไม่ครอบคลุมข้าวโพดบดสำหรับการผลิตเบียร์ อุตสาหกรรมอาหารจำพวกแป้งและการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/759

05 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 16 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งผสมเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/760

05 ธันวาคม 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 16 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มที่ได้จากถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/762

05 ธันวาคม 2561
เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ 23 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบเบคอน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/763

05 ธันวาคม 2561
เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ 23 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสดบดหยาบ รวมถึงลูกชิ้น, ก้อนเนื้อบด, เบอร์เกอร์เนื้อ, เนื้อสัตว์ม้วน, เคบับบดหยาบ สำหรับการนำไปประกอบอาหารเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/764

05 ธันวาคม 2561
เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ 23 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย การสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับไส้กรอกหมัก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/765

05 ธันวาคม 2561
เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ 23 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับแฮม หมักเกลือ, รมควัน, ปรุงด้วยเครื่องเทศและ/หรือปรุงแต่ง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/625

04 ธันวาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช (Chlorothalonil) 2 ก.พ. 62 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the EU
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช Chlorothalonil
- ถอดถอนผลิตภัณฑ์ที่มีสาร Chlorothalonil เป็นส่วนประกอบจากท้องตลาด
- หากมีการเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ของสารชนิดนี้ จะแจ้งเวียนภายใต้กรอบ SPS
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
อินโดนีเซีย
G/TBT/N/IDN/86/Add.3

03 ธันวาคม 2561
กาแฟ - 19 ม.ค. 59
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบการบังคับใช้มาตรฐานกาแฟแห่งชาติของอินโดนีเซีย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559 มีการแก้ไขครอบคลุมดังต่อไปนี้
1. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการพิจารณาทางเทคนิคโดยระบบออนไลน์
2. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปโดยระบบการรับรอง 1b
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ญี่ปุ่น
G/TBT/N/JPN/605/Add.1

03 ธันวาคม 2561
สารเคมีเกษตร - 1 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : การแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมสารเคมีเกษตร (พระราชบัญญัติหมายเลข 53 ของปี 2018) และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/JPN/605 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 การแก้ไขมีดังนี้
- การประเมินซ้ำเป็นระยะ: 2021 (การประกาศครั้งแรกสำหรับส่วนผสมออกฤทธิ์ที่จะได้รับการประเมินอีกครั้งในปี 2562)
- รายงานประจำปีสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานสารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยปลอดภัย: ตุลาคม 2562
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ญี่ปุ่น
G/TBT/N/JPN/614

03 ธันวาคม 2561
ปุ๋ย 1 ก.พ. 62 ก.พ. 62
สาระสำคัญ : ประกาศกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับ Magnesium Ammonium Phosphate (Struvite)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/1001

03 ธันวาคม 2561
ขนมปัง, พาย, เค้ก, ขนมปังกรอบ และอุปกรณ์สำหรับขนมอบ 1 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวีการทดสอบสำหรับเค้กสำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/1002

03 ธันวาคม 2561
น้ำผัก น้ำผลไม้ (รวมถึงองุ่น) 1 ก.พ. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับน้ำผัก โดยไม่ใช้กับน้ำผักที่มีมาตรฐานเฉพาะกำหนดไว้แล้ว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แอฟริกาใต้
G/TBT/N/ZAF/233

03 ธันวาคม 2561
มันฝรั่ง 31 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบครอบคลุมถึงมาตรฐานคุณภาพ ภาชนะบรรจุ ข้อกำหนดการบรรจุและการทำเครื่องหมายขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบ ความผิดและบทลงโทษ กฎหมายอื่นๆ และการยกเลิกกฎระเบียบ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1362/ Add.1

30 พฤศจิกายน 2561
คุณภาพอากาศ - 28 ม.ค. 62
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้คำนิยามคำศัพท์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOC) ยกเว้นสาร cis-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene ดังนี้ - เพิ่มสารดังกล่าวในรายชื่อสารที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของVOC เนื่องจากมีผลต่อชั้นบรรยากาศ (tropospheric ozone) เพียงเล็กน้อย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1429

30 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 26 มี.ค. 62 -
สาระสำคัญ : TTB เสนอขอแก้ไขข้อกำหนดฉลากและการโฆษณาไวน์ สุรากลั่น และเครื่องดื่มมอลท์ - ขอให้มีการจัดระเบียบและกำหนดรหัสของข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและชัดเจนมากขึ้น - รวบรวมข้อมูลคำแนะนำและนโยบายที่เกี่ยวกับสินค้าล่าสุดให้อยู่ด้วยกัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไทย
G/TBT/N/THA/525

30 พฤศจิกายน 2561
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 29 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3) สรุปสระสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิก (1) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 244 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 26 ก.ย. 44 ยกเลิก (2) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 245 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมว่านหางจระเข้ ลงวันที่ 2 ต.ค. 44 และยกเลิก (3) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 255 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ลงวันที่ 30 พ.ค. 45
2) ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับนี้แทน
3) ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (16) ของข้อ 14 ประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ สธ. ฉบับที่ 383 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ก.พ. 60 ?(16) ข้อความอื่นที่ อย. กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาหาร?
4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไทย
G/TBTN/THA/526

30 พฤศจิกายน 2561
เอนไซม์ Protien-glutaminase 29 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 6 พ.ค. 53 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย แล้วแต่กรณี (1) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(1.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ข้อความ?ไอโอดีน ....... มิลลิกรัม ต่อ ลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(1.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(1.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย ทั้งนี้อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์?ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไทย
G/TBT/N/THA/527

30 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 29 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 8 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิ.ย.56
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น วรรคสองของข้อ 9 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 ดังนี้
?เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่มิใช่ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงข้อความว่า ?ห้ามดื่มเกินวันละ 2 (ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน? ด้วยตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 mm ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก?
3) ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่ได้จัดทำฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ทำการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้จำหน่ายต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไทย
G/TBT/N/THA/528

30 พฤศจิกายน 2561
น้ำปลา 29 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกข้อ 10 (3) ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 203 เรื่อง น้ำปลา ลงวันที่ 19 ก.ย.43 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ?(3) น้ำปลาที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือน้ำปลาที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(3.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ข้อความ?ไอโอดีน มิลลิกรัมต่อลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน? ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(3.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(3.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(3.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน? ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย ทั้งนี้ อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์? ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไทย
G/TBT/N/THA/529

30 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 29 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค. 48 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ?ข้อ 4 ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน?
2) ให้ยกเลิกข้อ 9 และข้อ 10 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค.48 และแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ สธ. ฉบับที่ 309 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 พ.ย. 50 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้วย แล้วแต่กรณี (1) ชื่ออาหาร โดยมีคำว่า ?ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร? เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือกำกับชื่ออาหาร
(2) ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ ให้แสดงแล้วแต่กรณี ดังนี้
(2.1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจำนวนบรรจุ
(2.2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ
(2.3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของแข็งหรืออื่นๆ ให้แสดงน้ำหนักสุทธิ
(3) ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยให้แสดงเรียงลำดับปริมาณจากมากไปน้อย ข้อ 10 ข้อความคำเตือนหรือข้อความอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้?
3) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไทย
G/TBT/N/THA/530

30 พฤศจิกายน 2561
ไอศกรีม 29 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ไอศกรีม (ฉบับที่ 2) สรุปสระสำคัญ ดังนี้
1) ยกเลิกข้อ 10 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้
2) การแสดงฉลากของไอศกรีม ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ สำหรับไอศกรีมที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อช่วยให้โครงสร้าง ผลึกน้ำแข็งมีความคงตัวให้แสดงข้อความว่า ?ใช้โปรตีนจับโครงสร้างน้ำแข็งชนิด 3 เอช พี แอล ซี 12? หรือ ?ใช้ Ice Structuring Protein type III HPLC 12? และต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์สำหรับการติดต่อ กรณีที่ผู้บริโภคต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าว
3) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/593/Add.1

30 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 1 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ตามที่ได้ทบทวนพระราชบัญญัติการควบคุมสารเคมี (Act No.53 ปี 2561) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 โดยตารางที่ได้ทบทวนมีดังนี้
1) การทบทวนประเมินใหม่ ในปี 2564 (re-evaluation) (สำหรับการประกาศครั้งแรกของสารออกฤทธิ์เพื่อทำการประเมินใหม่ จะเสร็จสิ้นปี 2562)
2) รายงานประจำปีสำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ : เดือนตุลาคม 2562
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า -จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1458

29 พฤศจิกายน 2561
เสาวรส (Passiflora ligularis) 28 ม.ค. 62 เมื่อประกาศราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเสาวรส (Passiflora ligularis) ที่มาจากโคลัมเบีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โคลัมเบียจุดประสงค์ : 1
รวันดา
G/TBT/N/RWA/216

29 พฤศจิกายน 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 26 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มที่ได้จากถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
คาซัคสถาน
G/SPS/N/KAZ/25

29 พฤศจิกายน 2561
สัตว์มีชีวิต ผลิตที่ได้จากสัตว์ ขนดิบ - 10 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศโดยคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังและควบคุมด้านสัตวแพทย์ ของกระทรวงเกษตร ได้ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับการนำเข้า ขนส่งมายังประเทศคาซัคสถานและนำผ่านมายังคาซัคสถานสำหรับโคกระบือมีชีวิต และสัตว์อื่นที่อ่อนแอต่อโรค nodular dermatitis รวมถึงวัสดุพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ ขนดิบที่ได้จากสัตว์ดังกล่าว และเครื่องมือที่ใช้สำหรับสุขาภิบาลสัตว์จากรัสเซีย เนื่องจากพบการระบาดของโรค nodular dermatitis เขตการปกครองSverdlovsk และ Omsk ของรัสเซีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : รัสเซียจุดประสงค์ : 2
คาซัคสถาน
G/SPS/N/KAZ/26

29 พฤศจิกายน 2561
สินค้าที่ต้องควบคุมด้านสัตว์แพทย์ 28 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเขตเศรษฐกิจยูเรเซียแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและสัตวแพทย์สำหรับสินค้าที่ต้องมีการเฝ้าระวังโดยต้องใช้การควบคุมด้านสัตวแพทย์ โดยร่างฯ นี้กำหนดการพิจารณาสำหรับ ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน และเกลือของส่วนประกอบเหล่านี้ ที่จะนำเข้ามายังยูเรเซีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
อุรุกวัย
G/SPS/N/URY/37

29 พฤศจิกายน 2561
ไข่ฟัก และลูกไก่ 28 ม.ค. 62 13 ก.พ. 62
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR ฉบับที่ 31/18 แจ้งข้อกำหนดสุขภาพสัตว์สำหรับรัฐสมาชิกสำหรับนำเข้าไข่ฟัก และลูกไก่ และกำหนดรูปแบบของใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Veterinary Certificate
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
อุรุกวัย
G/SPS/N/URY/38

29 พฤศจิกายน 2561
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 28 ม.ค. 62 13 ก.พ. 62
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR ฉบับที่ 33/18 แจ้งประกาศยกเลิกกฎระเบียบ GMC ฉบับที่ 56/93 (กฎและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการแสดงให้เห็นว่าประเทศหรือพื้นที่ปลอดโรค Transmissible disease) ฉบับที่ 06/96 (มาตรฐานสุขภาพสำหรับการเคลื่อนย้ายผ่านของสัตว์สำหรับละครสัตว์) ฉบับที่ 46/96 (กฎข้อบังคับกรอบการทำงานเกี่ยวกับการทำงานของยีนส์ของโคกระบือ แพะ แกะ ม้าและสุกร) และฉบับที่ 20/97 (ข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับการจัดทำเขตปลอดโรค swine fever ใน MERCOSUR)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อุรุกวัย
G/SPS/N/URY/39

29 พฤศจิกายน 2561
สัตว์ 28 ม.ค. 62 13 ก.พ. 62
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR เกี่ยวกับกลุ่มตลาดทั่วไป ฉบับที่ 34/18 แจ้งประกาศยกเลิกกฎระเบียบ GMC ฉบับที่ 16/96 (กฎระเบียบการเคลื่อยย้านผ่านสัตว์มายังอาณาเขตใดอาณาเขตหนึ่งของรัฐสมาชิก หรือระหว่างรัฐสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการระบาดวิทยาในพื้นที่และประเทศแหล่งกำเนิด/ปลายทาง)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 2
ไทย
G/SPS/N/THA/255

29 พฤศจิกายน 2561
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 28 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิก (1) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 244 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 26 ก.ย. 44 ยกเลิก (2) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 245 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมว่านหางจระเข้ ลงวันที่ 2 ต.ค. 44 และยกเลิก (3) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 255 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ลงวันที่ 30 พ.ค. 45
2) ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับนี้แทน
3) ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (16) ของข้อ 14 ประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ สธ. ฉบับที่ 383 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ก.พ. 60
?(16) ข้อความอื่นที่ อย. กำหนดโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการอาหาร? 4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6141_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/256

29 พฤศจิกายน 2561
เอนไซม์ Protien-glutaminase 28 ธ.ค. 61 วันถัดจากประกาศราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองลงวันที่ 6 พ.ค. 53 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย แล้วแต่กรณี
(1) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสม และเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(1.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ ข้อความ?ไอโอดีน ....... มิลลิกรัม ต่อ ลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(1.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(1.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย
ทั้งนี้อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์?ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6142_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/257

29 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 28 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 8 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิ.ย.56
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น วรรคสองของข้อ 9 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 ดังนี้
?เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่มิใช่ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงข้อความว่า ?ห้ามดื่มเกินวันละ
2 (ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน? ด้วยตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 mm ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก?
3) ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่ได้จัดทำฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ทำการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้จำหน่ายต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ
4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6143_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/258

29 พฤศจิกายน 2561
น้ำปลา 28 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกข้อ 10 (3) ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 203 เรื่อง น้ำปลา ลงวันที่ 19 ก.ย.43 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?(3) น้ำปลาที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือน้ำปลาที่ ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(3.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ ข้อความ?ไอโอดีน มิลลิกรัมต่อลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน? ไว้ใน ตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(3.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(3.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(3.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือ ไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน? ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย
ทั้งนี้ อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์? ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6144_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/259

29 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 28 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค. 48 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 4 ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน?
2) ให้ยกเลิกข้อ 9 และข้อ 10 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค.48 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ประกาศ สธ. ฉบับที่ 309 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 พ.ย. 50 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้วย แล้วแต่กรณี
(1) ชื่ออาหาร โดยมีคำว่า ?ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร? เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือ กำกับชื่ออาหาร
(2) ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ ให้แสดงแล้วแต่กรณี ดังนี้
(2.1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจำนวนบรรจุ
(2.2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ
(2.3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของแข็งหรืออื่นๆ ให้แสดงน้ำหนักสุทธิ
(3) ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยให้แสดง เรียงลำดับปริมาณจากมากไปน้อย
ข้อ 10 ข้อความคำเตือนหรือข้อความอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้?
3) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6145_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/260

29 พฤศจิกายน 2561
ไอศกรีม 28 ม.ค. 62 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ไอศกรีม (ฉบับที่ 2) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ยกเลิกข้อ 10 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้
2) การแสดงฉลากของไอศกรีม ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ สำหรับไอศกรีมที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อช่วยให้โครงสร้าง ผลึกน้ำแข็งมีความคงตัวให้แสดงข้อความว่า ?ใช้โปรตีนจับโครงสร้างน้ำแข็งชนิด 3 เอช พี แอล ซี 12? หรือ ?ใช้ Ice Structuring Protein type III HPLC 12? และต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์สำหรับการติดต่อ กรณีที่ผู้บริโภคต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าว
3) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6146_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1454

28 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 23 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 569 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ abamectin โดยได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ โดยให้รวมถั่วลิสง กำหนด MRL ที่ 0.005 mg/kg กำหนดระยะปลอดภัยสำหรับเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน มะเขือโดยค่ากำหนด MRL ที่ 0.01 mg/kg เป็นการฉีดพ่นทางใบ และมันฝรั่งกำหนดให้ใช้ในร่องดิน และคงค่า MRL เดิม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1455

28 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 23 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 570 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ thiamethoxam โดยได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโดยให้รวมมะเขือโดยการฉีดพ่นทางใบ โดยกำหนด MRL ที่ค่าเดิมและกำหนดระยะปลอดภัยสำหรับเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1456

28 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 23 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 571 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ sulfoxaflor
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1457

28 พฤศจิกายน 2561
ไข่ฟัก และลูกไก่ - 8 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบ MERCOSUR ฉบับที่ 31/18 แจ้งข้อกำหนดสุขภาพสัตว์สำหรับรัฐสมาชิกสำหรับนำเข้าไข่ฟัก และลูกไก่ โดยนำกฎระเบียบดังกล่าวมาใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 2
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1204/Add.1

28 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 26 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : แคนาดาประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช flumicamid ใน ถั่วชนิด pea แห้ง ถั่วเลนทิลแห้ง ถั่ว pigoen pea ที่ 3.0 ppm เมล็ดแฟล็กซ์ ที่ 1.5 ppm ผลพลอยได้จากเนื้อโคกระบือ แพะ ม้าและแกะ ที่ 0.4 ppm ไข่ เนื้อโคกระบือ แพะ ม้าและแกะ น้ำนม ที่ 0.15 ppm เนื้อม้าและผลพลอยได้จากเนื้อม้า ที่ 0.08 ppm เนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้จากเนื้อสัตว์ปีก ที่ 0.07 ppm ไขมันสุกร ที่ 0.05 ppm ไขมันสุกร ที่ 0.03 ppm ไขมันโคกระบือ แพะ ม้า และแกะ ที่ 0.04 ppm มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product- safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1205/Add.1

28 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 26 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : แคนาดาประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช dodine ในพีช กลุ่มย่อย 12-09B ที่ 5.0 ppm มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1206/Add.1

28 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 26 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : แคนาดาประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช clomazone ในก้านและลำต้นของผักกลุ่มย่อย 22A ที่ 0.05 ppm มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เอกวาดอร์
G/SPS/N/ECU/213/Add.1

28 พฤศจิกายน 2561
ไรตัวห้ำ (Macrocheles robustulus) 23 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดบังคับด้านสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าไรตัวห้ำ (Macrocheles robustulus) เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้ทันทีตามประกาศฉบับที่ 0189 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1199/Add.1

27 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 21 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Benzovindiflupyr ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.4 ppm สำหรับต้นหอม (Green onion)
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.02 ppm สำหรับหัวหอมใหญ่ (Bulb onion)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1200/Add.1

27 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 21 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Ethalfluralin ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 ppm สำหรับถั่วลูกไก่ (Chickpea) แห้งและเมล็ดกัญชง (Hemp)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1224

27 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 5 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Novaluron ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้ - กำหนดค่า MRLที่ 0.2 ppm สำหรับแตงกวา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1225

27 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 5 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Metaldehyde ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้ - กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 ppm สำหรับโสม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
มาเลเซีย
G/TBT/N/MYS/80

27 พฤศจิกายน 2561
น้ำผึ้ง และน้ำผึ้ง kelulut หรือ น้ำผึ้งชันโรง(stingless bee honey) สารสกัดจากหญ้าหวาน และหญ้าหวานที่ดัดแปลงเอนไซม์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและpremix coffee 26 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กฎระเบียบใหม่สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะนำเข้า, ผลิต, บรรจุภัณฑ์, จัดเก็บ, จัดจำหน่ายหรือโฆษณา,ขาย หรือขายน้ำผึ้ง และน้ำผึ้ง kelulut หรือ น้ำผึ้งชันโรง (stingless bee honey), สารสกัดจากหญ้าหวานหรือหญ้าหวานที่ดัดแปลงเอนไซม์,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ premix coffee จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
มาเลเซีย
G/TBT/N/MYS/81

27 พฤศจิกายน 2561
น้ำผึ้ง Kelulut หรือน้ำผึ้งชันโรง (stingless bee honey) 26 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กฎระเบียบใหม่กำหนดมาตรฐานของน้ำผึ้ง Kelulut หรือน้ำผึ้งชันโรง (stingless bee honey) และข้อกำหนดการติดฉลาก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
มาเลเซีย
G/TBT/N/MYS/82

27 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 26 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กฎระเบียบใหม่กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่แสดงเป็นอาหารเพื่อทำหน้าที่ทางสรีรวิทยานอกเหนือจากบทบัญญัติสำหรับข้อกำหนดทางโภชนาการ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
มาเลเซีย
G/TBT/N/MYS/83

27 พฤศจิกายน 2561
อาหารอินทรีย์ 26 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : การแก้ไขเพิ่มเติมขยายข้อกำหนดสำหรับการใช้คำว่า "organic", "biological", "ecological", "biodynamic" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่ผลิตจากพืชอินทรีย์ และในการติดฉลากอาหารใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับจาก Food Safety and Quality Division, Ministry of Health Malaysia.
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/469/Add.1

27 พฤศจิกายน 2561
แอปเปิ้ล - 22 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการกักกันแอปเปิลนำเข้าจากประเทศโปแลนด์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โปแลนด์จุดประสงค์ : 3
ตุรกี
G/SPS/N/TUR/106

27 พฤศจิกายน 2561
น้ำมันโอลีฟ (Olive oil) และน้ำมันกากโอลีฟ (Olive-residue oil) 26 ม.ค. 62 1 ส.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศวิธีตรวจวิเคราะห์น้ำมันโอลีฟ (Olive oil) และน้ำมันกากโอลีฟ (Olive-residue oil)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูเครน
G/SPS/N/UKR/130

27 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอื่นๆ - 17 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการการนำเข้าสินค้าสู่ประเทศยูเครน (รวมถึงสินค้าผ่านแดน) เนื้อหาสำคัญ มีดังนี้
- รายชื่อสินค้านำเข้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบ (Official control)
- รายชื่อเอกสารและข้อมูลที่ต้องยื่นเพื่อการตรวจสอบ
โดยการประกาศกฎระเบียบฉบับนี้ ทำให้กฎระเบียบเดิม 27 ฉบับรวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการการนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเป็นโมฆะ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1197/Add.1

26 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 21 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Difenoconazole ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.2 ppm สำหรับ ถั่วลันเตาฝักชนิดแห้งและเมล็ดถั่วลันเตาแห้ง (ยกเว้น ถั่วเหลือง)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1198/Add.1

26 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 21 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Indaziflam ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.06 ppm สำหรับ Hops (dried)
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 ppm สำหรับ แคนเบอร์รี, บุชเบอร์รี (ยกเว้น กูสเบอร์รี)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ชิลี
G/SPS/N/CHL/583

26 พฤศจิกายน 2561
ม้า 25 ม.ค. 62 ณ วันที่ประกาศใน Officail Journal
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดทางสุขอนามัยเกี่ยวกับการนำข้าม้าแบบชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เพื่อใช้ในการแข่งขันหรืองานแสดงโดยมีหลักการสำคัญๆ เช่น
- พิจารณาจากม้าและประเทศต้นกำเนิดของม้า หรือประเทศที่ม้าผ่านเขตแดนในระยะเวลา 90 วัน โดยพิจารณาถึงโรคที่เกี่ยวข้อง
- การฉีดวัคซีนให้กับม้าก่อนการขนส่ง 30 วัน ซึ่งวัคซีนดังกล่าวต้องไม่ทำจากไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้น Herpes virus teypes I and IV
- ม้าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และต้องมีเอกสารรับรองสุขภาพ
- ต้องมีไมโครชิพเพื่อระบุตัวตนของม้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ ISO 11784 และ ISO 11785
- เมื่อเข้าเขตแดนประเทศชิลีแล้ว ต้องมีการกักกันม้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อตรวจสอบสุขภาพม้า
- สถานที่ที่ม้าจะอาศัยจะต้องผ่านการตรวจสอบและผ่านการขึ้นทะเบียนโดย SAG แล้ว เป็นต้น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
ชิลี
G/SPS/N/CHL/584

26 พฤศจิกายน 2561
ม้า 25 ม.ค. 62 ณ วันที่ประกาศใน Officail Journal
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดทางสุขอนามัยแบบเฉพาะสำหรับการนำเข้าม้าแบบถาวรหรือภายใต้ระบบ dual hemisphere shuttle system โดยมีหลักการสำคัญๆ เช่น
- ประเทศต้นกำเนิดม้าต้องผ่านการรับรองจาก OIE ว่าปราศจากโรค African horse sickness
- ฟาร์มเลี้ยงม้าต้นกำเนิดต้องมีระบบทางสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน
- ม้าจะถูกแยกก่อนการขนส่งเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อการตรวจสอบสุขภาพม้า การฉีดวัคซีน
- ต้องมีเอกสารรับรองสุขภาพม้าและไมโครชิพที่ระบุตัวตนม้าตามมาตรฐานระบบ ISO 11784 และ ISO 11785
- ม้าจะถูกกักกันจนกว่าข้อมูลด้านสุขภาพและผลการทดสอบต่างๆ ได้รับการรับรองครบถ้วนว่าม้าไม่เป็นพาหะหรือเป็นโรค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
เอลซัลวาดอร์
G/TBT/N/SLV/202

26 พฤศจิกายน 2561
กาแฟ 24 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพและคุณลักษณะของกาแฟเขียว (caf? oro) โดยบังคับใช้กับกาแฟเขียวที่เป้นวัตถุดิบทั้งที่ผลิตในเอลซัลวาดอร์และที่นำเข้า
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/1000

26 พฤศจิกายน 2561
อ้อยที่บริโภคได้ 23 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างของอ้อยที่บริโภคได้สำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
คีร์กีซสถาน
G/SPS/N/KAZ/24

24 พฤศจิกายน 2561
สุกรมีชีวิตน้ำเชื้อสุกร เนื้อสุกร - 1 ต.ค. 61
สาระสำคัญ :  ประกาศโดยคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวังและควบคุมด้านสัตวแพทย์ ของกระทรวงเกษตร ได้ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสุกร รวมสุกรป่าและผลิตภัณฑ์และที่แปรรูป หนัง (Leatherette) horn-test และไส้ดิบ ขนชนิดแข็ง Trophy Hunting (การล่าและฆ่าสัตว์ เพื่อให้ได้มาเป็นรางวัล) จากสัตว์ที่อ่อนแอต่อโรค อาหารสัตว์ และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่ได้จากพืชและสัตว์รวมทั้งจากนกและปลา อาหารสัตว์ และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสุนัขและแมว ที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสุกร ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ และสุกรชำแหละจากเบลเยียม เนื่องจากพบการระบาดของโรค African Swine Fever
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เบลเยียมจุดประสงค์ : 2
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1193/Add.1

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 19 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Diethofencarb ในกล้วยที่ 0.1 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1194/Add.1

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 19 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Fludioxonil ในมะม่วงที่ 2 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1195/Add.1

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 19 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร 2,4-D ในเมล็ดฝ้ายที่ยังไม่ได้ปั่น (Undelinted cotton seeds) ที่ 0.08 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1220

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 3 ก.พ. 62 4 ? 5 เดือนหลังจากประกาศในเว็บไซด์ของ Health Canana
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Chlorothalonil ใน Edible-podded legume vegetables ที่ 5 ppm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1221

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 3 ก.พ. 62 4 ? 5 เดือนหลังจากประกาศในเว็บไซด์ของ Health Canana
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Clethodim ใน Edible-podded legume vegetables ที่ 3.5 ppm และ Shallot bulbs ที่ 0.5 ppm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1222

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 3 ก.พ. 62 4 ? 5 เดือนหลังจากประกาศในเว็บไซด์ของ Health Canana
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Acequinocyl ใน summer squash ที่ 0.3 ppm และ Dry adzuki beans, dry beans, dry blackeyed peas, dry broad beans, dry catjang seeds, dry chickpeas, dry cowpea seeds, dry guar seeds, dry kidney beans, dry lablab beans, dry lima beans, dry moth beans, dry mung beans, dry navy beans, dry pink beans, dry pinto beans, dry rice beans, dry southern peas, dry tepary beans, dry urd beans, grain lupin ที่ 0.15 ppm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1223

23 พฤศจิกายน 2561
วัตถุเจือปนอาหาร 1 ก.พ. 62 19 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ไลเปสจาก Ogataea polymorpha B14-CBSsynt สำหรับใช้ในขนมปัง แป้ง แป้งสาลีโฮลวีท ผลิตภัณฑ์สำหรับทำเบเกอร์รี่ (Unstandardized bakery products) และพาสต้า นอกจากนี้ไลเปสจากจุลินทรีย์อื่นๆ ได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นเอนไซม์สำหรับอาหารแล้ว ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_6077_00_e.pdf https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/285

23 พฤศจิกายน 2561
อาหารใหม่ - 20 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : อนุญาตให้จำหน่ายสาร xylo-oligosaccharides เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้กฎระเบียบ EU 2015/2283 ซึ่งมีการใช้ในอาหารบางประเภท เช่น เบเกอร์รี่และผลิตภัณฑ์นม แยมผลไม้ (fruit spread) ขนมเคลือบช็อคโกแลต และเครื่องดื่มถั่วเหลืองสำหรับการบริโภคทั่วไป ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_6031_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สิงคโปร์
G/TBT/N/SGP/39/Add.1

23 พฤศจิกายน 2561
อาหารพร้อมรับประทาน 22 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : สิงคโปร์ได้ปรับแก้มาตรการเกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานจากข้อคิดเห็นที่ได้จากประเทศคู่ค้า ดังนี้
1. ยกเลิกมาตรา 35 เดิม แล้วกำหนดใหม่ ดังนี้
35 (1) อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat food) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 และ 2 ของตารางที่ 11
(2) นิยามอาหารพร้อมรับประทาน หมายถึง อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยตรง โดยไม่ต้องปรุงหรือผ่านกระบวนการที่จะกำจัดหรือลดเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องตามที่ระบุในตารางที่ 11 รวมถึงอาหารเข้มข้น (เครื่องดื่ม บะหมี่ถ้วย และน้ำผลไม้เข้มข้น) ที่ต้องเจือจางด้วยของเหลวก่อนบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงสุกแช่เย็นและแช่แข็งที่ต้องผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนบริโภค
2. ยกเลิกตารางที่ 11 เดิมและแทนที่ด้วยตารางที่ 11 ที่แจ้งในประกาศนี้ โดยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 Enterobacteriaceae และ Escherichia coli
- นมผง (full cream, half cream, skimmed milk และนมผงสำหรับเด็ก) นมเปรี้ยวผง (buttermilk powder) นมพาสเจอร์ไรส์ และไอศกรีม ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
- อาหารพร้อมรับประทานอื่นๆ ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
ส่วนที่ 2 เชื้อก่อโรค
- Coagulase-positive Staphylococcus aureus
<102 cfu/g
- Bacillu cereus <2.0 X 102 cfu/g
- Clostridium perfringens <102 cfu/g
- Vibrio parahaemolyticus <102 cfu/g
ในอาหารทะเลพร้อมรับประทานดิบ
ทั้งนี้ เชื้อก่อโรคอื่นนอกเหนือที่ไม่ได้ระบุในตารางที่ 11 และไม่เกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานต้อง Not detected ในอาหาร 25 g
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
คอสตาริกา
G/SPS/N/KAZ/17

23 พฤศจิกายน 2561
วัว สุกร แพะ - 28 ส.ค 61
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่อ่อนไหวต่อโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot ? and ? mouth disease) รวมถึง เนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อแกะ นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปปรุงสุก วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงชำแหละสัตว์นั้น รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา การเชือด และการแปรรูปสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มาจากจีน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีนจุดประสงค์ : 2
คาซัคสถาน
G/SPS/N/KAZ/18

23 พฤศจิกายน 2561
สุกร - 25 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวหมูมีชีวิต น้ำเชื้อสุกร เนื้อสุกร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสุกร หนัง (leatherette) เขี้ยวหมู (horn-test) ลำไส้ ขน ซากที่ได้จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค African Swine Fever อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมวและสุนัขที่ไม่ผ่านความร้อน (ที่อุณหภูมิ 70 ?C อย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสุกร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ การเชือด และการตัดแต่งสุกรที่มาจากจีน ฮังการี และมอลโดวา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีน ฮังการี มอลโดวาจุดประสงค์ : 2
คาซัคสถาน
G/SPS/N/KAZ/19

23 พฤศจิกายน 2561
สุกร - 6 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวหมูมีชีวิต น้ำเชื้อสุกร เนื้อสุกร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสุกร หนัง (leatherette) เขี้ยวหมู (horn-test) ลำไส้ ขน ซากที่ได้จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค African Swine Fever อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมวและสุนัขที่ไม่ผ่านความร้อน (อุณหภูมิอย่างน้อย 70 ?C เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสุกร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ การเชือด และการตัดแต่งชิ้นส่วนสุกรที่มาจากบัลกาเรีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : บัลกาเรีย จุดประสงค์ : 2
คาซัคสถาน
G/SPS/N/KAZ/20

23 พฤศจิกายน 2561
ม้า - 3 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวม้ามีชีวิต น้ำเชื้อม้า เนื้อม้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากม้า หนังฟอก (tannery) กีบเท้า (hornhooves) ลำไส้ ซากที่ได้จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค Burkholderia mallei อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มาจากพืชและสัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก ปลา วัตถุเจือปนอาหารแมวและสุนัขที่ไม่ผ่านความร้อน (อุณหภูมิอย่างน้อย 70 ?C เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งม้า รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ การเชือด และการตัดแต่งชิ้นส่วนม้าที่มาจากจีน -
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีนจุดประสงค์ : 2
คาซัคสถาน
G/SPS/N/KAZ/21

23 พฤศจิกายน 2561
สัตว์ปีก - 28 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : มาตรการฉุกเฉินมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขนอ่อนและขน เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อาหารสัตว์และวัตุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ปีก รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร การเชือด และการตัดแต่งชิ้นส่วนของสัตว์ปีกที่มาจากเบลเยียม อันเนื่องมาจากมีการระบาดของโรค Newcastle ในเบลเยียม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เบลเยียมจุดประสงค์ : 2
คีร์กีซสถาน
G/SPS/N/KAZ/23

23 พฤศจิกายน 2561
แพะและแกะ - 3 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวแกะและแพะมีชีวิต ชิ้นส่วนพันธุกรรม และผลิตภัณฑ์จากแกะและแพะ หนัง ขนแกะ รวมทั้งขนอ่อน (down) และวัตถุดิบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงชำแหละแกะและแพะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา การเชือด และการแปรรูป ซากสัตว์จากการล่าสัตว์สายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรค sheep and goats pox อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์และพืชที่มาจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : รัสเซียจุดประสงค์ : 2
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/477

23 พฤศจิกายน 2561
วัตถุเจือปนอาหาร 22 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด ขอบเขต การใช้งาน และข้อจำกัดของวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ Sodium Phosphate (Monobasic), Sodium Phosphate (Monobasic, Anhydrous), Calcium Chloride (Anhydrous), Calcium Chloride Hexahydrate, Cochineal Red A, Monosodium Fumarate, Sodium Lactate, Sodium Alginate, Glycerin Fatty Acid Ester และ Sodium Hydrosulfite รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_6043_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_6043_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/49

23 พฤศจิกายน 2561
อ้อย 22 ม.ค. 62 เมื่อประกาศบังคับใช้โดยกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและสหกรณ์
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการทดสอบ และวิธีการสุ่มตัวอย่างอ้อยสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_6078_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 3
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3039

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 15 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร azoxystrobin ใน Beet, sugar, roots ที่ 5.0 ppm Vegetable, root, except sugar beet, subgroup 1B ที่ 1.0 ppm ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-11-15/html/2018-24974.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3040

23 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 13 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร Cyantraniliprole ในสินค้าหลายชนิด เช่น เมล็ดกาแฟสดที่ 0.05 ppm เมล็ดข้าว 0.02 ppm เมล็ดถั่วเหลือง 0.4 ppm เป็นต้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-11-13/html/2018-24379.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/272/ Add.1

22 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - -
สาระสำคัญ : ประกาศเผยแพร่รายงานด้านเทคนิคของ EFSA เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำเอกสาร (Dossiers) สำหรับการยื่นขออนุญาตนำเข้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง ผลิตภัณฑ์พืช และวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อ 42 ของกฎระเบียบ EU 2016/2031 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ประเทศที่ 3 จะต้องยื่นต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงสำหรับการอนุญาตนำเข้าสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสาร (Dossier) ได้หลังจากกฎระเบียบว่าด้วยรายชือพืชที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการเห็นชอบแล้ว ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนธันวาคม 2561
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_6018_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/286

22 พฤศจิกายน 2561
ใบแกง แก้วมังกร และใบองุ่น - 28 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าเฉพาะสำหรับสินค้าบางชนิด ได้แก่ ใบแกง (Curry Leaves) จากอินเดีย แก้วมังกรจากเวียดนาม และใบองุ่น (Vine Leaves) จากตุรกี โดยกำหนดว่าสินค้าต้องได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าพร้อมแนบใบรับรอง สุขอนามัย (Health Certificate) นอกจากนี้ กฎระเบียบนี้ยังรวมถึงการแจ้งตีกลับสินค้า ณ เขตแดน เนื่องจากตรวจพบค่า MRL ที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_6034_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อินเดีย ตุรกี เวียดนามจุดประสงค์ : 1
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/604

22 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ม.ค. 62 6 เดือนหลังจากประกาศใช้
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร (MRLs) ของสาร Chlorpropham ในสินค้าดังนี้ - ข้าวโอ๊ตที่ 0.02 mg/kg - ข้าวบาร์เลย์จาก 0.05 เป็น 0.02 mg/kg - ข้าวสาลีจาก 0.05 เป็น 0.02 mg/kg - ข้าวไรท์จาก 0.05 เป็น 0.02 mg/kg ทั้งนี้ ค่า MRL กำหนดเฉพาะสารประกอบหลักของ Chlorpropham เท่านั้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safety.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/605

22 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ม.ค. 62 บังคับใช้วันที่ประกาศใช้
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร (MRLs) ของสาร Fenobucarb โดยยกเลิกค่า MRLs ของข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด Milo และข้าวไรท์ และกำหนดค่า MRL ในข้าวสาลีที่ 0.3 mg/kg ทั้งนี้ ค่า MRL กำหนดเฉพาะสารประกอบหลักของ Fenobucarb เท่านั้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safety.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/606

22 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 21 ม.ค. 62 6 เดือนหลังจากประกาศใช้สำหรับค่า MRL ของข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ Milo ข้าวไรท์- บังคับใช้วันที่ประกาศใช้สำหรับค่า MRL ของข้าวสาลี
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร (MRLs) ของสาร Imidacloprid ในสินค้าดังนี้ - ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ Milo ข้าวไรท์ จาก 0.05 เป็น 0.04 mg/kg - ข้าวสาลีจาก 0.05 เป็น 0.2 mg/kg - ข้าวโพดที่ 0.05 mg/kg - หญ้าแห้ง ที่ 0.5 mg/kg ทั้งนี้ ค่า MRL กำหนดเฉพาะสารประกอบหลักของ Imidacloprid เท่านั้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safety.html ประเทศคู่ค้า
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
คาซัคสถาน
G/SPS/N/KAZ/22

22 พฤศจิกายน 2561
สินค้าเกษตรและสัตว์ป่า - 28 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสินค้าเกษตรและสัตว์ป่า ชิ้นส่วนพันธุกรรม วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ ที่มาจากเมือง Osh ประเทศคีร์กีซสถาน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : คีร์กีซสถานจุดประสงค์ : 2
นอร์เวย์
G/SPS/N/NOR/38

22 พฤศจิกายน 2561
หญ้าแห้งและฟาง - 22 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าหญ้าแห้งและฟาง (Hay and Straw) เข้ามายังนอร์เวย์จากประเทศอื่น ๆ นอกสหภาพยุโรป ดังนี้
- หญ้าแห้งและฟางจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตว่ามีการเก็บไว้อย่างน้อย 2 เดือนก่อนการส่งออก
- หญ้าแห้งและฟางจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน Official Veterinarian ว่ามาจากรัฐหรือจังหวัดที่ไม่มีการระบาดของโรค Chronic Wasting Disease
โดยกฎระเบียบฉบับนี้ได้รวมข้อกำหนดการนำเข้าหญ้าแห้งและฟางจากกฎระเบียบฉบับอื่นของนอร์เวย์ด้วย โดยมีข้อกำหนดดังนี้
- หญ้าแห้งและฟางจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเก็บจากฟาร์มที่ไม่มีการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยเป็นเวลา 2 ปี
- หญ้าแห้งและฟางจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน Official Veterinarian ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกเก็บจากฟาร์มที่ไม่ถูกระงับเนื่องจากพบการระบาดของโรคสัตว์
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/NOR/18_5697_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศอื่น ๆนอกสหภาพยุโรปจุดประสงค์ : 3
สิงคโปร์
G/SPS/N/SGP/59/Add.1

22 พฤศจิกายน 2561
อาหารพร้อมรับประทาน 22 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : สิงคโปร์ได้ปรับแก้มาตรการเกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานจากข้อคิดเห็นที่ได้จากประเทศคู่ค้า ดังนี้
1. ยกเลิกมาตรา 35 เดิม แล้วกำหนดใหม่ ดังนี้
35 (1) อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat food) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 และ 2 ของตารางที่ 11
(2) นิยามอาหารพร้อมรับประทาน หมายถึง อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยตรง โดยไม่ต้องปรุงหรือผ่านกระบวนการที่จะกำจัดหรือลดเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องตามที่ระบุในตารางที่ 11 รวมถึงอาหารเข้มข้น (เครื่องดื่ม บะหมี่ถ้วย และน้ำผลไม้เข้มข้น) ที่ต้องเจือจางด้วยของเหลวก่อนบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงสุกแช่เย็นและแช่แข็งที่ต้องผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนบริโภค
2. ยกเลิกตารางที่ 11 เดิมและแทนที่ด้วยตารางที่ 11 ที่แจ้งในประกาศนี้ โดยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 Enterobacteriaceae และ Escherichia coli
- นมผง (full cream, half cream, skimmed milk และนมผงสำหรับเด็ก) นมเปรี้ยวผง (buttermilk powder) นมพาสเจอร์ไรส์ และไอศกรีม ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
- อาหารพร้อมรับประทานอื่นๆ ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
ส่วนที่ 2 เชื้อก่อโรค
- Coagulase-positive Staphylococcus aureus <102 cfu/g
- Bacillu cereus <2.0 X 102 cfu/g
- Clostridium perfringens <102 cfu/g
- Vibrio parahaemolyticus <102 cfu/g
ในอาหารทะเลพร้อมรับประทานดิบ
ทั้งนี้ เชื้อก่อโรคอื่นนอกเหนือที่ไม่ได้ระบุในตารางที่ 11 และไม่เกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานต้อง Not detected ในอาหาร 25 g
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
รวันดา
G/TBT/N/RWA/192

21 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับ Urwagwa
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/193

21 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้กล้วย ซึ่งมาตรฐานนี้ไม่ใช้กับ urwagwa, ไวน์กล้วยและเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ที่มีส่วนผสมของพืช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/194

21 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากพืช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/195

21 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มชูกำลัง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/196

21 พฤศจิกายน 2561
ถั่ว 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดแมคคาเดเมียสายพันธุ์ varieties (cultivars) grown จาก Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia และ พันธุ์ลูกผสม ซึ่งมาตรฐานนี้ไม่ใช้กับเมล็ดแมคคาเดเมียที่ผ่านกระบวนการปรุงด้วยเกลือ,ใส่น้ำตาล,ปรุงรสหรือคั่ว หรือในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมคคาเดเมียนอกเหนือจากอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/197

21 พฤศจิกายน 2561
ถั่ว 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดแมคคาเดเมียคั่ว สายพันธุ์ varieties (cultivars) grown จาก Macadamia integrifolia, Macadamia ternifolia, Macadamia tetraphylla และพันธุ์ลูกผสมสำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/198

21 พฤศจิกายน 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้มา 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งข้าวสาลีผลิตจากข้าวสาลีทั่วไปTriticum aestivum L. หรือข้าวสาลีกลุ่ม Triticum compactum Host หรือส่วนผสมที่ผลิตเพื่อการบริโภค ซึ่งไม่ใช้กับแป้งสาลีที่ได้จากข้าวสาลี Triticum durum และแป้งข้าวสาลีเสริมคุณค่าทางอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/199

21 พฤศจิกายน 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับข้าวโพดฝัก, เมล็ดข้าวโพด, ข้าวโพดผง, ข้าวโพดบดและแป้งข้าวโพดจากธัญพืชของข้าวโพดทั่วไป (Zea mays L.) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค ซึ่งไม่ครอบคลุมข้าวโพดบดสำหรับผลิตเบียร์ อุตสาหกรรมอาหารจำพวกแป้งและการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมาตรฐานนี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเสริมคุณค่าทางอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/200

21 พฤศจิกายน 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธิการทดสอบสำหรับธัญพืชแห้งของถั่วเขียว (Vigna radiata) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/201

21 พฤศจิกายน 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดข้าวฟ่าง (varieties (cultivars) grown) จาก Sorghum bicolor (L.) Moench ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/202

21 พฤศจิกายน 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับข้าวฟ่างสามง่าม (varieties (cultivars) grown) จาก Eleusine coracana (L.) Gaertner สำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รวันดา
G/TBT/N/RWA/203

21 พฤศจิกายน 2561
ธัญพืช, พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 18 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งผสมสำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไต้หวัน
G/TBT/N/TPKM/285/Rev.1/Add.1

21 พฤศจิกายน 2561
อาหาร - 18 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1453

20 พฤศจิกายน 2561
ทับทิม (Punica granatum) - 6 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าทับทิม (Punica granatum) จากประเทศเปรู
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เปรูจุดประสงค์ : 3
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1216

20 พฤศจิกายน 2561
เอ็นไซม์ 21 ม.ค. 62 8 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศเพิ่ม Maltogenic alpha-Amylase ผลิตจาก Bacillus subtilis RF12029 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนมปัง แป้ง แป้งโฮลวีท และเบเกอรีในทะเบียนรายชื่อเอ็นไซม์ที่อนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (The List of Permitted Food Enzymes) รายละเอียเดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crattachments/2018/SPS/CAN/18_5965_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1217

20 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 28 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Amisulbrom ในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.0 ppm สำหรับลูกเกด
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.5 ppm สำหรับองุ่น
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.4 ppm สำหรับมะเขือเทศ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1218

20 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 28 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Mandestrobin ในผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 ppm สำหรับไข่, ไขมัน, เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อโค กระบือ (meat by-product), แพะ, สุกร, ม้า, สัตว์ปีก, แกะ และนม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1219

20 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 28 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Isopyrazam ในผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.5 ppm สำหรับมะเขือเทศ, พริกหวาน
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.3 ppm สำหรับเมลอน
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/300

20 พฤศจิกายน 2561
ต้นอ่อนกาแฟอาราบิกา (Coffea arabica) 19 ม.ค. 62 ณ วันที่ประกาศใน Official Journal
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อกำหนดในการนำเข้าต้นอ่อนกาแฟอาราบิกาชนิดเปลือยราก (Coffea arabica) จากประเทศฝรั่งเศสเพื่องานวิจัย เนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์, ข้อกำหนดทางสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้านำเข้า การควบคุม บทลงโทษ ระยะเวลาที่อนุญาต
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ฝรั่งเศสจุดประสงค์ : 3
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/301

20 พฤศจิกายน 2561
เมล็ดพันธุ์แตงโม (Citrullus lanatus) 19 ม.ค. 62 ณ วันที่ประกาศใน Official Journal
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์แตงโม (Citrullus lanatus) จากประเทศไทยเพื่อการค้า เนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์, ข้อกำหนดทางสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้านำเข้า การควบคุม บทลงโทษ ระยะเวลาที่อนุญาต ไทย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ไทยจุดประสงค์ : 3
ชิลี
G/SPS/N/CHL/582

20 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 19 ม.ค. 62 ณ วันที่ประกาศใน Officail Journal
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามข้อบังคับทางสุขอนามัยและข้อบังคับในการผลิตที่รับรองว่าสินค้าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
รวันดา
G/TBT/N/RWA/191

20 พฤศจิกายน 2561
เนื้อ, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ 19 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : .1 ขอบเขตคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมบทบัญญัติสุขอนามัยสำหรับเนื้อดิบ การเตรียมเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากช่วงเวลาที่สัตว์มีชีวิตจนถึงจุดขายปลีก นอกจากนี้ยังได้พัฒนา "หลักการทั่วไปของสุขลักษณะอาหาร" ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย 1.2 มีจุดประสงค์ใช้กับเนื้อที่มาจากสัตว์ที่มีกีบเท้าเลี้ยง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยง, นกเลี้ยง, สัตว์ประเภทกระต่าย (lagomorphs), เนื้อสัตว์จากการล่า, นกจากการล่า (รวมทั้ง ratites) และจากการล่าในป่า และอาจใช้กับสัตว์ประเภทอื่นๆ ด้วย และยังมีมาตรการเฉพาะที่ใช้กับสัตว์และสัตว์ชนิดต่างๆ เช่นการล่าในป่า,การฆ่าในสนาม เป็นต้น 1.3 มาตรการด้านสุขอนามัยที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้จะต้องคำนึงถึงมาตรการและวิธีปฏิบัติด้านด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์บางอย่างที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้อาจไม่ได้รับความร้อนหรือกระบวนการ biocidal อื่นๆ ก่อนการบริโภค 1.4 การปฏิบัติแบบดั้งเดิมอาจส่งผลให้มีการออกคำแนะนำด้านสุขอนามัยเนื้อสัตว์ บางส่วนที่นำเสนอในคู่มือฉบับนี้เมื่อมีการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการค้าในท้องถิ่น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/453/Add.1

20 พฤศจิกายน 2561
อาหาร - 18 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบอาหารนำเข้าและสินค้าที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5971_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1214

19 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 22 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Tetrachlorvinphos ในผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
- กำหนดค่า MRL ที่ 10.0 ppm สำหรับแอปเปิ้ล
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับไขมันที่ได้จากโค กระบือ
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับไขมันที่ได้จากสุกร
- กำหนดค่า MRL ที่ 10.0 ppm สำหรับองุ่น
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับเนื้อโค กระบือ
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับเนื้อสุกร
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโค กระบือ
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.5 ppm สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหมู หรือเกี่ยวกับการเพิกถอนค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช ดังนี้ Carbofuran, Diazinon, Dicofol, Dinocap, Diphenamid, Disulfoton, Nicotine, Phosalone, Pirimicarb, Sodium trichloroacetic acid (TCA) และ Vinclozolin รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-menagement/public/consultations.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1215

19 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 22 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Kresoxim-methyl ในส้มเขียวหวาน ส้มจีนที่ 9.0 ppm รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-menagement/public/consultations.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เม็กซิโก
G/SPS/N/MEX/341/Add.1

19 พฤศจิกายน 2561
ข้าวสาลีดูรัม(Triticum durum) - -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าข้าวสาลีดูรัม (Triticum durum) จากประเทศเยอรมนี
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เยอรมนีจุดประสงค์ : 3
เม็กซิโก
G/SPS/N/MEX/345/Add.1

19 พฤศจิกายน 2561
ข้าวสาลี (Triticum aestivum) - -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าข้าวสาลี (Triticum aestivum) จากประเทศเยอรมนี
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เยอรมนีจุดประสงค์ : 3
เม็กซิโก
G/SPS/N/MEX/352/Add.1

19 พฤศจิกายน 2561
กล้วยไม้ (Masdevallia spp.) - -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้ากล้วยไม้ (Masdevallia spp.) จากประเทศโคลัมเบีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โคลัมเบียจุดประสงค์ : 3
เม็กซิโก
G/SPS/N/MEX/353/Add.1

19 พฤศจิกายน 2561
กล้วยไม้พันธุ์แคทลียา (Cattleya spp.) - -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้ากล้วยไม้พันธุ์แคทลียาจากประเทศโคลัมเบีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โคลัมเบียจุดประสงค์ : 3
นิวซีแลนด์
G/SPS/N/NZL/572/Add.1

19 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์สัตว์ - 5 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผ่านกระบวนการในประเทศที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/NZL/18_2468_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/NZL/18_2468_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า (รวมถึง ประเทศไทย)จุดประสงค์ : 1
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
G/SPS/N/ARE/167,
G/SPS/N/B

16 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 15 ม.ค. 62 180 วันหลังจากการประกาศใช้กฎระเบียบ
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมฉลากโภชนาการ และจะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จทั้งหมด ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎระเบียบนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/SAU/18_5899_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/435/Add.2

16 พฤศจิกายน 2561
ดอกไม้และใบไม้สดตัดแต่ง 31 ม.ค. 62 1 มี.ค. 60
สาระสำคัญ : ประกาศร่างรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแมลงศัตรูพืชและการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้าดอกไม้และใบไม้สดตัดแต่ง โดยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่
- การประเมินความเสี่ยงของเพลี้ยไฟ เพลี้ย และไร
- การประเมินความเสี่ยงของแมลงศัตรูพืชอื่นๆ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1213

16 พฤศจิกายน 2561
วัสดุพืชในตระกูล Robus และ Ribes spp. 15 ม.ค. 62 5 ส.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเฉพาะทางสุขอนามัยพืชเกี่ยวกับการนำเข้าวัสดุพืชตระกูล Robus และ Ribes spp. จากทุกแหล่งกำเนิด เพื่อการขยายพันธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_5932_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เยอรมนี, เนเธอแลนด์, ทวีปอเมริกาเหนือจุดประสงค์ : 3
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/295/Add.1

16 พฤศจิกายน 2561
เหง้าลิลลี่ (Lilium) 21 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบทางสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเหง้าลิลลี่จากประเทศเนเธอแลนด์ เพื่อใช้ในการค้าและการเพาะปลูก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เนเธอแลนด์จุดประสงค์ : 3
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3036

16 พฤศจิกายน 2561
วัตถุเจือปนอาหาร - -
สาระสำคัญ : FDA ได้รับคำร้องขอให้แก้ไขกฎระเบียบเรื่องสีเจือปนอาหาร โดยให้น้ำสกัดดอกอัญชัน (Clitoria ternatea) เป็นสีเจือปนอาหารที่ปลอดภัย ใช้ในอาหารหลากหลายกลุ่ม และที่ระดับสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/USA/18_5939_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3037

16 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 29 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเรื่องปริมาณสาร Pyroxasulfone ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น เปปเปอร์มินต์ (ใบสดและน้ำมัน) ถั่วเหลือง ไม้อวบน้ำ สเปียร์มินต์ (ใบสดและน้ำมัน) เมล็ดฝ้าย หญ้าที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ - ถอดถอน ฝ้ายและเมล็ดฝ้ายออกจากบัญชีรายชื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-29/html/2018-23002.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3038

16 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 6 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเรื่องปริมาณสาร Fludioxonil ตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้ - กำหนดค่า MRL ที่ระดับ 4.0 ppm สำหรับบีทรูท รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-11-06/html/2018-24265.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/166

15 พฤศจิกายน 2561
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช - 4 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรับปรุงรายชื่อประเทศ (ให้เป็นปัจจุบัน) ดังรายละเอียดตามภาคผนวกที่ 4 ของประกาศกระทรวงฉบับที่ 322 ปี 2561 เกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าพืชอาศัยจากประเทศต่างๆ ที่มีการพบหนอนกระทู้ Spodoptera Frugiperda โดย UAE ได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชดังกล่าวจากประเทศอินเดียและเยเมน ซึ่ง CA ของประเทศที่พบศัตรูพืชดังกล่าวจะต้องใช้มาตรการตามประกาศและต้องแสดงว่าใช้มาตรการใดในการกำจัดในใบรับรอง PC ด้วย โดยรายชื่อประเทศ ตามภาคผนวกที่ 4 จะเป็นรายชื่อประเทศที่พบ หนอนกระทู้ Spodoptera Frugiperda รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/ARE/18_5743_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อินเดีย เยเมนจุดประสงค์ : 1
จอร์แดน
G/SPS/N/JOR/40

15 พฤศจิกายน 2561
กระเทียม - 30 ส.ค 61
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรฉบับที่ 4/1/12748 ลงวันที่ 23 ก.ย. 61 เกี่ยวกับมาตรการที่เป็นข้อเสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมการอารักขาพืช ฉบับที่ 10 มีผลการทดจากห้องปฏิบัติการสำหรับกระเทียมที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประเทศจีนยืนยันพบโรคไวรัส Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV) กระทรวงเกษตรจึงประกาศห้ามนำเข้ากระเทียมจากจีน มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ส.ค 61 -
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีนจุดประสงค์ : 3
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/340/ Add.1

15 พฤศจิกายน 2561
ไข้หวัดนก - 5 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ตามที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและการเกษตรของซาอุดิอาระเบียแจ้งประกาศหมายเลข 204/1291/1439 ลงวันที่ 4 ก.พ. 61 การห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟักและลูกไก่ ที่มาจากอินเดีย เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งต่อมากระทรวงฯได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟักและลูกไก่จากฟาร์มในอินเดีย เนื่องจากรายงานของ OIE 3 เดือนล่าสุดไม่พบไข้หวัดนกตามหลัก OIE ข้อบท 10.4 ดังนั้นการนำเข้าไข่ฟักและลูกไก่จากอินเดียจึงมีความเสี่ยงต่ำ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อินเดียจุดประสงค์ : 2
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/380

15 พฤศจิกายน 2561
เครย์ฟิชมีชีวิต (white clawed crayfish) - 5 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและการเกษตรของซาอุดิอาระเบียแจ้งประกาศหมายเลข 163643/79731/1440 ลงวันที่ 5 พ.ย. 61 ห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับเครย์ฟิชมีชีวิต (white clawed crayfish)ที่มาจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากรายงาน OIE ฉบับที่ 42 เล่มที่ 31 พบโรค Crayfish Plague เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหราชอาณาจักรจุดประสงค์ : 2
ตุรกี
G/SPS/N/TUR/104

15 พฤศจิกายน 2561
อาหารที่ใช้ทดสอบการเคลื่อนย้ายสารของวัสดุสัมผัสอาหารที่เป็นพลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร 14 ม.ค. 61 1 ก.พ. 62
สาระสำคัญ : มาตรฐานอาหารตุรกีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของให้อาหารที่ใช้ทดสอบการเคลื่อนย้าย (food simulant) สารของวัสดุสัมผัสอาหารที่เป็นพลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.พ. 62 และกำหนดระยะปรับตัวอีก 2 ปี
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ตุรกี
G/SPS/N/TUR/105

15 พฤศจิกายน 2561
พลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร 14 ม.ค. 61 1 ก.พ. 62
สาระสำคัญ : มาตรฐานอาหารตุรกีเกี่ยวกับพลาสติกและวัสดุอื่นที่ใช้สัมผัสอาหาร ได้กำหนดคุณสมบัติของพลาสติกและวัสดุสัมผัสอาหาร และการทดสอบตามระเบียบ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/TBT/N/THA/524

15 พฤศจิกายน 2561
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 16 ก.ย. 60
สาระสำคัญ : ประกาศกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
1. ผู้ใดประสงค์จะนำสุราเข้ามาในประเทศไทย ให้ยื่นคำขอตามแบบที่ประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่จะนำสุราเข้ามาในประเทศไทย
2. กรณีผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ก่อนยื่นขอใบอนุญาตตามข้อที่ 1. ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ยื่นคำขอเพื่อใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในประเทศไทย พร้อมด้วยตัวอย่างฉลาก หลักฐานการเป็นตัวแทนขายสุราที่นำเข้ามาในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
2.2 ส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่นคำขอใบอนุญาต หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานที่กำหนดให้เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่รัฐบาลต่างประเทศรับรองให้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตสุราของผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ กรมสรรพสามิตกำหนดขยายเวลาในการส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราตามข้อ 5(2) ของกฎกระทรวงฯได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะกรยื่นคำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/692/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
น้ำแข็งที่บริโภคได้และน้ำแข็งผสม - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 33 น้ำแข็งสำหรับบริโภคและน้ำแข็งผสม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/692 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/693/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
นมปรุงรส - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 1597: 2017 นมปรุงรสตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/693 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/695/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
แพะ - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 1698: 2017 ข้อกำหนดสำหรับ Caprine (แพะ) ซากและเนื้อตัดแต่ง ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/695 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/696/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
เนื้อสุกร - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 1699:2017 ข้อกำหนดสำหรับเนื้อสุกร ซาก และเนื้อตัดแต่ง ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/696 มีผลบังคับใช้เมื่อ 12 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/703/Add.1

14 พฤศจิกายน 2561
Baker?s Yeast - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 1717:2017 ข้อกำหนดสำหรับBaker?s Yeast ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/703 มีผลบังคับใช้เมื่อ 12 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/704/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
ซูคราโลส (sucralose) - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 1723:2017 ข้อกำหนดสำหรับซูคราโลส (sucralose) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/704 มีผลบังคับใช้เมื่อ 12 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/725/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
ปุ๋ย - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 757: 2017 ข้อกำหนดสำหรับปุ๋ย Ammonium sulphate nitrate ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/725 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/726/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
ปุ๋ย - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 758: 2017 ข้อกำหนดสำหรับปุ๋ย Calcium ammonium nitrate ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/726 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/727/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
ปุ๋ย - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 759:2017 ข้อกำหนดสำหรับปุ๋ย Monoammonium phosphate (MAP) และ ปุ๋ยDiammonium phosphate (DAP) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/727 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/728/Add.2

14 พฤศจิกายน 2561
ปุ๋ย - 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน DUS 760: 2017 ข้อกำหนดเกรดปุ๋ย Potassium chloride (muriate of potash) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/728 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
G/TBT/N/ARE/451, G/TBT/N/BHR/5

13 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 12 ม.ค. 61 180 วันหลังจากวันประกาศ
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมฉลากโภชนาการและจะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จทั้งหมด ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎระเบียบนี้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
รัสเซีย
G/SPS/N/RUS/155

12 พฤศจิกายน 2561
ไข้หวัดนก - 18 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ตามประกาศการเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยพืชและสัตวแพทย์ฉบับที่ FS-KS-7/23004 เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก (epizootic) ในประเทศสวีเดนดีขึ้น จึงได้ประกาศยกเลิกมาตรการชั่วคราวที่ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากฟาร์มทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สวีเดนจุดประสงค์ : 2
ไทย
G/SPS/N/THA/254

12 พฤศจิกายน 2561
เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร ประเทศคู่ค้า 14 ธ.ค. 61 วันถัดจากประกาศราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : อย. ประกาศกำหนดให้เอนไซม์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเป็นวัตถุเจือปนอาหารและได้กำหนดคุณสมบัติดังนี้ (กำหนดสำหรับ industrial enzyme)
1 เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารต้องได้จากพืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ที่มีรายชื่อตามภาคผนวกที่ 1หรือตามโคเด็กซ์กำหนด กรณีไม่มีรายชื่อให้ อย. พิจารณาอนุญาต โดย อย. ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องส่งรายงานผลการประเมินความปลอดภัย พร้อมรายละเอียดตามภาคผนวกที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
2 เอนไซม์มีค่าแอกทิวิตี Aw ไม่น้อยกว่า 85% ของเอนไซม์
3 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ใน 1 กรัม กรณีเป็นเอนไซม์ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
4 ตรวจพบโคลิฟอร์มไม่เกิน 30 MPN/g
ตรวจไม่พบ E. coli ใน 25 g
ตรวจไม่พบ Salmonella ใน 25 g
ตรวจพบตะกั่วไม่เกิน 5 mg/kg
ตรวจไม่พบสารปฏิชีวนะ
5. การใช้เอนไซม์ต้องตามข้อกำหนดใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1) ตามภาคผนวกที่ 1 หรือตามโคเด็กซ์กำหนดล่าสุด
2) ตามประกาศ สธ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
3) นอกเหนือข้อ 1) และ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องส่งมอบข้อมูลความจำเป็นทางเทคโนโลยีการผลิต พร้อมรายละเอียดข้อมูลตามภาคผนวกที่ 3
4) การใช้วัตถุเจือนปนอาหารในเอนไซม์สำหรับผลิตอาหารให้ใช้เกณฑ์ตามภาคผนวกที่ 4
5) วิธีการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามภาคผนวกที่ 5
6. การแสดงฉลากของเอนไซม์สำหรับผลิตอาหารให้ปฎิบัติตามประกาศ สธ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
7. ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเอนไซม์สำหรับผลิตอาหาร และที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ภายใน 2 ปี นับแต่มีผลใช้บังคับ
8. ไม่ใช้บังคับกับเอนไซม์ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านโภชนาการหรือผลทางสุขภาพอื่นๆ
และไม่ใช้กับเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_5683_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อาร์เจนตินา
G/SPS/N/ARG/221

09 พฤศจิกายน 2561
ถั่วเขียว (Vigna radiata) และ ถั่วในตระกูล Phaseolus mungo - 15 มิ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชในการนำเข้าถั่วเขียว (Vigna radiata) และถัวในตระกูล Phaseolus mungo (Vigna mungo) เพื่อการบริโภคจากประเทศออสเตรเลีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ออสเตรเลียจุดประสงค์ : 3
ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/461

09 พฤศจิกายน 2561
อาหาร 13 ม.ค. 62 มีผลบังคับใข้ประมาณเดือน ม.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขค่า MRLs ของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและยาสัตว์ใน Australia New Zealand Food Standards Code ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบอื่นๆ ของประเทศ โดยรายชื่อสารเคมี มีดังนี้
Abamectin, 2,4-D, Fipronil, Fluensulfone, Fluvalinate, Indoxacarb, Linuron, Paclobutrazole, Pyraclostrobin, Spiroxamine, Sulfoxaflor และ Tebuconazole ในสินค้าพืชที่กำหนด และ Haxythiazox และ Spiroxamine ในสินค้าสัตว์ที่กำหนด
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/TBT/N/BRA/830/Add.1

09 พฤศจิกายน 2561
นมข้น - 6 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 47 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2018 กำหนดลักษณะและข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับคุณภาพนมข้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับที่ 71 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2018 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2018 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/830 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2018
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไนจีเรีย
G/TBT/N/NGA/6

09 พฤศจิกายน 2561
อาหารสำหรับสัตว์ปีก 6 ก.พ. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนของอาหารสำหรับสัตว์ปีก เช่น ไก่ Guinea Fowl ไก่งวง เป็ด ห่าน นกกระทา นกพิราบ นกกระจอกเทศ และนกอีมู ซึ่งอาหารสัตว์ควรอยู่ในรูปแบบบดละเอียด บดหยาบ หรืออัดเม็ด
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไนจีเรีย
G/TBT/N/NGA/7

09 พฤศจิกายน 2561
อาหารสำหรับสัตว์ปีก (Premix) 1 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับ Premix (วิตามินและแร่ธาตุ) ในอาหารสัตว์สำหรับไก่ Guinea Fowl ไก่งวง เป็ด ห่าน นกกระทาและ นกกระจอกเทศ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ไนจีเรีย
G/TBT/N/NGA/8

09 พฤศจิกายน 2561
อาหารไก่ (ชนิดเข้มข้น) 6 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป (ชนิดเข้มข้น) สำหรับไก่ในช่วงวัยต่างๆ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1451

09 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ - 27 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับการตรวจสอบทางสุขอนามัยและการอนุญาตสถานประกอบการต่างประเทศ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1452

09 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ - 27 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศระเบียบขั้นตอนในการอนุญาตการนำเข้า การตรวจสอบซ้ำ และการใช้มาตรการควบคุมพิเศษ สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ใช้เพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/42

09 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวโพด 8 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด (Zea mays L.) เป็นส่วนประกอบใช้เพื่อการบริโภค ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเพื่อการหมักเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมแป้ง และการใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ และมาตรฐานนี้ไม่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมที่ทำจากข้าวโพด (Fortified milled maize (corn)) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5801_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/43

09 พฤศจิกายน 2561
แป้งสาลี 8 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบแป้งสาลีที่เตรียมจากข้าวสาลีปกติ (Triticum aestivum L.) หรือ ข้าวสาลีชนิดคลับ (Triticum compactum Host) หรือข้าวสาลีผสมใช้เพื่อการบริโภค ทั้งนี้ไม่รวมถึงแป้งสาลีจาก Triticum durum และผลิตภัณฑ์เสริมที่ทำจากแป้งสาลี (Fortified wheat flour) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5802_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/44

09 พฤศจิกายน 2561
ถั่วเขียว 8 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบเมล็ดถั่วเขียวแห้ง (Vigna radiata) ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5803_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/45

09 พฤศจิกายน 2561
ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) 8 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบเมล็ดข้าวฟ่างในตระกูล Sorghum bicolor (L.) Moench ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5804_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/46

09 พฤศจิกายน 2561
ข้าวฟ่างสามง่าม (Eleusine coracana 8 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบเมล็ดข้าวฟ่างในตระกูล Eleusine coracana (L.) Gaertner ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5805_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/47

09 พฤศจิกายน 2561
แป้งผสม (Composite flour) 8 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบแป้งผสมใช้เพื่อการบริโภค มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงแป้งผสมที่มีมาตรฐานเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5806_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/48

09 พฤศจิกายน 2561
แป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม 8 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Invesment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มผลิตจากถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr) )ใช้เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5807_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
ไต้หวัน
G/TBT/N/TPKM/341

08 พฤศจิกายน 2561
อาหาร 7 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : - แก้ไขชื่อข้อกำหนดเป็น ?Regulations Governing the Management of the Review, Registration and Issuance of Permit Documents for Food and Related Products? - แก้ไขเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติหรือใจความสำคัญและเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอาหารสำหรับทารก สูตรต่อเนื่อง และสูตรสำหรับโรคบางประเภท
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/991/Corr.1

08 พฤศจิกายน 2561
แป้งผสม 6 ม.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งผสมที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/231/Add.1

08 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 26 ม.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเรื่องค่า MRLs ของสาร lambda-Cyhalothrin รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5786_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/247/Add.2

08 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 1 พ.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเรื่องค่า MRLs ของสาร Diphenylamine และ Oxadixyl รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5785_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/248/ Add.2

08 พฤศจิกายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 1 พ.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเรื่องค่า MRLs ของสาร Penoxsulam, Triflumizole และ Triflumuron รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5787_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อาร์เจนตินา
G/TBT/N/ARG/352

07 พฤศจิกายน 2561
ไวน์องุ่นสด 30 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศอนุมัติให้ไวท์ที่ผ่านกระบวนการเอาแอลกอฮอร์ออกบางส่วน (partial dealcoholization of wine) เป็นไวน์ที่ได้รับการอนุญาตตามหลักการผลิตไวท์ (oenological practice)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/225

07 พฤศจิกายน 2561
บรรจุภัณฑ์และ อาหารปรุงสำเร็จ 6 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Investment
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอนามัยในการผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การจัดเก็บ และการขายเกลือไอโอดีน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/575/Rev.1

07 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวโพด, แป้งข้าวโพด 6 ม.ค. 62 ขึ้นอยู่กับคำสั่งจาก Minister for Industry, Trade and Investment
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างและวิธีในการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด (Zea mays L.) เป็นส่วนประกอบใช้เพื่อการบริโภค ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเพื่อการหมักเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมแป้ง และการใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ และมาตรฐานนี้ไม่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมที่ทำจากข้าวโพด (Fortified milled maize (corn))
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/576/Rev.1

07 พฤศจิกายน 2561
แป้งข้าวสาลี 6 ม.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งข้าวสาลีที่ได้จากข้าวสาลีชนิดทั่วไป, Triticum aestivum L. หรือ club wheat, Triticum compactum Host, หรือ mixtures thereof ที่ผลิตเพื่อการบริโภค มาตรฐานนี้ไม่ใช้กับแป้งข้าวสาลีที่ผลิตมาจาก Triticum durum และแป้งข้าวสาลีที่เพิ่มคุณค่าทางอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/986

07 พฤศจิกายน 2561
กระป๋องนมสแตนเลส 6 ม.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบของกระป๋องนมสเตนเลสที่ใช้สำหรับนมในลักษณะของเหลว มาตรฐานนี้ครอบคลุมกระป๋องขนาด 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 ลิตร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/988

07 พฤศจิกายน 2561
ถั่วเขียว 6 ม.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดถั่วเขียวแห้ง (Vigna radiata) สำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/989

07 พฤศจิกายน 2561
เมล็ดข้าวฟ่าง 6 ม.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดข้าวฟ่าง (varieties (cultivars) grown) จากสายพันธุ์ Sorghum bicolor (L.) Moench ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/990

07 พฤศจิกายน 2561
เมล็ดข้าวฟ่างสามง่าม 6 ม.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดข้าวฟ่างสามง่าม (finger millet) สำหรับชนิดที่ปลูก จากสายพันธุ์ Eleusine coracana (L.) Gaertner สำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/992

07 พฤศจิกายน 2561
แป้งถั่วเหลืองไขมันเต็ม 6 ม.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มที่ได้จากถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/292/ Add.1

05 พฤศจิกายน 2561
กีวีสด 14 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้ากีวีสดพันธุ์ Actinidia chinensis Planch จากนิวซีแลนด์เพื่อการค้าและการบริโภคของมนุษย์ จนถึงวันที่ 14 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : นิวซีแลนด์ จุดประสงค์ : 3
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/293/ Add.1

05 พฤศจิกายน 2561
กีวีสด 14 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้ากีวีสดพันธุ์ Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang&A.R.Ferguson จากนิวซีแลนด์เพื่อการค้าและการบริโภคของมนุษย์ จนถึงวันที่ 14 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : นิวซีแลนด์ จุดประสงค์ : 3
อินเดีย
G/SPS/N/IND/225

05 พฤศจิกายน 2561
ถั่วแช่แข็ง ดอกกะหล่ำแช่แข็ง ถั่วแช่แข็ง และผักขมแช่แข็ง 4 ม.ค. 62 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) เกี่ยวกับถั่วแช่แข็ง (Frozen beans) ดอกกะหล่ำแช่แข็ง (Frozen cauliflower) ถั่วแช่แข็ง (Frozen peas) และผักขมแช่แข็ง (Frozen spinach) ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fssai.gov.in/home/fss-legislation/wto-notifications/wto-sps-notifications.html ประเทศคู่ค้า
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เม็กซิโก
G/SPS/N/MEX/311/Add.2

05 พฤศจิกายน 2561
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม - -
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน NOM-002-SAG-BIO/SEMARNAT-2017 ซึ่งกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามผลการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงสุขภาพของสัตว์ พืชและสัตว์น้ำที่อาจเกิดจากการหลุดรอดของ GMOs จากห้องทดลอง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 3
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/475

05 พฤศจิกายน 2561
แอปเปิลสด - 4 ม.ค. 62
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขข้อกำหนดกักกันสำหรับการนำเข้าแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกาในข้อที่ 5.9 โดยปรับแก้ขยายระยะเวลาในการส่งออกหลังจากการตรวจสอบก่อนส่งออกเสร็จสิ้น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ : 3
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/2966/ Add.1

05 พฤศจิกายน 2561
สารเติมแต่งสี - 4 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ร่างแก้ไขกฎระเบียบเรื่องสารเติมแต่งสี โดยอนุญาตให้ใช้สารสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์เป็นสารเติมแต่งสีที่ใช้ในอาหารเสริมแบบเม็ดและแคปซูล โดยบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ธ.ค. 61
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/USA/18_5737_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3032

05 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 19 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร boscalid ในสินค้าเกษตร เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ, พืชใบเขียว, ถั่วฝักเมล็ดกลมและถั่วฝัก ถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง เป็นต้น ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-19/html/2018-22854.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3033

05 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 19 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบกำหนดค่า MRL ของสาร prothioconazole ใน rapeseed ที่ 0.15 ppm ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-19/html/2018-22857.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3034

05 พฤศจิกายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 23 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการขอให้มีการกำหนดหรือแก้ไขกฏระเบียบสำหรับการตกค้างของสารในสินค้า ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-24/html/2018-23251.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3035

05 พฤศจิกายน 2561
วัตถุเจือปนอาหาร - -
สาระสำคัญ : FDA ได้รับคำร้องจากบริษัท Bonamar Corp โดยขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบวัตถุเจือปนอาหารเพื่อให้สามารถใช้ ionizing radiation ในการควบคุมการก่อโรคของเชื้อใน finfish และ flatfish ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/USA/18_5736_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/617

01 พฤศจิกายน 2561
Ethoprophos (สารกำจัดศัตรูพืช) 31 ธ.ค. 61 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the EU
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช Ethoprophos - ถอดถอนผลิตภัณฑ์ที่มีสาร Ethoprophos เป็นส่วนประกอบจากท้องตลาด - หากทีการเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ของสารชนิดนี้ จะแจ้งเวียนภายใต้กรอบ SPS
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
คอสตาริกา
G/SPS/N/CRI/202

31 ตุลาคม 2561
ลูกสัตว์ปีกอายุ 1 วัน ไข่ฟัก เนื้อสด เครื่องในสัตว์ปีก ขนและขนอ่อน - 2 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสินค้าใน Chapter 10.9 (นิวคลาสเซิล) ของ OIE เรื่องมาตรฐานสุขภาพสัตว์บกจากลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาที่ผลิต 21 วันปฏิทินก่อนเกิดการระบาดและจากโรงงานที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ที่เกิดการเกิดโรค เนื่องจากปัจจุบันพบโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีกมีชีวิตในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ : 2
คอสตาริกา
G/SPS/N/CRI/203

31 ตุลาคม 2561
ลูกสัตว์ปีกอายุ 1 วัน ไข่ฟัก เนื้อสด เครื่องในสัตว์ปีก ขนและขนอ่อน - 2 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสินค้าใน Chapter 10.4 (ไข้หวัดนก) ของ OIE เรื่องมาตรฐานสุขภาพสัตว์บกจา Stanislaus แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาที่ผลิต 21 วันปฏิทินที่ก่อนเกิดการระบาดและจากโรงงานที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ที่เกิดการเกิดโรค เนื่องจากปัจจุบันพบโรคไข้หวัดนกชนิด LPAI : H7N3 ในฝูงไก่งวงชนิดกินเนื้อใน Stanislaus แคลิฟอร์เนีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ : 2
คอสตาริกา
G/SPS/N/CRI/204

31 ตุลาคม 2561
ไม้เลื่อย และท่อนไม้ 30 ธ.ค. 61 12 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าไม้เลื่อย และท่อนไม้มายังคอสตาริกา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 3
อิสราเอล
G/TBT/N/ISR/1027

31 ตุลาคม 2561
เบียร์ 30 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศบังคับใช้ 12 เดือน
สาระสำคัญ : ประกาศการทบทวนมาตรฐานบังคับ SI 407 เกี่ยวกับเบียร์และเครื่องดื่มมอลต์ที่คล้ายกัน ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานฉบับเก่ากับมาตรฐานฉบับปรับปรุงมีดังต่อไปนี้
- แทนที่ย่อหน้าทั้งหมดที่ระบุรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตโดยอ้างถึง Israel Public Health Regulations (อาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) 2001 (ย่อหน้า 2.1.2)
- เพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับขนาดตัวอักษรน้อยที่สุด ข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างจากข้อกำหนดของ SI 1145 เกี่ยวกับการติดฉลากอาหารสำเร็จรูป
- ลบข้อกำหนดสำหรับของเบียร์
- ลบข้อกำหนดสำหรับประกาศปริมาณของผลิตภัณฑ์
- เปลี่ยนประเภทของเบียร์มอลต์เป็นเครื่องดื่มมอลต์และเพิ่มหมวดหมู่ใหม่สำหรับเครื่องดื่มที่มีเครื่องดื่มเบียร์เป็นองค์ประกอบหลัก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
อิสราเอล
G/TBT/N/ISR/1028

31 ตุลาคม 2561
แยม เยลลี่ และแยมผิวส้ม (marmalades) 30 ธ.ค. 61 หลังจาก 12 เดือน
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงมาตรฐานบังคับ SI 34 เกี่ยวกับแยม แยมผิวส้ม เยลลี่ผลไม้ สารกันบูดและ povidle โดยมาตรฐานนี้จะถูกแทนที่ด้วยมาตรฐาน SI 7296 โดยความแตกต่างระหว่างมาตรฐานฉบับเก่ากับมาตรฐานฉบับปรับปรุงมีดังต่อไปนี้
- ลดปริมาณผลไม้ที่ต้องใช้สำหรับ povidle ที่เพิ่มน้ำตาล (ย่อหน้าที่ 3)
- เพิ่มการอ้างอิงถึง Israel Public Health Regulations (อาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) 2001 (ย่อหน้า 4)
- เพิ่มย่อหน้าใหม่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน (ย่อหน้าที่ 5)
- เพิ่มย่อหน้าใหม่เกี่ยวกับสุขอนามัยและเพิ่มข้อกำหนดด้านจุลชีววิทยาใหม่และวิธีการทดสอบ (ย่อหน้าที่ 6)
- กำหนดวิธีการติดฉลากสำหรับผลไม้และสำหรับน้ำผลไม้เข้มข้น ใน extra-confiture ผลไม้ 100% (ย่อหน้าที่ 8)
- เปลี่ยนวิธีการทดสอบ (ย่อหน้าที่ 9)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 0
ศรีลังกา
G/TBT/N/LKA/38

31 ตุลาคม 2561
การติดฉลาก ระเบียบการใช้สัญลักษณ์สี (น้ำตาล เกลือและไขมัน) 30 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร (สัญลักษณ์สีสำหรับน้ำตาล เกลือ และไขมัน) อาหารที่เป็นของแข็งหรือกึ่งแข็งหรืออาหารเหลวแบบบรรจุในภาชนะควรติดฉลากตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ หากปริมาณน้ำตาลหรือเกลือหรือไขมันเกินกว่าที่กำหนดในกฎระบียบจะต้องติดฉลาก ซึ่งโลโก้ดังกล่าวต้องเป็นไปดังต่อไปนี้
- เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ซม
- มีสีแดง ใช้โทนแดง 230
- แสดงด้วยพื้นหลังสีขาว
- จะแสดงโลโก้ด้วยภาษา Sinhala ภาษา Tamil และภาษาอังกฤษมีสีขาวหนาและต้องมีขนาดตัวอักษรขั้นต่ำ 2 mm
- ตัวเลขแสดงปริมาณเกลือหรือน้ำตาลหรือไขมันในอาหารดังกล่าวต้องมีขนาดอักษรต่ำสุด 1.5 mm เป็นตัวหนาสีขาว
- ถ้าอาหารแข็งอาหารกึ่งแข็งหรืออาหารเหลวมีคุณสมบัติมากกว่าหนึ่งโลโก้ โลโก้ที่สอดคล้องกันจะต้องแสดงอยู่ใกล้กันในแผงหลักของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ อย่างไรก็ตามโลโก้ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่ผิวของแผงหลักของภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า 25% โลโก้ดังกล่าวจะต้องแสดงในชุดบรรจุภัณฑ์ บทบัญญัติของข้อบังคับเหล่านี้จะไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลักใด ๆ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เวียดนาม
G/SPS/N/VNM/95/ Add.2

30 ตุลาคม 2561
ปศุสัตว์ 29 ธ.ค. 61 10 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : แจ้งว่าร่างกฎหมายปศุสัตว์ version 6 ให้ใช้ แทนที่ version 5
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3031

30 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 15 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศ (Final Rule) กำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Pyraclostrobin ใน ใบ rassica ยกเว้นวอเตอร์เคส ที่ 16 ppm ผักกาดหอม ที่ 29 ppm Fennel ที่ 29 ppm Kohlrabi ที่ 5 ppm ก้านใบผัก ที่ 29 ppm ผักใบเขียว ที่ 40 ppm ผักกะหล่ำดอกทั้งหัว/ต้น ที่ 5 ppm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-15/html/2018-22282.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3030

30 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 15 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศ (Final Rule) กำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Etoxazole ใน เชอร์รี่ ที่ 1 ppm ข้าวโพดใช้เป็นอาหารสัตว์ชนิดสดที่ 1.5 ข้าวโพดเอาซังออก ที่ 0.01 ppm ข้าวโพดหวาน (strover) ที่ 5 ppm เมล็ดฝ้าย ที่ 0.05 ppm pome fruit ที่ 0.2 ppm นัททรี ที่ 0.01 ppm ลูกพลีช ที่ 1 ppm ลูกพลัม ที่ 0.15 ppm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-15/html/2018-22279.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/465/Add.1

30 ตุลาคม 2561
พืชและผลิตภัณฑ์พืช - 12 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ส่วนที่แก้ไขของกฎระเบียบกักกันการขนย้ายสินค้า (trans-shipment) สำหรับพืชและผลิตภัณฑ์พืชผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคและศัตรูพืชเกิดขี้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/621

30 ตุลาคม 2561
ไส้จากธรรมชาติ (natural casing) 29 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับนำเข้าไส้จากธรรมชาติ (natural casing) ที่ได้จากสัตว์มีเท้ากีบ
1. ทบทวนข้อกำหนดสำหรับไส้ธรรมชาติ (ใส่เกลือไว้ไม่ให้เสีย) ที่ได้จากสัตว์มีเท้ากีบให้เป็นไปตาม OIE article 15.1.23 และ 8.8.38
ในกรณีที่ไส้ดังกล่าวมาจากสุกรที่มาจากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังเกาหลี ไส้ธรรมชาติต้องใส่เกลือเป็นเวลา 30 วันต้องเป็นเกลือแห้ง มีการอิ่มตัวของเกลือมีค่า Aw น้อยกว่า 80 หรือให้เติม phosphate ด้วยเกลือแห้งที่มี NaCl 86.5% Na2HPO4 10.7% Na3HPO4 2.8% โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 12 องศาเซลเซียส
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ฮ่องกง
G/SPS/N/HKG/42/Add.1

30 ตุลาคม 2561
อาหาร - 1 พ.ย. 62
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบการปนเปื้อนโลหะในอาหาร (metallic contamination) ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขการปนเปื้อนในอาหาร โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 สำหรับชนิดสินค้า : อาหารสด (อายุการเก็บรักษาที่สั้น) ส่วนอาหารประเภทอื่นๆ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ย. 63 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182223/es220182223113.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/284

30 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ - 9 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commision Implementation Regulation (EU) 2018/1568 ลงวันที่ 18 ต.ค. 61 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ fumonisin esterase ที่ผลิตจากยีสต์ Komagataella phaffii (DSM 32159) เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?technological additive? สำหรับสุกรและสัตว์ปีกทุกชนิด หลังจากผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย EFSA ใน Article 4(1) ของกฎระเบียบ EC 1831/2003 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5666_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/283

30 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ - 9 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commission Implementation Regulation (EU) 2018/1564 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ dolomite-magnesite เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?technological additive? สำหรับสัตว์ทุกชนิดยกเว้นโคนมและสัตว์เท้ากีบอื่นๆที่ให้น้ำนม ลูกสุกร สุกรขุน หลังจากผ่านการประเมินความปลอดภัยและประเมินใหม่ (re-evaluation) โดย EFSA ใน Article 4(1) และ 10(2) ของกฎระเบียบ EC 1831/2003 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5665_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/282

30 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ - 8 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commision Implementation Regulation (EU) 2018/1559 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ cumin tincture (Cuminum cyminum) เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่มรับรสสัมผัส ?sensory additive? สำหรับสัตว์ทุกชนิด หลังจากผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย EFSA ใน Article 4(1) ของกฎระเบียบ EC 1831/2003 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5664_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
โมร็อคโค
G/SPS/N/MAR/57

30 ตุลาคม 2561
สัตว์มีชีวิต 30 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตร ประมงทะเล พัฒนาชนบท ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เกี่ยวกับมาตรการเสริมหรือมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันต่อสู้กับโรค บลูทังก์ (Bluetongue) ในแกะ ในการทบทวนของ OIE เกี่ยวกับสถานะโรคบลูทังค์ในแกะของประเทศโมร๊อคโค การคำนึงถึงโรค (การหมุนเวียนหรือความเสี่ยงการเข้ามาของ serotypeใหม่ๆ) และการใช้วัคซีนของสัตว์ที่อ่อนแอต่อโรค และเพื่อกำหนดหน่วยให้บริการด้านสัตวแพทย์พร้อมกับปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นปัจจุบัน และเทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อป้องกันโรคบลูทังค์
- ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อยืนยัน serotype ที่มีอยู่ในการหมุนเวียนซึ่งมีการใช้วัคซีนป้องกันแบบกลุ่ม และ
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินเพื่อยืนยัน serotype ชนิดใหม่ที่ไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อิสราเอล
G/TBT/N/ISR/1026

30 ตุลาคม 2561
การติดฉลากอาหาร 29 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานบังคับ SI 1145 ฉบับที่ 9 มีการแก้ไขดังต่อไปนี้
- ปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงที่ปรากฏในวรรค 1a
- เพิ่มคำจำกัดความใหม่ของขอบเขตการมองเห็น (ย่อหน้า 2.21) และกำหนดให้เครื่องหมายทั้งหมดของชื่อและเนื้อหาของอาหารในภาษาฮีบรูต้องทำเครื่องหมายไว้ภายในขอบเขตการมองเห็น (ย่อหน้าที่ 3.13)
- แทนที่วรรค 8.3 ซึ่งประกาศแจ้งภายใต้การแก้ไขฉบับที่ No. 6 และใช้มาตรฐานใหม่ภาคผนวก D เกี่ยวกับการระบุปริมาณของส่วนผสม
- เพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ในภาคผนวก D เกี่ยวกับเครื่องหมายปริมาณส่วนผสมและการเปลี่ยนแปลงตามภาคผนวก D เป็นภาคผนวก E ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดผลบังคับใช้ของข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายสำหรับอาหารสำเร็จรูป ข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ 2 ปีหลังจากสิ้นปีที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในช่วงเวลานี้อาหารที่ผ่านการบรรจุหีบห่อสามารถทำเครื่องหมายได้ตามข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายฉบับเก่าหรือฉบับใหม่ได้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1408

30 ตุลาคม 2561
สารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร 19 พ.ย.61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบชี้แจงว่าผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐานสำหรับระดับ (level in question) ของสารเคมีที่ระบุว่าเป็นสาเหตุของความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวอย่างอาหารหลายชนิด ซึ่งไม่สามารถคำนวณระดับความเข้มข้นของสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ผลิตรายต่างๆ หรือที่ผลิตขึ้นในโรงงานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ชิลี
G/SPS/N/CHL/581

29 ตุลาคม 2561
สัตว์ฟันแทะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 28 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยเกี่ยวกับการนำเข้าสัตว์ฟันแทะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการมายังชิลี และได้ประกาศยกเลิกประกาศฉบับที่ 809 สรุปข้อกำหนดได้ดังนี้
1. สัตว์ฟันแทะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการที่จะนำเข้าจะต้องมีใบรับรองออกโดยเจ้าหน้าหน้าที่ที่มีอำนาจของประเทศแหล่งกำเนิด ใบรับรองต้องระบุประเทศ ชนิดสัตว์ แหล่งกำเนิด จำนวน การจำแนกประเภทสัตว์ (สายพันธุ์ เพศ อายุ เครื่องหมายการค้า) ชื่อผู้รับ และวิธีการขนส่ง
2.สัตว์จะต้องมาจากฝูงเขตปลอดพาหะเชื้อโรค สัตว์จะต้องมีความถี่ในการตรวจและต้องไม่แสดงอาการของโรคทางไวรัส เช่น ectromelia, Sendai virus, lymphocytic choriomeningitis, California encephalitis virus, Argentine haemorrhagic fever (Jun?n virus) และ Bolivian haemorrhagic fever (black typhus), และโรคทางแบคเรีย ต่อไปนี้ salmonella, tularemia, leptospirosis, pseudotuberculosis and rat-bite fever
3. สัตว์จะต้องมาจากฝูงที่มีการตรวจติดตามและปลอดจากพาราสิตภายในและภายนอก ที่จะมีผลต่อสัตว์ทดลองและรวมถึง Polyplax serrata, Myobia musculi, Radfordia affinis, Myocoptes musculinus และ Psorergates Simplex
4. สัตว์จะต้องผ่านการใช้ยากำจัดพาราสิตทั้งภายในและภายนอกภายใน 30 วันก่อนข่นส่งทางเรือ
5. เมื่ออยู่บนเรือสัตว์จะต้องไม่แสดงอาการของโรคหรือไม่แสดงให้เห็นพาราสิตภายนอก
6. การขนส่งจากสถานที่แหล่งกำเนิดมายังสถานที่ขนส่งจะต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมอย่างเป็นทางการในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะ ซึ่งจะต้องไม่สัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ได้ส่งออก
7. ผู้นำเข้าจะต้องแสดงให้เห็นว่านำเข้าเพื่อการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อรับรองว่าสัตว์ทดลองได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
8. เมื่อนำเข้ามายังประเทศจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการอนุญาตสัตว์ป่าที่มาจากต่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรมการเกษตรและปศุสัตว์ และต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์ที่แนบมาด้วย
9. ชนิดสัตว์ที่นำเข้าจะรวมไว้ในภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชพรรณจากป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาและที่เกี่ยวข้อง
10. แจ้งยกเลิกกฎระเบีบบฉบับที่ 809 ปี 2546 ข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับสัตว์ทดลองมายังชิลี
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 2
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/474

29 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เจลาติน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งดังกล่าวเพื่อเป็นอาหาร 28 ธ.ค. 61 1 มี.ค. 62
สาระสำคัญ : อย.ไต้หวันกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เจลาติน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งดังกล่าวเพื่อเป็นอาหารที่จะนำเข้าต้องมีใบรับรอง ข้อกำหนดมีดังนี้
1. การนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เจลาติน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งดังกล่าวต้องมีใบรับรองออกโดย CA ของประเทศผู้ส่งออกโดยต้องระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับบริโภค หรือเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยBR> 2. มาตรการดังข้างต้น การนำเข้าเจลาตินและสิ่งที่ได้จากเจลาตินจะต้องมีใบรับรอง โดยต้องแจ้งข้อมูลวัตถุดิบว่าเจลาตินดังกล่าวได้จากชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อชนิดใดBR> 3. ข้อกำหนดนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ HS code ที่ระบุในประกาศที่แนบ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/379

29 ตุลาคม 2561
สินค้าปศุสัตว์ - 16 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : อนุญาตนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากยูเครนมายังซาอุดิอาระเบียภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ยูเครนจุดประสงค์ : 2
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/350/Add.1

29 ตุลาคม 2561
ไข้หวัดนก - 17 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : 28 มีนาคม 2561 ซาอุดิอาระเบียได้แจ้งประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก และลูกไก่อายุ 1 วัน ที่มีกำเนิดจากเนเธอร์แลนด์ ต่อมาเมื่อ 17 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าข้างต้นเนื่องจากมีรายงาน OIE 3 เดือนล่าสุดไม่พบเชื้อไข้หวัดนก HPAI ซึ่งตาม OIE พบความเสี่ยงการนำเข้าต่ำมาก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เนเธอร์แลนด์จุดประสงค์ : 2
อินเดีย
G/SPS/N/IND/224

29 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 28 ธ.ค. 61 นับจากประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร เรื่อง สารปนเปื้อน สารพิษ สารตกค้าง แก้ไขกฎระเบียบปี 2561 ได้กำหนดปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนัก สารพิษจากอะฟลาทอกซินและสารพิษจากเชื้อรา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/TBT/N/BRA/846

29 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์สัตว์สำหรับบริโภค - 27 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคกำหนดขั้นตอนการอนุมัติก่อนการตรวจสอบซ้ำและการควบคุมพิเศษเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์สำหรับบริโภค และยกเลิกคำสั่ง Portaria SDA / MAPA n? 183 วันที่ 9 ตุลาคม 1998 ,Portaria SDA / MAPA n? 126 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2016
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ฟิลิปปินส์
G/TBT/N/PHL/207

29 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมัก นมและผลิตภัณฑ์นม 28 พ.ย. 61 15 วันหลังจากประกาศใน national newspaper of general circulation
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มาตรฐาน codex อย่างเป็นทางการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ IV.A ข้อ 1-10 (คำแนะนำทั่วไป) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจำแนกและระบุผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ฟิลิปปินส์
G/TBT/N/PHL/208

29 ตุลาคม 2561
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน 28 พ.ย. 61 15 วันหลังจากประกาศใน national newspaper of general circulation
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศข้อมูลฉลากบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของสารให้ความหวานที่ใช้ และขนาดเครื่องดื่มที่ให้ความหวานเทียบเท่า (SB) แบบผงจากปริมาณลิตรต่อปริมาตร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้า
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
บุรุนดี
G/SPS/N/BDI/8

26 ตุลาคม 2561
พืช ผลิตภัณฑ์พืช และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 25 ธ.ค. 61 23 พ.ย. 60 (กฎหมายมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม)
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับประเทศบุรุนดี
- จัดทำกรอบมาตรฐานการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อพืช รวมถึงที่มาจากประเทศที่สาม และป้องกันการแพร่กระจายในราชอาณาจักร
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการใช้มาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งสอดคล้องกับ IPPC และความตกลง SPS
- จัดตั้งองค์กรด้านอารักขาพืชแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม และดูแลข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอารักขาพืช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1450

26 ตุลาคม 2561
หอมแดง (Allium cepa var. Aggregatum) 25 ธ.ค. 61 ณ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาของบราซิล
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับควบคุมการนำเข้าหอมแดง (Allium cepa var. Aggregatum) จากประเทศฝรั่งเศส
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ฝรั่งเศสจุดประสงค์ : 3
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/255/Add.1

26 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 19 มิ.ย. 61 23 ต.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเลขที่ (EU) 2018/1472 เรื่อง Cochineal, Carmic acid และ Carmines (E120) วันที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5638_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/256/Add.1

26 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 25 มิ.ย. 61 21 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเลขที่ (EU) 2018/1462 เรื่อง Sorbitan esters (E491 Sorbitan monostearate, E492 Sorbitan tristearate และ E495 SOrbitan monopalmitate) วันที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5639_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/427

26 ตุลาคม 2561
ไก่เลี้ยงและไก่ป่ารวมถึงไก่ชน - 10 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าไก่เลี้ยงและไก่ป่ารวมถึงไก่ชน จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรค Virulent Newcastle Disease (VND) ในเมืองทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/PHL/18_5637_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ : 2
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/415/Add.2

26 ตุลาคม 2561
เซรุ่มวัว - 1 ม.ค. 62
สาระสำคัญ : ระกาศข้อกำหนดการกักกันเซรุ่มวัวจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5608_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ : 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/164/Corr.1

25 ตุลาคม 2561
ุLive Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei) - -
สาระสำคัญ : ประกาศให้เอกสาร G/SPS/N/ARE/164 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ถือเป็นโมฆะ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : มาเลเซียจุดประสงค์ : 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/165/Corr.1

25 ตุลาคม 2561
ปลานิลมีชีวิต - -
สาระสำคัญ : ประกาศให้เอกสาร G/SPS/N/ARE/165 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ถือเป็นโมฆะ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เม็กซิโกจุดประสงค์ : 2
ชิลี
G/SPS/N/CHL/580

25 ตุลาคม 2561
เนื้อวัวสด แช่เย็น และแช่แข็ง - สินค้าที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อวัวสด แช่เย็น และแช่แข็งจากประเทศโคลัมเบียเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) ในประเทศดังกล่าว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โคลัมเบียจุดประสงค์ : 7
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/377

25 ตุลาคม 2561
กุ้งขาว (Penaeus vannamei) มีชีวิต - 1 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้ากุ้งขาว (Penaeus vannamei) มีชีวิตจากประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรค Infectious Myonecrosis (IMN) ในประเทศดังกล่าว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : มาเลเซียจุดประสงค์ : 2
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/378

25 ตุลาคม 2561
ปลาน้ำจืดมีชีวิต - 12 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าปลาน้ำจืดมีชีวิตจากประเทศเม็กซิโกเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรค Tilapia Lake Virus ในประเทศดังกล่าว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เม็กซิโกจุดประสงค์ : 2
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1404

25 ตุลาคม 2561
ส้มและส้มเขียวหวาน - -
สาระสำคัญ : ประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดเกรดต่ำสุดสำหรับส้มและส้มเขียวหวาน และลบข้อกำหนดเกี่ยวกับเกรดและขนาดสำหรับส้ม Ambersweet และ ส้ม Temple และลดความซับซ้อนของตารางที่ระบุข้อกำหนดเกรดและขนาดสำหรับการขนส่งระหว่างรัฐ และการส่งออกสำหรับส้ม เกรฟฟรุต ส้มเขียวหวาน และ Pummelos ที่ปลูกในฟลอริด้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/460

24 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอน 12 ธ.ค. 61 1 มี.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขเงื่อนไขบางประการในเอกสาร Biosecurity Advice 2018/26 เกี่ยวกับเงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนจากประเทศที่ผ่านการรับรองแล้ว (ยกเว้น นิวซีแลนด์) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
- กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนนำเข้าต้องอยู่ในรูปแบบพร้อมบริโภค เช่น เอา หัว เหงือก และเครื่องในออก
- เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารรับรองและ post-entry processing สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนที่มีมาจากประเทศที่ผ่านการรับรองแล้ว (ยกเว้น นิวซีแลนด์)
- เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อข้อกำหนดการนำเข้านี้
ข้อกำหนดดังกล่าวไม่หมายรวมถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์แซลมอนพร้อมบริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/ba2018-26
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : แคนาดา, เดนมาร์ก, ไอร์แลนด์, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, สวีเดน, ไทย, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา จุดประสงค์ : 2
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/279

24 ตุลาคม 2561
อาหารสัตว์ - 6 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ (EU) 2018/1543 วันที่ 15 ต.ค. 2561 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ Pediococcus pentosaceus DSM 32291 เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด
- อนุญาตให้ใช้เชื้อดังกล่าวในเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?Technological additive? รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5576_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/280

24 ตุลาคม 2561
อาหารสัตว์ - 6 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ (EU) 2018/1533 วันที่ 12 ต.ค. 2561 มีข้อกังวลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ Sodium alginate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมว สุนัข สัตว์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์และปลา และ Potasium alginate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมวและสุนัข
- อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?Technological additive? รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5578_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/281

24 ตุลาคม 2561
วัสดุร่วม, หญ้าแห้งและฟางข้าว 23 ธ.ค. 61 20 วันหลังประกาศใน Official Journal ของ EU
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบว่าด้วยกลุ่มสินค้าที่ต้องควบคุม ณ ด่านนำเข้า
- เพิ่มหญ้าแห้งและฟางข้าวลงไปในรายชื่อสินค้าที่ต้องควบคุมในการนำเข้าผ่านด่านกักกัน
- จัดทำข้อกำหนดการนำเข้าของสินค้า composite products และรายชื่อ composite products ที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจ ณ ด่านนำเข้า ซึ่งจะประกาศใช้วันที่ 21 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5579_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/299

23 ตุลาคม 2561
วัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย 22 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศใน Official Journal
สาระสำคัญ : Colombian Agricultural Institute (ICA) ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพ และเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับวัคชีนโรคปากเท้าเปื่อย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/601

23 ตุลาคม 2561
เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์, ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์, ผักและพืชชนิดหัว, ผลไม้ ถั่ว และเปลือกของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว, Mate, ธัญพืช (Cereals), น้ำมันและไขมันจากสัตว์ 22 ธ.ค. 61 จะมีผลบังคับใช้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน
สาระสำคัญ : แก้ไข the Standards and Specifications for Foods and Food Additives under the Food Sanitation Act (แก้ไขมาตรฐานด้านการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร)
- เสนอจัดทำค่า MRLs ของสาร Acibenzolar-S-methyl ซึ่งใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_5566_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/603

23 ตุลาคม 2561
เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์, น้ำมันและไขมันจากสัตว์ 22 ธ.ค. 61 จะมีผลบังคับใช้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน
สาระสำคัญ : แก้ไข the Standards and Specifications for Foods and Food Additives under the Food Sanitation Act (แก้ไขมาตรฐานด้านการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร)
- เสนอจัดทำค่า MRLs ของสาร Morantel ซึ่งใช้เป็นสารเคมีในการเกษตร ยารักษาสัตว์หรือวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_5568_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/472

23 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อใช้เป็นอาหาร 22 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : TFDA เสนอให้มีการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อการบริโภค โดยสินค้าปลานำเข้าจะถูกแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ด้วย HS code ที่แตกต่างกัน คือ 0301 0302 0303 0304 0305 0306 และ 0308 และผู้นำเข้าต้องแสดงใบรับรองสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/473

23 ตุลาคม 2561
อาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ CCC Code 17 ชนิด - 22 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศการนำเข้าอาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ภายใต้ CCC Code 17 ชนิด จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Regulations of Inspection of Imported Foods and Related Products) รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5456_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/TBT/N/BRA/691/Add.2/Corr.1

23 ตุลาคม 2561
น้ำผลไม้และผลไม้ - -
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 37 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับมาตรฐานด้านลักษณะและคุณภาพที่ใช้เฉพาะกับน้ำผลไม้และเนื้อผลไม้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/737/Add.1

23 ตุลาคม 2561
นมผง - -
สาระสำคัญ : ประกาศกำหนดกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับโดยกำหนดด้านลักษณะคุณภาพขั้นต่ำสำหรับนมผง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/737
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/216

23 ตุลาคม 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 22 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบสำหรับแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มจากถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/217

23 ตุลาคม 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 22 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งผสมที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/218

23 ตุลาคม 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 22 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีกาทดสอบสำหรับเมล็ดข้าวฟ่างของสายพันธุ์ Eleusine coracana (L.) Gaertner ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/219

23 ตุลาคม 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 22 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับข้าวฟ่างของสายพันธุ์ Sorghum bicolor (L.) Moench ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/220

23 ตุลาคม 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 22 ธ.ค.61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับธัญพืชแห้งของถั่วเขียว (Vigna radiata) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/221

23 ตุลาคม 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 22 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบสำหรับ ข้าวโพดฝัก, เมล็ดข้าวโพด, ข้าวโพดผง, ข้าวโพดบด และแป้งข้าวโพดจากธัญพืชของข้าวโพดทั่วไป (Zea mays L.) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค ซึ่งไม่ครอบคลุมข้าวโพดบดสำหรับผลิตเบียร์ อุตสาหกรรมอาหารจำพวกแป้งและการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แทนซาเนีย
G/TBT/N/TZA/222

23 ตุลาคม 2561
ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 22 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งข้าวสาลีสำเร็จจากข้าวสาลีชนิดคอมมอน(Triticum aestivum L.) หรือข้าวสาลีชนิดคลับ (Triticum compactum Host) หรือส่วนผสมของข้าวสาลีที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1196/Add.1

23 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 19 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Diquat ในถั่วที่กระเทาะเปลือกออก (Dried shelled pea and bean) ยกเว้นถั่วเหลืองที่ 0.9 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/620

22 ตุลาคม 2561
อาหาร 21 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ขอแก้ไขข้อกำหนดใน Standards and Specifications for Foods ดังนี้
1. แก้ไขค่า MRLs สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร:
- จัดทำและแก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช 236 ชนิด รวมถึงสาร Iminoctadine
2. การทดสอบสาร Florpyrauxyfen-benzyl, Sedaxane และ Tridemorph
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/KOR/18_5551_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3029

22 ตุลาคม 2561
สินค้าโภคภัณฑ์ 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศเรื่องคำร้องเเกี่ยวกับยาฆ่าแมลง ซึ่งมีการร้องขอให้มีการจัดทำหรือเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-18/html/2018-22659.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อาร์เจนตินา
G/TBT/N/ARG/290/Add.2

22 ตุลาคม 2561
เนื้อเค็ม ขนมปัง ผลิตภัณฑ์ขนมปัง บิสกิตแครกเกอร์ และขนมขบเคี้ยว - -
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมบทที่ 6 (เนื้อสัตว์และอาหารที่คล้ายกัน) และบทที่ 9 (ธัญพืช แป้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้ง) ของกฎระเบียบ Food Code ว่าด้วยการลดโซเดียม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/ARG/290/Add.1
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
อาร์เจนตินา
G/TBT/N/ARG/290/Add.3

22 ตุลาคม 2561
ซุป น้ำซุป มายองเนส ซอสมะเขือเทศ 21 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมบทที่ 6 (เนื้อสัตว์และอาหารที่คล้ายกัน,น้ำซุปและซุป) และบทที่ 16I (น้ำซอสและน้ำสลัด) ของกฎระเบียบ Food Code ว่าด้วยการลดโซเดียม โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศแจ้งเวียนนี้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/795/Add.1

22 ตุลาคม 2561
โค และกระบือ - -
สาระสำคัญ : ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงฉบับที่ 51 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็น ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/795 และยกเลิกกฎระเบียบดังต่อไปนี้
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 17, 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 25, 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 30, 4 กรกฎาคม 2550
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 51, 5 พฤศจิกายน 2550
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 24, 30 เมษายน 2551
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 14, 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 48, 4 พฤศจิกายน 2552
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 65, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คำสั่งแผนเลขที่ 390 วันที่ 30 เมษายน 2551
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ฮอนดูรัส
G/TBT/N/HND/64/Add.2

22 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหาร 14 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งขยายวันสุดท้ายสำหรับการแสดงความคิดเห็น ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/HND/64/Add.1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับการขยายระยะเวลาแสดงความเห็นเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ฮอนดูรัส
G/TBT/N/HND/92/Add.1

22 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์นม นมผง และผงครีม 14 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งขยายวันสุดท้ายสำหรับการแสดงความคิดเห็นตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/HND/92 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับการขยายไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ฮอนดูรัส
G/SPS/N/HND/36/Add.3

19 ตุลาคม 2561
อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม 14 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ขยายเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อประกาศ G/SPS/N/HND/36/Add.2 เรื่องวัตถุเจือปนอาหารสำหรับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มถึงวันที่ 14 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ฮอนดูรัส
G/SPS/N/HND/57/Add.1

19 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์นม นมผง และครีมผง 14 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ขยายเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อประกาศ G/SPS/N/HND/57 เรื่องข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์นม นมผง และครีมผงถึงวันที่ 14 พ.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/TBT/N/BRA/622/Add.1

19 ตุลาคม 2561
อาหารและเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำ - 27 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดทางเทคนิคฉบับที่ 05 ลงวันที่ 29 มกราคม 2015 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/ TBT/N/BRA/622 ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านลักษณะและคุณภาพสำหรับอาหาร และเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำของกฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 36 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/691/Add.2

19 ตุลาคม 2561
น้ำผลไม้ - -
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงกฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 49 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/691/Add เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานว่าด้วยคุณลักษณะและคุณภาพที่ใช้เฉพาะสำหรับน้ำผลไม้ที่นำเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม และสำหรับการบริโภคเป็นเครื่องดื่ม ผ่านกฎกระทรวงฉบับที่ 37 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1185/Add.1

18 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 15 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Trifloxystrobin* ในสินค้าเกษตรต่อไปนี้ (หน่วยเป็น ppm) ฮอฟแห้ง ที่ 40 ยอดหัวไชเท้า ที่ 30 ผลไม้เมล็ดแข็ง ที่ 2 หัวไชเท้า ที่ 0.4
โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 61 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
* เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1186/Add.1

18 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 15 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Quinclorac ในเบอร์รีโตช้า (Low growing berries) ยกเว้นสตรอเบอร์รีที่ 1.5 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 61
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
* เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1189/Add.1

18 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 16 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Rimsulfuron ในผลไม้เมล็ดแข็ง (Stone fruits) ที่ 0.01 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 61
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1190/Add.1

18 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 16 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Pyroxasulfone ในดอกทานตะวันที่ 0.3 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 61 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อาร์เจนตินา
G/TBT/N/ARG/348

18 ตุลาคม 2561
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ 17 พ.ย.61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขมติที่ 77/94 เรื่อง คำนิยามเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อื่น ๆ ที่ไม่หมัก) ซึ่งรวมอยู่ในบทที่ 14 เครื่องดื่ม Spirituous แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นและ Liqueurs ดังต่อไปนี้ (a) ยกเลิกข้อ 1 เรื่องกากน้ำตาลหรือ cachaza และข้อ 2 เรื่อง น้ำตาลที่ได้จากอ้อย หรือ caninha ในข้อ 18 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากน้ำตาลอ้อย (b) แก้ไขข้อ 5 เรื่อง Paraguayan rum ของรายการที่ 18เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากน้ำตาลอ้อย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
อาร์เจนตินา
G/TBT/N/ARG/349

18 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 17 พ.ย.61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขบทที่ 20 เรื่องวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการ โดยให้รวมถึงมาตรา 1414 ter ซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกำหนดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1398

18 ตุลาคม 2561
พีแคน ผลไม้ ผัก 8 พ.ย. 61 10 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานเกรดถั่วแบบเอาเปลือกออก และมาตรฐานสำหรับเกรดของถั่วทั้งเปลือก รวมถึงการแทนที่คำว่า "midget" ด้วย "extra small" ในมาตรฐานถั่วพีแคน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/212/Add.11

17 ตุลาคม 2561
รายชื่อศัตรูพืชกักกัน 16 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : หน่วยงานกักกันพืชและสัตว์ของเกาหลีใต้ได้แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นไปตามรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและพ.ร.บ. อารักขาพืช มาตรา 4 และ 6 โดยเพิ่มรายชื่อศัตรูพืชกักกัน 7 ชนิด ดังนี้
No. Scientific name Group Category
1 Curvularia fallax Fungi Controlled Pest
2 Dothiorella sarmentorum Fungi Controlled Pest
3 Phytophthora chrysanthemi Fungi Controlled Pest
4 Thecaphora frezii Fungi Controlled Pest
5 Thekopsora minima Fungi Controlled Pest
6 Potato yellowing virus Viruses Controlled Pest
7 Meloidogyne graminicola Nematodes Controlled Pest
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/248/Add.15

17 ตุลาคม 2561
พืชและชิ้นส่วนพืช - 22 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : หน่วยงานกักกันพืชและสัตว์ของเกาหลีใต้ได้เพิ่มพืชอาศัยของไส้เดือนฝอย Radophillus similis โดยกำหนดให้ส่วนราก (living underground parts) ของ Johannestejismannia spp. และทั้งต้นของ Cyperus spp. จากภูมิภาค/ประเทศที่กำหนดจะถูกห้ามนำเข้าตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 61
ภูมิภาค/ประเทศที่เป็นแหล่งอาศัยของไส้เดือนฝอย ได้แก่
อเมริกาเหนือ : แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
อเมริกากลาง : ทุกประเทศ
อเมริกาใต้ : ทุกประเทศ
แอฟริกา : ทุกประเทศ
เอเชีย : บรูไน จีน (เขตเฝ้าระวัง : กวางโจว เม่าหมิง เซินเจิน กว่างตง ฮ่องกง) อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล เลบานอน มาเลเซีย โอมานปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย เยเมน
ยุโรป : เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย
โอเชียเนียและแปซิฟิก : ออสเตรเลีย (ยกเว้นรัฐแทสมาเนีย) หมู่เกาะคุก ฟิจิ กวม หมู่เกาะฮาวาย ไมโครนีเซีย นีวเว เกาะนอร์ฟอล์ก ปาเลา ปาปัวนิวกีนี นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด์ พอลินีเชีย อเมริกันซามัว ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อเมริกาเหนือ : แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง : ทุกประเทศ อเมริกาใต้ : ทุกประเทศ แอฟริกา : ทุกประเทศ เอเชีย : บรูไน จีน (เขตเฝ้าระวัง : กวางโจว เม่าหมิง เซินเจิน กว่างตง ฮ่องกง) อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล เลบานอน มาเลเซีย โอมานปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย เยเมน ยุโรป : เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย โอเชียเนียและแปซิฟิก : ออสเตรเลีย (ยกเว้นรัฐแทสมาเนีย) หมู่เกาะคุก ฟิจิ กวม หมู่เกาะฮาวาย ไมโครนีเซีย นีวเว เกาะนอร์ฟอล์ก ปาเลา ปาปัวนิวกีนี นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด์ พอลินีเชีย อเมริกันซามัว ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกาจุดประสงค์ : 3
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/602/Corr.1

17 ตุลาคม 2561
ไขมันทรานส์ในอาหาร - 20 วันนับจากวันประกาศใน the Official Journal of the EU
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อผิดพลาดตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/EU/602 ปีที่กล่าวถึงตอนท้ายของประโยคในกรอบข้อความที่ 9 ไม่ถูกต้อง ควรจะเป็นวันที่ 1 เมษายน 2021 ไม่ใช่วันที่ 1 เมษายน 2020 และวันที่เสนอให้มีผลบังคับใช้ (กรอบข้อความที่ 9) ควรเป็น 20 วันนับจากวันประกาศใน the Official Journal of the EU (ข้อกำหนดนี้จะใช้บังคับทันที และมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2021)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1182/Add.1

16 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 10 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Sethoxydim ในเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ด (ชนิดปรุงอาหาร) และเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ด (ชนิดเมล็ดน้ำมัน) ที่ 25 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1183/Add.1

16 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 10 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Mandipropamid * ในผักใบเขียว (Leafy greens) และผักตระกูลกะหล่ำ (Brassica leafy greens) ที่ 25 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
* เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1184/Add.1

16 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 10 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Flubendiamide ในสินค้าเกษตรต่อไปนี้
ใบชาแห้ง ที่ 50 หัวผักกาด (turnip green) ที่ 30 เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างและทานตะวัน ที่ 5 ถั่วอวบน้ำ (Edible-podded soybeans)ที่ 2 อาร์ติโชค (globe artichokes) เบอร์รีที่โตช้า (Low-growing berries) ที่ 1.5 (ยกเว้นแคนเบอร์รี), เมล็ดพันธุ์ฝ้าย ถั่วกระเทาะเปลือกแห้ง(ยกเว้นถั่วเหลือง soybean) ที่ 1.0 ถั่วฝักสด (ยกเว้นถั่วเหลือง) ที่ 0.5 ถั่วลิสงแห้งที่ 0.4 อ้อยที่ 0.3 ถั่วกระเทาะเปลือกเมล็ดสด ที่ 0.05 น้ำมันถั่วลิสง ที่ 0.03 ถั่วลิสง ที่ 0.02 หน่วยเป็น ppm
โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html * เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/426

16 ตุลาคม 2561
สุกรเลี้ยงและสุกรป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและน้ำเชื้อ - 17 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยง สุกรป่า และผลิตภัณฑ์สุกร รวมถึงเนื้อสุกรและน้ำเชื้อสุกรจากเบลเยียม เนื่องจากมีการระบาดของโรค African Swine Fever ที่เมือง Etalle ประเทศเบลเยียม ทั้งนี้ สินค้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ชำแหละก่อนหรือในวันที่ 25 ส.ค. 61 อนุญาตให้นำเข้าได้ตามกฎระเบียบการกักกันสัตว์ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/PHL/18_5400_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เบลเยียมจุดประสงค์ : 2
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/464/Add.1

16 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 15 ธ.ค. 61 1 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าภายใต้ nine specific CCC codes ที่ใช้สำหรับอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร อุปกรณ์ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ย. 61 โดยผู้นำเข้าจะต้องยื่นขอรับการตรวจสอบกับ อย. ของไต้หวัน ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5429_00_x.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูเครน
G/SPS/N/UKR/129

16 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ 15 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ผ่านอาณาเขตของยูเครน และลดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์จากการนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรของยูเครน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/TBT/N/KOR/793

16 ตุลาคม 2561
อาหาร 15 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากและการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ ได้รับการจัดทำขึ้นใหม่ (พระราชบัญญัติฉบับที่ 15483, 13 มีนาคม พ.ศ. 2561) โดยรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสุขอนามัยอาหาร พระราชบัญญัติอาหารเพื่อสุขภาพ และพระราชบัญญัติควบคุมสุขอนามัยผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ รวมเข้าไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดียว และมีข้อกำหนดใหม่สำหรับวิธีการติดฉลาก ดังนี้ ตามภาคผนวก 3 ความกว้างที่ของตัวอักษรจากซ้ายไปขวาต้องมากกว่า 90% ตามความยาวของตัวอักษรจากบนลงล่าง ช่องว่างระหว่างตัวอักษรจะต้องมากกว่า -5% อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของแผงข้อมูลน้อยกว่า 100cm2 ความกว้างของตัวอักษรจากซ้ายไปขวาจะต้องมากกว่า 50% ตามความยาวของตัวอักษรจากบนลงล่าง ช่องว่างระหว่างตัวอักษรจะต้องมากกว่า -5%
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 4
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/163

15 ตุลาคม 2561
ไข้หวัดนก - 9 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ตามประกาศ OIE เมื่อวัน 1 ต.ค. 61 พบการระบาดของไข้หวัดนก HPAI ในพื้นที่ Plovdiv ประเทศบัลแกเรีย ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ประกาศใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงของไข้หวัดนกระบาดมากับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตสัตว์ปีกจากบัลแกเรีย โดยใช้มาตรการต่อไปนี้
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกพื้นบ้านและสัตว์ปีกป่ามีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ ไข่ฟักที่มีแหล่งกำเนิดจากบัลแกเรีย
2. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่บริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อนมาจากพื้นที่ Plovdiv ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนสามารถนำเข้าได้
3. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ขนส่งมาจากพื้นที่ Plovdiv ก่อนวันที่ 28 ก.ย. 61 จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : บัลแกเรียจุดประสงค์ : 2
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1212

15 ตุลาคม 2561
เอนไซม์ Protien-glutaminase 23 ธ.ค. 61 10 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : แคนาดาอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ Protien-glutaminase ที่ได้จาก Chryseobacterium proteolyticum AE-PG สำหรับอาหาร ซึ่งเป็นผลจากการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเอนไซม์นี้ ตามลิ้งบัญชีเอนไซม์ที่แคนาดาอนุญาตให้ใช้ในอาหาร ดังนี้ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ชิลี
G/SPS/N/CHL/439/Add.5

15 ตุลาคม 2561
แพะ แกะ - -
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับนำเข้าสัตว์กระเพาะรวมขนาดเล็ก (แพะ แกะ) มายังชิลี โดยได้เพิ่มในข้อ 7 ทวิเกี่ยวกับข้อกำหนดพิเศษสำหรับหน่วยงานรัฐที่ใช้เป็นพื้นที่พิสูจน์ว่าปลอดโรคแพะที่มีอยู่ในพื้นที่
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/619

15 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 14 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : เสนอแก้ไขมาตรฐานและคุณภาพอาหาร เพื่อ
1. กำหนดและทบทวนค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชจำนวน 251 ชนิด รวมสาร Iminoctadine
2. กำหนดวิธีทดสอบทั่วไปสำหรับสาร Acetochlor และ Pyraziflumid
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เม็กซิโก
G/SPS/N/MEX/311/Add.1

15 ตุลาคม 2561
GMOs - -
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างมาตรฐาน PROY-NOM-000-SAGAPRA/SEMARNAT-2015 หลังจากได้รับข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด โดยเห็นว่าควรให้เพิ่มการประเมินการศึกษาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการหลุดรอดของ GMOs จากห้องทดลองซึ่งอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงสุขภาพสัตว์ สัตว์น้ำ และพืช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 5
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/425

15 ตุลาคม 2561
ไข้หวัดสุกร - 14 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : จากการรายงานอย่างเป็นทางการของ OIE สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าประเทศบัลแกเรีย เช็ก มอลโดวา แอฟริกาใต้ แซมเบีย ยังไม่สามารถแก้ปัญหาโรคไข้หวัดสุกร African Swine Fever ฟิลิปปินส์จึงประกาศการระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรพื้นบ้านและสุกรป่าและผลิตภัณฑ์ โดยมีการระงับกระบวนการประเมินทางสุขอนามัยและกำจัดสินค้าดังกล่าวในทันที รวมถึงการคัดแยกและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรทุกๆช่องทาง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : บัลแกเรีย เช็ก มอลโดวา แอฟริกาใต้ แซมเบียจุดประสงค์ : 2
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/375

15 ตุลาคม 2561
ปลาสายพันธุ์ Rainbow trout มีชีวิต - 12 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : จากการรายงานอย่างเป็นทางการของ OIE พบการระบาดของโรค Infectious haematopoietic necrosis ในประเทศยูโกสลาเวีย มาซีโดเนีย ทำให้ซาอุดิอาระเบียแจ้งมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการเข้ามาของโรคดังกล่าว ดังนั้น จึงประกาศห้ามนำเข้าปลาสายพันธุ์ Rainbow trout มีชีวิตจากยูโกสลาเวีย มาซีโดเนีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ยูโกสลาเวีย มาซีโดเนียจุดประสงค์ : 2
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/39

15 ตุลาคม 2561
เครื่องดื่มมอลต์ผสมธัญพืช 14 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาโดยกำหนดคุณสมบัติครั้งที่ 2 และวิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเครื่องดื่มมอลต์ผสมธัญพืช รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5340_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/40

15 ตุลาคม 2561
เครื่องดื่มธัญพืชหมักแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ 14 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาโดยกำหนดข้อกำหนด และวิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเครื่องดื่มธัญพืชหมักแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5341_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูเครน
G/SPS/N/UKR/127

15 ตุลาคม 2561
อาหารสัตว์ - 19 ม.ค. 63
สาระสำคัญ : กฎหมายยูเครนเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีของอาหารสัตว์ โดยได้กำหนดกฎหมายและเรื่องเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสำหรับอาหารสัตว์ที่รับรองความปลอดภัยระหว่างการผลิต การจำหน่าย การใช้โดยเฉพาะข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ การติดฉลาก การบรรจุอาหารสัตว์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เม็กซิโกจุดประสงค์ : 2
ยูเครน
G/SPS/N/UKR/128

15 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์เกษตร - 18 พ.ค. 61
สาระสำคัญ : คำสั่งกระทรวงเกษตรฯของยูเครนเกี่ยวกับการรับรองสินค้าโดยกำหนดจุดตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ โดยกำนดบัญชีรายชื่อสินค้าที่รัฐต้องควบคุม ณ จุดควบคุม วิธีการจัดทำกลุ่มบัญชีรายชื่อของสินค้าที่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับพิกัดศุลกากร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 3
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/2865/Add.1

15 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ 8 พ.ย. 61 9 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารโดยไม่ให้ใช้สาร styrene อีกต่อไปสำหรับใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดให้กลิ่นรสและสารเสริม (adjuvant) ขณะนี้ FDA กำลังตอบสนองต่อการร้องอุทธรณ์เพื่อยื่นเสนอข้อมูลต่อศูนย์ข้อมูลและวิจัยสาร styrene รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/201 8/SPS/USA/18_5401_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3028

15 ตุลาคม 2561
ค่า MRLs - 5 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRLs สำหรับสารตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช Flumioxazin ในหญ้าแห้ง และ หญ้าสด รายละเอียดค้นได้จาก https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-05/html/2018-21746.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เวียดนาม
G/SPS/N/VNM/104

15 ตุลาคม 2561
อาหารที่ได้จากพืช 14 ธ.ค. 61 6 เดือนหลังประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : แจ้งเวียนกฎระเบียบการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชส่งออก ตามมาตราที่ 41 และ 42 ของกฎหมายความปลอดภัยอาหารของเวียดนามปี 2553 และมาตราที่ 23 ของกฤษฎีกาฉบับที่ 15/2018/ND-CP เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นการควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า จึงได้แจ้งเวียนกฎดังนี้
- เอกสารชุดและขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับสินค้าพืชส่งออก
- การจัดการการ re-import สินค้าอาหารที่ได้จากพืชส่งออกในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ฟอร์มการนำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารสินค้าอาหารที่ได้จากพืชส่งออก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
อียิปต์
G/TBT/N/EGY/2/Add.6

15 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์นม - 24 มิ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 403/2018 ยกเลิกมาตรฐานการผลิตของอียิปต์เลขที่ ES 154-8 เรื่องนมและผลิตภัณฑ์นม ส่วนที่ 8: local - Natural Buffalo Butterfat
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
อียิปต์
G/TBT/N/EGY/28/Add.1

15 ตุลาคม 2561
ธัญพืช - 27 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 654/2018 ซึ่งขยายระยะเวลาปรับตัวสำหรับการบังคับใช้ข้อที่ 4/3/1 เรื่องเปอร์เซ็นต์ความชื้นจะต้องไม่มากกว่า 13.5% (โดยน้ำหนัก) ในมาตรฐานอียิปต์ ES 1601-1/2010 ไปจนถึง 3 เมษายน 2019 ซึ่งมาตรฐานนี้สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้: - ISO 7970-2000 ข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) -ข้อกำหนด - Codex Stan 199-1995 ข้าวสาลีและข้าวสาลีดูรัม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
เปรู
G/SPS/N/PER/789

15 ตุลาคม 2561
พริก (Capsicum annuum) 9 พ.ย. 61 เมื่อประกาศใน Official Journal El Peruano
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชเกี่ยวกับการนำเข้าพริก (Capsicum annuum) ที่มีแหล่งกำเนิดและมาจากชิลีหลังจากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ชิลีจุดประสงค์ : 3
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1445

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 561 เกี่ยวกับเชื้อรา T64 ? TRICHODERMA ASPERELLUM ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมสายพันธุ์ BV-11
- ยกเว้น culture indication
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1446

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 564 เกี่ยวกับสาร A38 ? ACIBENZOLAR-S-METHYL ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 0.1 เป็น 0.01 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัยจาก 14 วันเป็น 7 วัน ในผลผลิตหัวหอม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1447

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 29 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 560 เกี่ยวกับเชื้อ B49 ? BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมสายพันธุ์ IBSBF 323
- แก้ไขข้อความระยะเวลาปลอดภัย จาก ?ไม่กำหนดเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์? เป็น ?ไม่กำหนดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า MRL?
- แก้ไขข้อความระยะเวลาปลอดภัย จาก ?4 ชั่วโมง หรือจนกว่าสารจะแห้ง? เป็น ?ไม่กำหนดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า LMR?
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1448

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 566 เกี่ยวกับสาร A07 ? ALDICARB ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- ยกเว้น A07 ? ALDICARB ออกจากทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1449

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 563 เกี่ยวกับ A29 ? ACETAMIPRID ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติม alstroemeria, alyssium, amaryllis (ไม้จำพวกมะเขือพวง), ชวนชม, toadflax, indica cane, หงอนไก่ (celosia), ฤาษีผสม(coleus), กานพลู (clove), (foliage) (ruscus, pituspore), gardenia, geranium, gladiolus, hydrangea, lantana, lily, lisianthus, dayse, sage, sedum makinoi, verbena, vinca, zinnia cultures พร้อม MRLและระยะเวลาปลอดภัยระบุ ?ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร?
- เพิ่มเติมกระเทียมและหอมแดงพร้อมค่า MRL 0.01 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมลูกพลับ, มะเฟือง และลูกฟิกซ์พร้อมค่า MRL 0.3 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมพลัม, ควินซ์, nectarine, medlar, และลูกแพร์ พร้อมค่า MRL 0.2 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่ม chard, watercrass, almeir?o, chicory, ผักโขม (spinach), mangaba, mustard และ arugula พร้อมค่า MRL 1.0 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 0.1 เป็น 0.2 mg/kg สำหรับลูกพีช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1179/Add.1

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 9 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่า MRL ของสาร Fomesafen
- MRL 0.02 ppm สำหรับผลเบอรรี่ที่มีการเติบโตต่ำ
- MRL 0.05 ppm สำหรับถั่วเมล็ดแห้ง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1180/Add.1

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 9 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่า MRL ของสาร Methomyl
- MRL 5.0 ppm สำหรับ Succulent shelled peas
- MRL 3.0 ppm สำหรับบรอกโคลี
- MRL 2.0 ppm สำหรับกะหล่ำดาวและดอกกะหล่ำ
- MRL 0.01 ppm สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1181/Add.1

12 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 9 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่า MRL ของสาร Novaluron
- MRL 1.0 ppm สำหรับผักที่เป็นผล
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/298

12 ตุลาคม 2561
สุกร แพะ แกะ และสัตว์ที่อ่อนแอต่อโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) - 4 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศฉุกเฉินพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย type O ในประเทศจึงได้แจ้งให้ OIE ทราบเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 OIE จึงได้ระงับสถานะ free zone ด้วยการใช้วัคซีนในประเทศ จึงได้ประกาศสถานะฉุกเฉินในประเทศเพื่อใช้มาตรการที่จำเป็นในการควบคุมและกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 2
อียิปต์
G/SPS/N/EGY/39/Add.1

12 ตุลาคม 2561
ธัญพืช (Cereals), ถั่ว (Pulses) และผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่ว - 27 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าความชื้น (moisture content) ของธัญพืชและถั่ว ต้องไม่เกิน13.5% (โดยน้ำหนัก)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/276

12 ตุลาคม 2561
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 11 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 62
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (EU) 2016/2031 ว่าด้วยเรื่องการอารักขาพืช การยกเลิกข้อบังคับบางส่วนชั่วคราวให้แก่รัฐสมาชิก กรณีเพื่อใช้ในการทดสอบอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษา การทดลอง การคัดเลือกสายพันธุ์หรือการผสมพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำ Union quarantine pests, ศัตรูพืชที่ต้องมีมาตรการในการจัดการ, Protected zone quarantine pests, รายชื่อพืชหรือผลิตภัณฑ์พืช รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5351_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5351_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/277

12 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภค 11 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 62
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ได้แก่ เนื้อสัตว์, หอยสองฝา, ผลิตภัณฑ์ประมง, นมและผลิตภัณฑ์นม รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_03_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/278

12 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภค 11 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 62
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบ 3 ฉบับว่าด้วย
1. เงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภค โดยจะนำมาใช้แทน Regulation (EC) 854/2004
2. ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำรายชื่อประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด รายชื่อสถานประกอบการ ที่ได้รับการรับรองสำหรับการนำเข้ามายังสหภาพยุโรป
3. ร่างกฎระเบียบในการจัดทำบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสหภาพยุโรป
4. ร่างข้อบังคับใช้กฎระเบียบรูปแบบการรับรองสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์
5. ร่างกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเงื่อนไขการนำเข้าแต่ขยายรายการผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ เช่น แมลง, เนื้อสัตว์เลื้อยคลาน และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_04_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3027

12 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหาร - -
สาระสำคัญ : FDA ประกาศคำร้องขอจาก Oakshire Naturals LP ให้แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร โดยให้การใช้ผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารเสริมในกลุ่มอาหารเฉพาะ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/294

11 ตุลาคม 2561
สัตว์ปีก - 26 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศสถานะฉุกเฉินเนื่องจากพบการระบาดของโรคนิวคาสเซิล (สายพันธุ์รุนแรง) ในพื้นที่ Tolima เพื่อกำหนดมาตรการสุขอนามัยต่อการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 2
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/295

11 ตุลาคม 2561
หัวลิลลี่สำหรับเพาะปลูก 10 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าหัวลิลลี่ที่มาจากเนเธอร์แลนด์มายังโคลัมเบียเพื่อการค้าและเพื่อปลูก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เนเธอร์แลนด์ จุดประสงค์ : 3
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/296

11 ตุลาคม 2561
หัวมันฝรั่งขนาดเล็ก 10 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าหัวมันฝรั่งขนาดเล็กที่มาจากโคลัมเบียและเกาหลีใต้มายังโคลัมเบียเพื่องานวิจัยและเพื่อปลูก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เกาหลีใต้ จุดประสงค์ : 3
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/297

11 ตุลาคม 2561
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 10 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ที่มาจากรัสเซียมายังโคลัมเบียเพื่องานวิจัยและเพื่อปลูก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : รัสเซียจุดประสงค์ : 3
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/254/Add.1

10 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหาร - 25 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ถอดถอน Octyl gallate (E311) และ Dodecyl gallate (E312) ออกจากรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้ในสหภาพยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5301_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
โมร็อคโค
G/SPS/N/MAR/56

10 ตุลาคม 2561
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 9 ธ.ค. 61 60 วันหลังจากประกาศเวียน
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบสำหรับพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช โดยONSSA ช่วยให้มั่นใจถึงผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดตามข้อ 4 แห่งกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร 28.07 ซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ ทั้งสินค้านำเข้าหรือส่งออกที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/TBT/N/TPKM/283/Rev.1/Add.1

10 ตุลาคม 2561
อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - 3 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข 1/TBT/N/TPKM/283/Rev.1 โดยมรผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/926

10 ตุลาคม 2561
ปุ๋ยแบบผสม 9 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับปุ๋ยแบบผสม (หรือส่วนผสมทางกายภาพของปุ๋ย) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นปุ๋ย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/927

10 ตุลาคม 2561
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยสารอนินทรีย์ 9 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับ ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยอนินทรีย์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/928

10 ตุลาคม 2561
ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ 9 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบสำหรับปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/929

10 ตุลาคม 2561
เครื่องดื่มธัญพืชที่ไม่มีแอลกอฮอล์หมัก เครื่องดื่มหมักอื่นๆ ส่วนผสมของเครื่องดื่มหมัก และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 9 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับการดองเครื่องดื่มธัญพืช (ไม่มีแอลกอฮฮล์)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/930

10 ตุลาคม 2561
คอมบูชา (Kombucha) 9 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มคอมบูชา (Kombucha)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/931

10 ตุลาคม 2561
เครื่องดื่มธัญพืช เครื่องดื่มหมักอื่นๆ ส่วนผสมของเครื่องดื่มหมัก และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 9 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มธัญพืช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1442

09 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 562 เกี่ยวกับสาร E19 ? ETOFENPROX ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมกระเทียมและหัวหอมพร้อมค่า MRL 0.02 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมลูกพลับ, มะเฟือง และลูกฟิกซ์พร้อมค่า MRL 2.0 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติม mangaba พร้อมค่า MRL 0.5 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมพลัม, ควินซ์, nectarine, medlar, และลูกแพร์ พร้อมค่า MRL 0.3 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติม chard, watercrass, almeir?o, chicory, ผักโชม (spinach), mustard และ rocket พร้อมค่า MRL 4.0 mg/kg และระยเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 1.5 เป็น 2.0 mg/kg สำหรับองุ่น
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 0.4 เป็น 0.5 mg/kg สำหรับมะม่วงหิมพานต์และฝรั่ง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1443

09 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 556 เกี่ยวกับสาร C18 ? CHLOROTHALONIL ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL และระยะเวลาปลอดภัย (ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร) สำหรับกุหลาบหิน (Calandiva), เยอบีรา (Gerbera) และ กุหลาบหิน (Kalanchoe)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1444

09 ตุลาคม 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 557 เกี่ยวกับสาร P06 ? PERMETHRIN ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL 0.1 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 45 วัน ในผลผลิตข้าวฟ่าง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1211

09 ตุลาคม 2561
สารให้สี 17 ธ.ค. 61 4 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศอนุญาตให้หินปูนผง (Ground limestone) เป็นสารให้สีในรายการของ Permitted Colouring Agents รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_5245_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ชิลี
G/SPS/N/CHL/579

09 ตุลาคม 2561
อาหาร 8 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศใน Official Journal
สาระสำคัญ : ประกาศเพิ่มเติมข้อความในมาตรา 97 ของ Food Health Regulations, Supreme Decree No. 977/96 ?อาหารสำหรับการส่งออกที่ไม่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการประทับตรา ?Z? บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนและไม่ลบเลือน อาหารดังกล่าวจะไม่นำมาจำหน่ายในประเทศชิลี? โดยข้อความเพิ่มเติมมีดังนี้
?จาก CAC/RCP 20-1979 สิ่งที่มิใช่อาหาร (รวมถึงอาหาร re-exported) ที่อยู่ในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง:
- มีพิษในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ;
- มีการเจือปนสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์;
- มีการเจือปน;
- ฉลากผิด ทำให้เข้าใจผิด หรือ หลอกลวงผู้บริโภค;
- มีการเตรียม ผลิต บรรจุ จัดเก็บ ขนส่ง หรือ จำหน่ายภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ;
- หมดอายุ หรือเลยอายุการเก็บรักษาและไม่ได้มีการส่งออกนอกประเทศ?
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
อียิปต์
G/SPS/N/EGY/87

09 ตุลาคม 2561
เมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง 8 ธ.ค. 61 12 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนด Ministerial Decree No. 1202 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง ในปี 2018/2019 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EGY/18_5248_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
ชิลี
G/SPS/N/CHL/578

08 ตุลาคม 2561
สัตว์ฟันแทะ (Rodentia) 7 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศใน Official Journal
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตว์สำหรับการควบคุมการนำเข้าสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) เพื่อใช้ในสวนสัตว์, การค้า หรือเป็นสัตว์เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
?2. คำนิยามของสัตว์เลี้ยง
3. แหล่งกำเนิด
4. ที่ตั้งของแหล่งกำเนิด
5. การกักกันก่อนการขนส่ง
6. ข้อกำหนดในการขนส่ง
7. การดำเนินการเมื่อสัตว์มาถึงชิลี
8. การยกเลิก Resolution No. 2.875 ปี 2007 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์ในการนำเข้าหนูตะเภา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 2
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/923

08 ตุลาคม 2561
น้ำ น้ำแร่ธรรมชาติหรือเทียม และน้ำอัดลม น้ำไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานหรือรสหวานอื่น ๆ น้ำแข็งและหิมะ 7 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการทดสอบสำหรับการกำหนดปริมาณยูเรเนียมที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดในน้ำดื่มในช่วง 0.037 Bq/l (1pCi/l) หรือมากกว่าโดยการคัดเลือกตัวทำละลายที่มีความละเอียดสูง alpha-liquid-scintillation spectrometry ความละเอียดพลังงานที่สามารถหาได้ด้วยเทคนิคนี้ยังช่วยในการประมาณค่า 238U ถึง 234U ได้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/924

08 ตุลาคม 2561
น้ำสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย น้ำน้ำแร่ธรรมชาติหรือเทียมและน้ำอัดลม ไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานหรือรสหวานอื่น ๆ น้ำแข็งและหิมะ 7 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการสำหรับการตรวจหาสารประกอบอินทรีย์บริสุทธิ์ในน้ำดื่มที่ต้มที่อุณหภูมิต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียสและละลายได้น้อยกว่า 2% ในน้ำ ร่างมาตรฐานฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงระดับต่ำ?g/L ถึงระดับความเข้มข้นต่ำ mg/L วิธีทดสอบนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อการวิเคราะห์น้ำดื่มนอกจากนี้ ยังสามารถใช้ได้กับแหล่งน้ำในสิ่งแวดล้อมและน้ำเสียได้ -
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/925

08 ตุลาคม 2561
น้ำผิวดิน น้ำเกลือ ขยะภายในประเทศและอุตสาหกรรม น้ำแร่และน้ำอัดลม น้ำดื่ม 7 ธ.ค. 61 - -
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการทดสอบสำหรับการตรวจหาสารที่กรองได้ ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) และสิ่งที่ไม่สามารถกรองได้ สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ในน้ำดื่ม น้ำพื้นผิว และน้ำเกลือ ของเสียภายในประเทศและของเสียจากอุตสาหกรรม ช่วงของการตรวจหาอนุภาคที่ไม่สามารถกรองได้คือ 4 ถึง 20,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/476

08 ตุลาคม 2561
เนื้อสัตว์ในตระกูล Perissodactyla, Artiodactyla, หรือ Aves ในเกมกีฬา 7 ม.ค. 62 -
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างข้อกำหนดการกักกันการนำเข้าเนื้อสัตว์ป่าที่ได้จากการล่า
- ปรับเปลี่ยนคำนิยามของคำว่า เนื้อสัตว์ป่าที่ได้จากการล่า (game meats)
- เพิ่มเติมข้อบังคับการกักกันสำหรับเนื้อสัตว์ป่าในตระกูล Perissodactyla
- ปรับเนื้อหาในใบรับรองให้เข้าใจง่ายขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5775_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1441

05 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 555 เกี่ยวกับสาร M31 ? METALAXYL-M ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL สำหรับ ?ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร? ให้กับไม้ดอก เช่น กุหลาบหิน (Calandiva), เยอบิรา (Gerbera), กุหลาบหิน (Kalanchoe), กล้วยไม้ (Orchids) และ Violet
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/37

05 ตุลาคม 2561
เครื่องในสัตว์ 4 ธ.ค. 61 ตามคำสั่งจาก MTIC
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานกำหนดวิธีการตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง สำหรับเครื่องในสัตว์นำเข้าเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5213_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/SPS/N/UGA/38

05 ตุลาคม 2561
วัว (เนื้อวัว) 4 ธ.ค. 61 ตามคำสั่งจาก MTIC
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานกำหนดวิธีการตรวจสอบ การทดสอบ และการสุ่มตัวอย่าง สำหรับซากและชิ้นส่วนวัว (เนื้อวัว) นำเข้าเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5214_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/921

05 ตุลาคม 2561
นื้อโคสดหรือแช่เย็น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 4 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : เร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสำหรับทดสอบ และการสุ่มตัวอย่างสำหรับโค (เนื้อโค) ซาก และเนื้อตัดแต่งสำหรับการบริโภค
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ยูกันดา
G/TBT/N/UGA/922

05 ตุลาคม 2561
เครื่องในเนื้อสัตว์ โค สุกร แพะ แกะ ม้า ลา ล่อหรือม้าล่อ สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง เนื้อและเครื่องในที่รับประทานได้ของเนื้อสัตว์ปีกที่หั่นเป็นชิ้น สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 4 ธ.ค. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสำหรับการวิเคราะห์ และการสุ่มตัวอย่างสำหรับเครื่องในสัตว์เพื่อการบริโภคจากโค กระบือ แกะ แพะ กวาง ม้า สุกร นกกระจอกเทศ (ratites) ยามา(camelids) และสัตว์ปีก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1366/Add.1

05 ตุลาคม 2561
มันฝรั่งไอริช - 2 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายสำหรับการจำแนกประเภทพันธุ์ข้อกำหนดด้านขนาดของมันฝรั่งไอริชที่ปลูกในมณฑลที่กำหนดไว้บางส่วนของ Idaho และมณฑล Malheur, Oregon การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบนี้ยังใช้กับมันฝรั่งไอริชชนิดยาวที่นำเข้าด้วย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/459

04 ตุลาคม 2561
สาเก (Artocarpus altilis) 3 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศเสนอร่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและเงื่อนไขการนำเข้าสำหรับผลผลิตสาเกที่นำเข้าจากประเทศฟิจิ ซามัว และตองกา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ฟิจิ, ซามัว, ตองกาจุดประสงค์ : 3
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1440

04 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 31 ต.ค. 61 จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบหมายเลข 554 เกี่ยวกับสาร E05 ? ETHEPHON ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL 2.0 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 20 วัน ในผลผลิตข้าวฟ่าง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
เอกวาดอร์
G/SPS/N/ECU/214

04 ตุลาคม 2561
ต้นบลูเบอร์รี 3 ธ.ค. 61 5 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อบังคับด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้าต้นบลูเบอร์รี (Vaccinium corymbosum) ในวัสดุปลูกทดแทนที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ : 3
เม็กซิโก
G/SPS/N/MEX/358

04 ตุลาคม 2561
เมลอน 3 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้าผลเมลอน (Cucumis melo) เพื่อการบริโภคที่มีแหล่งกำเนิดและส่งมาจากฮอนดูรัส
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ฮอนดูรัส จุดประสงค์ : 3
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3024

04 ตุลาคม 2561
ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes 19 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes โดยอนุญาตการนำเข้าจากประเทศเวียดนาม โดย FSIS อนุญาตให้นำเข้าจากสถานประกอบการผลิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นและให้มีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้ตรวจสอบจาก FSIS ที่ points-of-entry รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-19/pdf/2018-20376.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เวียดนาม จุดประสงค์ : 2
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3025

04 ตุลาคม 2561
ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes 19 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes โดยอนุญาตการนำเข้าจากประเทศจีน โดย FSIS อนุญาตให้นำเข้าจากสถานประกอบการผลิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นและให้มีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้ตรวจสอบจาก FSIS ที่ points-of-entry รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-19/pdf/2018-20379.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีนจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3026

04 ตุลาคม 2561
ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes 19 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes โดยอนุญาตการนำเข้าจากประเทศไทย โดย FSIS อนุญาตให้นำเข้าจากสถานประกอบการผลิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นและให้มีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้ตรวจสอบจาก FSIS ที่ points-of-entry รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-19/pdf/2018-20380.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ไทย จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1439

03 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการหารือ จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบหมายเลข 553 เกี่ยวกับสาร C58 ? ALPHA-CYPERMETHRIN ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL และ IS ?ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร? ให้กับรายชื่อไม้ดอก เช่น Hydrangea, Lily, Daisy เป็นต้น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
อาร์เจนตินา
G/TBT/N/ARG/165/Add.6

03 ตุลาคม 2561
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์ - -
สาระสำคัญ : ประกาศ National Institute of Vitiviniculture (INV) No.1/2018 ได้มีการเพิ่มหมวดย่อย 2 หมวด (l) และ (m) ลงในส่วน II ("ข้อมูลบังคับ") ของภาคผนวก INV เกี่ยวกับข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ไวน์ ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข (G/TBT/N/ARG/165) โดยการระบุฉลากผลิตภัณฑ์ไวน์ต้องระบุว่าผลิตภัณฑ์มีซัลไฟต์ นม อนุพันธ์ของนม ไข่ หรืออนุพันธ์ไข่ และมีระยะปรับตัว 90 วัน เพื่อให้การติดฉลากสอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
โบลิเวีย
G/TBT/N/BOL/11

03 ตุลาคม 2561
นมผงและนม 2 ต.ค. 61 5 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบด้านเทคนิคมีผลบังคับใช้กับนมผงและนมข้นจืดที่วางจำน่ายในรัฐ Plurinational ของโบลิเวีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/823/Add.1

03 ตุลาคม 2561
Kombucha (คอมบูชา) - -
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขคำแนะนำตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/823 และเปิดรับฟังความคิดเห็น 75 วัน ตามประกาศในคำสั่งรัฐมนตรีฉบับที่ 103 วันที่ 20 กันยายน 2018 ที่กำหนดเอกลักษณ์และคุณภาพสำหรับ Kombucha
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/602

03 ตุลาคม 2561
อาหาร 2 ธ.ค. 61 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the EU
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบกำหนดเกณฑ์สูงสุดของปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารสำหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1438

02 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 26 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการใช้สาร 2,4-D สำหรับการใช้แบบฉุกเฉินก่อนและหลังการเพาะปลูกในข้าว ข้าวโอ๊ต กาแฟ อ้อย ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ลูกเดือย ข้าวโพด หญ้าเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง และข้าวสาลี และยกเลิกการใช้สำหรับการเพาะปลูกยูคาลิปตัสจากรายการการใช้สารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารรักษาเนื้อไม้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/274

02 ตุลาคม 2561
อาหารใหม่ Novel food - 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : มาตรการนี้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สาร Lactitol ชนิดผง เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในอาหารเสริมได้ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5161_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/275

02 ตุลาคม 2561
อาหารใหม่ Novel food - 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : มาตรการนี้เกี่ยวข้องกับการตัดคำว่า Synthetic ออกจากรายการอาหารใหม่ที่ระบุใน Union List และตัดคำว่า Synthetic ออกจากฉลากอาหารที่มีคำนี้ระบุอยู่ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5162_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/618

02 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหาร 1 ธ.ค. 61 -
สาระสำคัญ : เสนอแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
1. กำหนดคำนิยามใหม่ของสารที่ช่วยในกระบวนการแปรรูป (Processing aid) และลดข้อมูลด้านพิษวิทยาสำหรับยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนของสารช่วยในกระบวนการแปรรูปและสารแต่งกลิ่น
2. ลบมาตรฐานสำหรับการผลิต Alkali Additives ที่ใช้ในการเตรียมเส้นบะหมี่เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับคำนิยาม
3. แก้ไขข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร 5 รายการ ได้แก่ ?-Amylase, ?-Carotene, Disodium Ethylenediaminetetraacetate, Ferrous Sulfate และ Monosodium L-Glutamate
4. แก้ไขชื่อทั่วไปของสารแต่งกลิ่น 2 รายการ ได้แก่ 4-Hydroxy-2,5-dimethyl- 3(2H)-furanon และ p-Methyl acetophenone
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ลาว
G/SPS/N/LAO/3

02 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์สุกร - 5 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ตามที่มีการระบาดของ African Swine Fever ในจังหวัด Liaoning ของจีน กระทรวงเกษตรและป่าไม้จึงกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้
1. กรมปศุสัตว์และประมงจะร่วมมือกับจุดตรวจ ณ เขตแดนเพื่อแจ้งการบังคับใช้มาตรการฉบับนี้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตาม
2. จังหวัดที่ติดกับจีน ได้แก่ Luang Namtha, Oudomxay และ Phongsaly จะต้องหยุดนำเข้าชั่วคราวผลิตภัณฑ์สุกรทุกชนิดจากจีน
3. หน่วยงานเกษตรและประมงจังหวัดจะต้องร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางแผนการผลิตสุกรให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ณ เขตแดน พบผลิตภัณฑ์สุกรจากจีนจะดำเนินการยับยั้งตามกฎหมายและกฎระเบียบของลาว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีน จุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/252

02 ตุลาคม 2561
นมปรุงแต่ง 1 ธ.ค. 61 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกข้อความใน ข้อ 8 (13) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 (2013) เรื่อง นมปรุงแต่ง ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
?(13) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในนมปรุงแต่งที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร ณ แหล่งผลิต?
2. ผู้ผลิตและผู้นำเข้านมปรุงแต่งที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปข้อ 8 (13) ของประกาศนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้
3. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไทย
G/SPS/N/THA/253

02 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ 1 ธ.ค. 61 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้ยกเลิกข้อความใน 8 (6) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
?(6) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร ณ แหล่งผลิต?
2. ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ประกาศนี้บังคับใช้ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปข้อ 8 (6) ของประกาศนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้
3. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_5135_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_5135_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/600

02 ตุลาคม 2561
อาหาร 1 ธ.ค. 61 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the EU
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการอนุมัติคำกล่าวอ้างด้านสุขภาพในอาหารที่กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตามมาตรา 17 (3) ของกฎระเบียบ (EC) No 1924/2006 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2006 เกี่ยวกับโภชนาการและการกล่าวอ้างด้านสุขภาพในสินค้าอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/419/Add.2

02 ตุลาคม 2561
ฉลากอาหาร - -
สาระสำคัญ : ประกาศยกเลิกข้อกำหนดฉลากสำหรับอาหารที่ได้รับการปฏิเสธการนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกาศไว้ใน Federal Register และได้ถอดถอนออกในวันที่ 28 กัยายน 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/458

01 ตุลาคม 2561
ผลไม้สด ผักสด ไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับ 27 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแบบกลุ่มสำหรับเพลี้ยแป้ง (Pseudococcidae, Putoidae และ Rhizoecidae) และไวรัสทุกชนิดที่เพลี้ยแป้งเป็นพาหะ ในผลไม้สด ผักสด ไม้ตัดดอก และใบไม้ประดับที่นำเข้ามายังออสเตรเลียเพื่อการค้า โดยมาตรการสุขอนามัยพืชได้ระบุไว้ในร่างรายงานฯ เพื่อใช้เป็นกรณีพิเศษเมื่อถูกร้องขอ ร่างรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยบทนำ การจัดประเภทของเพลี้ยแป้ง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเพลี้ยแป้ง การจัดประเภทของไวรัสที่มีเพลี้ยแป้งเป็นพาหะ การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของไวรัส บทสรุป การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช และภาคผนวก ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/risk-analysis/group-pest/draft-mealybugs-report.pdf
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/group-pest-risk-analyses/mealybugs
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 3
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1303/Add.1

01 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหาร - 17 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 244 เรื่องวัตถุเจือปนอาหารและสารที่ช่วยในกระบวนการแปรรูปที่อนุญาตให้ใช้ในนมผง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1347/Add.1

01 ตุลาคม 2561
โปรไบโอติก - 26 ก.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 241 เรื่องโปรไบโอติกที่ใช้กับอาหาร โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1348/Add.1

01 ตุลาคม 2561
วัตถุเจือปนอาหาร - 26 ก.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 239 เรื่องวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้กับอาหารเสริม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1349/Add.1

01 ตุลาคม 2561
อาหารเสริม - 26 ก.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 243 เรื่องข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและการแสดงฉลากสำหรับอาหารเสริม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1437

01 ตุลาคม 2561
เมล็ดดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius) - 3 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius) ที่ผลิตในอาร์เจนตินา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อาร์เจนตินา จุดประสงค์ : 3
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1177/Add.1

01 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 19 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร iprodione ซึ่งกำหนดค่า MRLs ในองุ่นที่ 10 ppm และมันฝรั่งที่ 0.07 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ก.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1210

01 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 10 ธ.ค. 61 วันที่ได้รับการเห็นชอบ (ภายใน 4 ? 5 เดือนหลังจากเสนอค่า MRLs)
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Clodinafop-propargyl ในไข่, ไขมัน เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อโคกระบือ แพะ สุกร ม้า สัตว์ปีกและแกะ, นม ที่ 0.01 ppm ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2018/clodinafop-propargyl/document.html
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
โมซัมบิค
G/SPS/N/MOZ/6

01 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ประมง 30 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบทั่วไปสำหรับการควบคุมสุขลักษณะและสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งเป็นการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมายประมงฉบับใหม่ โดยอนุญาตให้การตรวจสอบสินค้าประมงดำเนินการอย่างเหมาะสมตามภารกิจและความสามารถ โดยกฎระเบียบนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ประมงทุกประเภทที่มาจากการเพาะเลี้ยงหรือจับได้ในอาณาเขตของโมซัมบิคหรือจากต่างประเทศรวมทั้งน่านน้ำสากลด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อการบริโภคของมนุษย์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสุขอนามัยและสุขลักษณะ รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เปรู
G/SPS/N/PER/788

01 ตุลาคม 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 30 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : คู่มือด้านเทคนิคของประชาคมแอนดีสว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยกฎระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชของประเทศสมาชิกประชาคมแอนดีส โดยข้อมูลต้องครอบคุลมด้านปฐพีวิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้พิจารณาในการยื่นขอขึ้นทะเบียนด้วย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เอล สวาดอร์
G/SPS/N/SLV/129

01 ตุลาคม 2561
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 30 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคจัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยโรงฆ่าสัตว์ที่มีการฆ่าสัตว์ การเตรียมการ และการเลาะกระดูกของสัตว์ที่จำหน่ายในท้องตลาด รวมถึงการจัดเก็บ การขนส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย โดยโรงฆ่าสัตว์จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการและจดทะเบียนได้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/471

01 ตุลาคม 2561
กฎระเบียบอารักขาพืชและการกักกัน 30 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขกฎการบังคับใช้พระราชบัญญัติอารักขาพืชและการกักกัน (Enforcement Rules of Plant Protection and Quarantine Act) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อ 27 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. แก้ไขการอนุญาตของข้อ 5 ในกฎการบังคับใช้ฯ ตามที่มีการแก้ไขในข้อ 19 ของ พ.ร.บ. อารักขาพืชและการกักกัน
2. ลบข้อ 10 ? 13 ในกฎการบังคับใช้ฯ เนื่องจากได้รวมไว้ในกฎระเบียบฉบับอื่น ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 ของข้อ 14 ของ พ.ร.บ. อารักขาพืชและการกักกัน นอกจากนี้ได้ลบข้อ 14 และ 20 ด้วยเนื่องจากกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. แล้ว
3. แก้ไขข้อ 15 ในกฎการบังคับใช้ฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการตรวจประเมิน ณ เขตแดน และการตรวจประเมินนี้จะต้องดำเนินการในพื้นที่ตรวจสอบส่วนกลาง คลังสินค้า หรือพื้นที่ปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกักกันพืช
4. แก้ไขข้อ 17 และการตรวจกักกัน ณ เขตแดน โดยสามารถดำเนินการสุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม (batch inspection)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1386/Add.2

28 กันยายน 2561
ยกเลิกการใช้กฎที่มีนัยสำคัญใหม่ต่อสารเคมีบางประเภท - 26 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : EPA ประกาศยกเลิกกฎที่มีนัยสำคัญใหม่ (SNURs) ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสารเคมีอันตราย (TSCA) สำหรับสารเคมี 145 ชนิด ในส่วนของ premanufacture notices (PMNs) เนื่องจาก EPA ได้รับข้อคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับ SNURs ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นจึงยกเลิกกฎ SNURs ในเอกสารฉบับนี้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1433

27 กันยายน 2561
เมล็ดเชีย (Salvia hispanica) 26 พ.ย. 61 6 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเมล็ดเชียที่ผลิตในปารักวัย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ปารากวัยจุดประสงค์ : 3
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1434

27 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 4 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : เสนอข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สารออกฤทธิ์ Imazamoxi ควบคุมวัชพืชน้ำขนาดใหญ่ (macrophyes)ไว้ในรายการสารออกฤทธิ์ของสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์รักษาไม้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1435

27 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 4 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช piraclosrobina ในการปลูกมันฝรั่งจาก 0.01 เป็น 0.03 ppm ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดระยะปลอดภัย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1436

27 กันยายน 2561
เมล็ด Brachiary 26 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเมล็ดพันธุ์ Brachiary ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria brizantha, B. decumbens, B. humidicola, B. ruziziensis รวมถึงลูกผสมระหว่างสปีชีย์ดังกล่าว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เม็กซิโกจุดประสงค์ : 3
เวียดนาม
G/SPS/N/VNM/103

27 กันยายน 2561
ผลิตภัณฑ์นมสด 26 พ.ย. 61 45 วันนับจากประกาศราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : แจ้งเวียนร่างกฎระเบียบสำหรับการผลิตน้ำนมสดสำหรับโรงเรียนซึ่งมีการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมในปี 2563
? คำนิยามของคำว่า ผลิตภัณฑ์น้ำนมสด สำหรับโปรแกรมนมโรงเรียน
? สารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ
? ข้อกำหนดการดำเนินการ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/TBT/N/ARE/446

26 กันยายน 2561
การเกษตรที่ยั่งยืน 24 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : การใช้เครื่องหมาย (UAE mark) สำหรับรายการเกษตรที่ยั่งยืน โดยจัดทำข้อกำหนดในการสร้างกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดจนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดว่าพืชผลทางการเกษตรได้รับการผลิตและจัดการอย่างยั่งยืนหรือไม่ ถือเป็นข้อบังคับสำหรับการกล่าวอ้าง (ประกาศ) ว่าเป็นฟาร์มที่ยั่งยืน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/13/ Add.10

26 กันยายน 2561
สารปรุงแต่งกลิ่นรส - 23 เม.ย. 61 ? 19 ก.ย. 66
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2018/1246 ลงวันที่ 18 ก.ย. 61 โดยแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของกฎระเบียบ EC ฉบับที่ 1334/2008 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ pyroligneous distillate ไว้ในรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นรส กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 61 ? 19 ก.ย. 66 รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5077_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/272

26 กันยายน 2561
ไม้ยืนต้นและพืชอื่นๆ ผั กและพืชหัว/รากใต้ดิน ผลไม้และนัท ส้มหรือเมลอน ไม้ท่อนและวัสดุไม้ 25 พ.ย. 61 14 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบกำหนดพืช ผลิตภัณฑ์พืชที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้ Article 42 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 2016/2031 และรายชื่อพืชที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชภายใต้ Article 42 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 2016/2031 รายชื่อพืชที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ พืช 34 สกุล (Genus) ที่ไว้สำหรับขยายพันธุ์ Acasia sp., Acer sp., Albizia sp., Alnus sp., Annona sp., Bauhinia sp., Berberis sp., Betula sp., Caesalpinia sp., Cassia sp., Castanea sp., Cornus sp., Corylus sp., Crataegus sp., Diospyros sp., Fagus sp., Ficus carica, Fraxinus sp., Hamamelis sp., Jasminum sp., Juglans sp., Ligustrum sp., Lonicera sp., Malus sp., Nerium sp., Persea sp., Populus sp., Prunus sp., Quercus sp., Robinia sp., Salix sp., Sorbus sp., Taxus sp., Tilia sp., Ulmus มีหนึ่งชนิดที่เป็นไม้ต้น (Ullucus tuberosus) หนึ่งชนิดเป็นที่เป็นผลไม้ (Momordica genus) ชนิดที่เป็นไม้จากพืชสกุล Ulmus รายชื่อพืชที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชภายใต้ Article 73 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 2016/2031 ได้แก่ ผลไม้ 5 ชนิด ดังนี้ สับปะรด มะพร้าว ทุเรียน กล้วย อินทผาลัม รายละเอียดค้นได้จาก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 3
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/273

26 กันยายน 2561
ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 2309 (อาหารสัตว์) - 10 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : การปฏิบัติตามกฎระเบียบ Regulation (EU) 2018/1254 ลงวันที่ 19 ก.ย. 61 เกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ใช้ riboflavin 80% ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis KCCM-10445 เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์โดยทำหน้าที่เป็นวิตามิน โปรวิตามินและสารเคมีที่มีฤทธิ์ใกล้กัน แต่ยังอนุญาตให้ใช้ riboflavin ที่ผลิตจากสายพันธุ์ (strain) อื่นและคงอนุญาตให้จำหน่ายในตลาดของสหภาพยุโรปรายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5079_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เวียดนาม
G/TBT/N/VNM/135

26 กันยายน 2561
นม และผลิตภัณฑ์นม 24 พ.ย. 61 45 วันนับจากวันลงนาม
สาระสำคัญ : กฎระเบียบฉบับร่างระบุข้อกำหนดด้านเทคนิคและการบริหารสำหรับผลิตภัณฑ์นมสดที่ใช้ในโครงการนมโรงเรียนภายใต้ Decision 1340 / QD-TTg ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานโภชนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาภายในปี 2563 โดยฉบับร่างนี้มีผลบังคับใช้กับองค์กรและบุคคลที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสด สำหรับโครงการนมโรงเรียนเพื่อการจำหน่ายในประเทศเวียดนามและหน่วยงานอื่น องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการติดฉลากผลิตภัณฑ์นมสดภายใต้โครงการนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 43/2017 / ND-CP ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้า
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 0
อาร์เจนตินา
G/SPS/N/ARG/220

25 กันยายน 2561
มะนาวชนิด lime สด (Citrus latifolia และ Citrus aurantifolai) - 17 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้ามะนาวชนิด lime สด (Citrus latifolia และ Citrus aurantifolai) จากโคลัมเบียสำหรับบริโภค ซึ่งเป็น-ข้อตกลงของสองประเทศ (Bilateral Agreement) กำหนดให้ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความต่อไปนี้ "The consignment has been inspected and is free from: Coccus viridis, Maconellicoccus hirsutus and Sphaceloma fawcettii var. scabiosa." (หมายถึงว่าสินค้าต้องผ่านการตรวจสอบและปลอดจากศัตรูพืชตามที่กำหนด)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โคลัมเบียจุดประสงค์ : 3
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
G/TBT/N/ARE/443 G/TBT/N/BHR/54

25 กันยายน 2561
เครื่องดื่ม 23 พ.ย. 61 180 วันนับจากวันที่ตีพิมพ์ใน official gazette
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักสำหรับการบริโภคและที่ใช้ในร้านอาหาร มาตรฐานนี้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีทดสอบและการติดฉลาก ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ระบุในมาตรฐาน GSO #GSO 2041: Soy syrup
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
G/TBT/N/ARE/444 G/TBT/N/BHR/55

25 กันยายน 2561
เครื่องดื่ม 23 พ.ย. 61 180 วันนับจากวันที่ตีพิมพ์ใน official gazette
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคสำหรับผักและผลไม้แช่อิ่มกระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากผักและผลไม้สด แช่แข็งหรือผักและผลไม้แห้งชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า 1 ชนิด ทั้งหมดหรือตัดเป็นชิ้นส่วนอย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเติมกรด citric acids และtartaric acids กับการเติมสารละลายที่ให้ความหวานที่ทำจากน้ำตาลบรรจุลงในภาชนะปิดและผ่านการฆ่าเชื้อ มาตรฐานนี้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีทดสอบและการติดฉลาก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/271

25 กันยายน 2561
วัสดุสัมผัสอาหาร รวมถึงภาชนะอาหารและน้ำดื่ม 24 พ.ย. 61 20 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบ Commision Regulation (EU) ฉบับที่ 10/2011 เกี่ยวกับพลาสติกใช้สัมผัสอาหาร โดยแก้ไข ดังนี้
(1) ได้อนุญาตสาร 3 ชนิด
(2) ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้ของสาร 1 ชนิด
(3) จำกัดปริมาณการเคลื่อนย้ายสาร (migration limit) 1 ชนิด
(4) ทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องชนิดสารเคลื่อนย้าย (migrant) ในอาหารที่มีความเป็นกรดด่าง (pH)
(5) ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบการเคลื่อนย้ายสารสำหรับสารที่เป็น Oligomers ซึ่งเป็นชนิดใหม่ที่อนุญาตให้ใช้เมื่อนำมาผลิต หรือ polycarbonates อื่นที่นอกเหนือที่กำหนดว่าอนุญาตให้ใช้
6) และการแก้ไขคำผิดเล็กน้อย รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5072_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5072_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
นิวซีแลนด์
G/SPS/N/NZL/582/Corr.1

25 กันยายน 2561
ค่า MRLs - -
สาระสำคัญ : แก้ไขลิ้งค์ของค่า MRLs สารกำจัดศัตรูพืชสำหรับสินค้าเกษตรในส่วนที่ 2.1 หน้า 3 ดังนี้ https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/19550-maximum-residue-levels-for-agricultural-compounds
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/470

25 กันยายน 2561
ค่า MRLs 24 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช ดังนี้Acequinocyl, Benzovindiflupyr, Chlorfenapyr, Cyprodinil, Dinotefuran, Ethiprole, Etoxazole, Fluensulfone, Fluopyram, Fluxapyroxad, Mandipropamid, Mecarbam, Methoxyfenozide, Metolachlor, Myclobutanil, Pendimethalin, Prothoate, Spiromesifen, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Tebuconazole ในผลไม้ ผัก ถั่วแห้งชนิด beans เมล็ดธัญพืช และสมุนไพร แก้ไขค่า MRL ของยาสัตว์ ดังนี้ Fluopyram, Mecarbam, Novaluron และ Spinetoram ในสินค้าปศุสัตว์ และเนื้อสัตว์ปีก เครื่องในที่กินได้ ไข่ และน้ำนม รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5069_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5069_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1412/Add.1

24 กันยายน 2561
เมล็ดพันธุ์หญ้าไรย์ - 19 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชการนำเข้าเมล็ดพันธุ์หญ้าไรย์ (Lolium peren L.) ที่ผลิตในประเทศอิตาลี ตามประกาศ Normative Instruction ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 19 ก.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อิตาลีจุดประสงค์ : 2
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1413/Add.1

24 กันยายน 2561
เมล็ดพันธุ์แรดิช - 19 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชการนำเข้าเมล็ดพันธุ์แรดิช (Raphanus sativus) ที่ผลิตในประเทศสเปน ตามประกาศ Normative Instruction ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 19 ก.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สเปนจุดประสงค์ : 3
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/TBT/N/ARE/442

24 กันยายน 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 22 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบด้านเทคนิคการอ้างสิทธิ์ด้านสุขภาพและโภชนาการที่ได้รับจากอาหารและเงื่อนไขการใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานเกี่ยวกับการใช้คำกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในการติดฉลากอาหารตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นในการโฆษณา
2. ใช้กับอาหารทุกชนิดที่มีการกล่าวอ้างเรื่องโภชนาการและสุขภาพโดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดเฉพาะตามมาตรฐานของ UAE หรือคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารพิเศษและอาหารเพื่อการแพทย์เฉพาะทาง
3. มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่วนเสริมของหลักการทั่วไปของ UAE ว่าด้วยการกล่าวอ้างและไม่ใช้แทนข้อห้ามใด ๆ ที่มีกำหนดไว้ในนั้น
4. ไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างเรื่องโภชนาการและสุขภาพสำหรับอาหารทารกและเด็กเล็กยกเว้นที่มีการระบุไว้ในมาตรฐานหรือกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
5. การกล่าวอ้างทางโภชนาการควรสอดคล้องกับนโยบายด้านโภชนาการของประเทศและสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ควรอนุญาตให้มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการที่สนับสนุนนโยบายโภชนาการแห่งชาติเท่านั้น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1395/Add.1

24 กันยายน 2561
ไวน์ธรรมชาติ 17 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : EPA ประกาศใช้กฎที่มีนัยสำคัญใหม่ (SNURs) ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสารเคมีอันตราย (TSCA) สำหรับสารเคมี 28 ชนิด ในส่วนของ premanufacture notices (PMNs) โดยบุคคลที่ต้องการผลิต (กำหนดตามข้อบังคับรวมถึงการนำเข้า) สารเคมี 28 ชนิดนี้จะต้องแจ้ง EPA อย่างน้อย 90 วันก่อนเริ่มผลิตสารดังกล่าว บุคคลไม่สามารถเริ่มผลิตหรือดำเนินการได้จนกว่า EPA จะทบทวนคำขอและแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแล้วเท่านั้น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
จีน
G/SPS/N/CHN/1082

20 กันยายน 2561
นมสำหรับทารก 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : นมสำหรับทารกอายุ 0 ? 6 เดือนและข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับนมทารก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1083

20 กันยายน 2561
นมสำหรับทารก 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : นมสำหรับทารกอายุ 7 - 12 เดือนและข้อกำหนดด้านเทคนิคในนมสำหรับทารกสูตร follow-up
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1084

20 กันยายน 2561
นมสำหรับเด็ก 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : นมสำหรับเด็กอายุ 13 - 36 เดือนและข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับนมสูตร follow-up
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1085

20 กันยายน 2561
อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการ ประกอบด้วย คำนิยามของอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ข้อกำหนดด้านเทคนิค วิธีการตรวจพิสูจน์อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และรวมถึงการกล่าวอ้างบนฉลาก วิธีการใช้ และการบรรจุ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1086

20 กันยายน 2561
อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเทคนิคของอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 10 ปี
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1087

20 กันยายน 2561
อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรค IBD 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : อาหารเสริมสำหรับผู่ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (IBD) ซึ่งมีรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการมาตรฐานทั่วไปด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ (GB29922-2013) ภาคผนวก A-A.8: อาหารเสริมสำหรับผู้ที่ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (IBD) สารอาหารที่ถูกกำหนดสำหรับผู้ป่วย IBD ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เป็นไปตามค่าพลังงานและสารอาหารที่ผู้ป่วย IBD ได้รับและเป็นไปตามคู่มืออาหารสำหรับชาวจีนฉบับล่าสุด สำหรับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ป่วย IBD ถูกกำหนดตามรายงานการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1088

20 กันยายน 2561
อาหารทางการแพทย์ 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : มาตรฐานการใช้ในทางคลีนิคสำหรับอาหารทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้พื้นฐานและวิธีการกำหนดสูตรของอาหารทางการแพทย์ในสถาบันด้านการแพทย์ มาตรฐานนี้ใช้เป็นคู่มือสำหรับแพทย์และนักโภชนาการเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้อาหารทางการแพทย์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1089

20 กันยายน 2561
อาหารผู้สูงอายุ 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับอาหารผู้สูงอายุ ซึ่งเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคี้ยว/การกลืนและภาวะทุพโภชนาการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะกายภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ อาหารที่กินง่าย (easy-to-eat) (สำหรับผู้สูงอายุที่เคี้ยวและกลืนได้น้อยลง) อาหารสูตรโภชนาการ (nutrition formula food) และอาหารที่เสริมสารอาหาร (nutritional supplement food) ทั้งนี้ระบุคำนิยาม ข้อกำหนดด้านเทคนิคและวิธีการทดสอบ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1090

20 กันยายน 2561
อาหารสำหรับนักเรียน 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับอาหารของนักเรียน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขด้านโภชนาการและการจัดการสำหรับเมนูอาหารสำหรับนักเรียน การจัดซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งกระบวนการแปรรูปและปรุงอาหารในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
จีน
G/SPS/N/CHN/1091

20 กันยายน 2561
อาหารสำหรับนักกีฬา 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : อาหารสำหรับนักกีฬา ซึ่งเป็นการแก้ไขปริมาณโซเดียมจาก 700 ? 1600 mg เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1600 mg
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เคนยา
G/TBT/N/KEN/738

20 กันยายน 2561
ปุ๋ย 12 พ.ย. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย Potassium sulphate และระดับคุณภาพทางเทคนิค (technical grade) ของปุ๋ยชนิดนี้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/739

20 กันยายน 2561
ปุ๋ย 12 พ.ย. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับปุ๋ย Monopotassium phosphate และระดับคุณภาพทางเทคนิค (technical grade)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ซาอุดิอาระเบีย
G/TBT/N/SAU/1087

20 กันยายน 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 18 พ.ย. 61 6 เดือนหลังจากตีพิมพ์ใน official Gazette
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคสำหรับเพื่อป้องกันการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนในผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/269

20 กันยายน 2561
อาหารใหม่ - 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Implementing Regulation (EU) 2018/1032 เกี่ยวกับการแก้ไขรายชื่ออาหารใหม่ (Union List) ตามกฎระเบียบ EU 2017/2470 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5009_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/270

20 กันยายน 2561
อาหารใหม่ - 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
สาระสำคัญ : การอนุญาตขยายเวลาสำหรับการใช้น้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก (micro algae) Schizochytrium sp. เป็นอาหารใหม่ในกลุ่มน้ำผักผลไม้ข้น (puree) ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5010_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1395

20 กันยายน 2561
สารเคมีการป้องกันสิ่งแวดล้อม (ICS 13.020) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี (ICS 71.100) 17 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : EPA ประกาศใช้กฎที่มีนัยสำคัญใหม่ (SNURs) ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสารเคมีอันตราย (TSCA) สำหรับสารเคมี 28 ชนิด ในส่วนของ premanufacture notices (PMNs) โดยบุคคลที่ต้องการผลิต (กำหนดตามข้อบังคับรวมถึงการนำเข้า) สารเคมี 28 ชนิดนี้จะต้องแจ้ง EPA อย่างน้อย 90 วันก่อนเริ่มผลิตสารดังกล่าว บุคคลไม่สามารถเริ่มผลิตหรือดำเนินการได้จนกว่า EPA จะทบทวนคำขอและแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแล้วเท่านั้น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/617

20 กันยายน 2561
อาหาร 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดอาหาร ดังนี้
1. แก้ไขรายชื่อส่วนผสมที่มาจากพืช ?Ingredients of Plant Origins? ในรายชื่อการจัดประเภทส่วนผสมอาหาร
2. แก้ไขค่า MRL ของ 6-BA, 6-Benzyl aminopurine, Benzyladenine ในถั่วงอก
3. แก้ไขค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตรหลายรายการ
4. กำหนดและแก้ไขค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช 118 ชนิด รวมทั้ง Deltamethrin
5. กำหนดวิธีการทดสอบทั่วไปสำหรับสาร Clopyralid
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/KOR/18_5016_00_x.PDF
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
นิวซีแลนด์
G/SPS/N/NZL/582

20 กันยายน 2561
ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารอื่นๆ/สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขค่า MRL ของสารเคมีทางการเกษตร (Agricultural Compound) เกี่ยวกับอาหาร ปี 2561
1. แก้ไขคำศัพท์ในประกาศ โดยใช้คำว่า ?ได้รับการยกเว้น? จาก MRL แทนคำว่า ?ข้อยกเว้น?
2. เพิ่มเติม MRL ของสารใหม่ ดังนี้
- Dicamba: 0.05 mg/kg ในไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้น ไขมันนม); 0.5 mg/kg ในไตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; 0.1 mg/kg ในตับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; 0.02 mg/kg ในเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ 0.1 mg/kg ในนม
3. แก้ไขข้อมูล MRL ของสารและสินค้าที่มีอยู่ในรายการ ดังนี้
- Clethodim: 0.2 mg/kg ในเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; 0.2 mg/kg ในเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ 0.05 mg/kg ในนม
- Fludioxonil : 7 mg/kg ในสับปะรดนำเข้า
- Halauxifen-methyl: 0.01 mg/kg (*) ในเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; 0.01 mg/kg (*) ในเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ 0.01 mg/kg (*) ในนม
- Lambda-cyhalothrin: 0.5 mg/kg ในไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; 0.02 mg/kg ในเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; 0.01 mg/kg ในเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; 0.05 mg/kg ในนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- Metamitron: 0.01 mg/kg (*) ในลูกแพร์ (สาลี่)
(*) หมายถึง ค่า MRL สูงสุดที่กำหนดหรือใกล้เคียงข้อกำหนดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4. เพิ่มเติมการได้รับการยกเว้น MRL ของ paraffin oils ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม
5. แก้ไขรายชื่อสารที่ได้รับข้อยกเว้นตาม MRL ดังนี้
- Formic acid และ Oxalic acid: ย้ายจากรายการสารทางการเกษตรใน Schedule 2 (สารเคมีทางการเกษตร) ไปยัง Schedule 3 (สำหรับยาที่ใช้กับสัตว์) และแก้ไขเงื่อนไขการได้รับการยกเว้นให้มีความจำเพาะต่อการควบคุม Varroa mite
- Thymol: ขยายความความหมายของสารสกัดจาก Thymus vulgaris (thyme) ที่มี thymol และแก้ไขเงื่อนไขการได้รับการยกเว้นให้มีความจำเพาะในการใช้งานแบบสารเคมีทางการเกษตรต่อการควบคุม Varroa mite เมื่ออยู่ในรูปแบบของ thymol
6. แก้ไขคำจำกัดความสำหรับ lignocaine
7. แก้ไขคำจำกัดความสำหรับ xylazine
ต่อมาแจ้งเวียน G/SPS/N/NZL/582/Corr.1 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 แจ้งแก้ไข web link ของเอกสาร รายการใน section 2.1 ของเอกสารหน้า 3 ผิด จึงแก้ไขตามลิงค์ต่อไปนี้ https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/19550-maximum-residue-levels-for-agr
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/374

20 กันยายน 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 19 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบด้านเทคนิคเพื่อป้องกันการใช้น้ำมัน PHOs ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3021

20 กันยายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 11 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRLs ของสาร Cloquintocet-mexyl ที่ใช้ร่วมกับ Florasulam และ Fluroxypyr 1-methylhelptyl ester ใน Teff ค้นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https;//www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-11/html/2018-19757.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3022

20 กันยายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 11 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRLs ของสาร Spiromesifen ในเมล็ดกาแฟสด, กาแฟสำเร็จรูปและเมล็ดกาแฟคั่วที่ 0.2 ppm * เป็นสารที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตให้ใช้ในไทย ค้นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-11/html/2018-19760.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3023

20 กันยายน 2561
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง - 13 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRLs ของสาร Afidopyropen ค้นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https;//www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-13/html/2018-19951.htm
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/457

19 กันยายน 2561
สับปะรดตัดยอด 30 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างรายงานการทบทวนข้อกำหนดความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการนำเข้าสับปะรดตัดยอดจากไต้หวัน ประกอบด้วย กรอบนโยบายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลียและการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช แนวทางการปฏิบัติในการผลิตสับปะรดตัดยอด การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับศัตรูพืชกักกัน การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช และการจัดประเภทศัตรูพืช - อารักขาพืช
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ไต้หวันจุดประสงค์ : 3
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1428

19 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - พิจารณาหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบยกเลิกสาร F41-FURATIOCARBE ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1429

19 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - พิจารณาหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับสาร C26-CARBOSULFAN ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ ดังนี้
- ยกเลิกการใช้ในการเพาะปลูกข้าว มันฝรั่ง มะพร้าว ถั่ว มะละกอ มะม่วง ข้าวโพด มะเขือเทศ ข้าวสาลี และองุ่น
- ปรับ residue definition เป็นสาร carbofuran
- ปรับระดับที่ยอมรับได้ต่อวัน (ADI)
- เพิ่มเติมระดับอ้างอิงเฉียบพลัน (ARfd)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1430

19 กันยายน 2561
อาหาร 24 ก.ย. 61 -
สาระสำคัญ : เสนอร่างแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดกฎระเบียบเชิงเทคนิคมาตรฐานด้านจุลชีววิทยาในอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1431

19 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 4 ต.ค. 61 พิจารณาหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับสาร C18-CHLOROTHALONIL ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ ดังนี้
- เพิ่มการใช้ในการเพาะปลูกฝ้าย (โดยวิธีการพ่นทางใบ) โดยกำหนดค่า MRL ที่ 0.2 mg/kg และระยะปลอดภัย 30 วัน
- ปรับระยะปลอดภัยในถั่วเหลืองที่ 0.5 mg/kg
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1432

19 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 4 ต.ค. 61 พิจารณาหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับสาร E29-ETHIPROLE โดยปรับเปลี่ยนค่า MRLs สำหรับการใช้ในการเพาะปลูกฝ้ายจาก 0.1 เป็น 0.2 mg/kg และปรับระยะปลอดภัยจาก 30 เป็น 3 วัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1104/Add.2

19 กันยายน 2561
อาหาร - 17 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบห้ามใช้น้ำมันผ่านกระบวนการเพิ่มไฮโดรเจนบางส่วน (PHOs) ในอาหาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
เอกวาดอร์
G/SPS/N/ ECU/213

19 กันยายน 2561
ไรตัวห้ำ (Predatory mites) 18 พ.ย. 61 18 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดบังคับด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการควบคุมการนำเข้าPredatory mites (Macrocheles robustulus) สำหรับการควบคุมทางชีวภาพจากเนเธอร์แลนด์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : เนเธอร์แลนด์จุดประสงค์ : 3
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/599

19 กันยายน 2561
สารชีวฆาต (Biocidal products) 17 พ.ย. 61 20 วันนับจากวันที่ตีพิมพ์ใน the Official Journal of the EU บังคับใช้จริงประมาณ ธ.ค. 62
สาระสำคัญ : ร่าง Commission Implementing Decision ไม่อนุมัติให้ Willaertia magna c2c maky เป็นสารที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ biocidal ของผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 11 เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพระบุถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่สามารถระบุถึงความปลอดภัยได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพของ Willaertia magna c2c maky ในการควบคุม Legionella pneumophila ได้อย่างเพียงพอ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 0
เคนยา
G/TBT/N/KEN/732

19 กันยายน 2561
ปุ๋ย 12 พ.ย. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสำหรับการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย Chelated micro nutrient
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
เคนยา
G/TBT/N/KEN/733

19 กันยายน 2561
ปุ๋ย 12 พ.ย. 61 เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ย soluble compound
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 0
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/373

19 กันยายน 2561
โค กระบือ - 6 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : มาตรการฉุกเฉินตามรายงานของ OIE ที่ 32 ฉบับที่ 31 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ระบุว่า โรค Lumpy Skin disease เกิดขึ้นในจอร์เจีย จึงมีความจำเป็นที่ซาอุดิอาระเบียจะต้องระงับการนำเข้าโค กระบือจากจอร์เจียเป็นการชั่วคราว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จอร์เจียจุดประสงค์ : 2
เอกวาดอร์
G/SPS/N/ECU/212

18 กันยายน 2561
ไม้สัก 17 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดบังคับด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้ารากไม้สัก (Tectona grandis) ต้นไม้สักในสารเคมี ต้นสักเปลือยราก และต้นสักในหลอดทดลองเพื่อการเพาะปลูกจากอินเดีย
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อินเดียจุดประสงค์ : 3
สิงคโปร์
G/SPS/N/SGP/61

18 กันยายน 2561
อาหาร 17 พ.ย. 61 ม.ค..62
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบทางอาหาร (ฉบับแก้ไข) ประจำปี 2562
1. อนุญาตให้มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
- 1,3-propanediol เพื่อเป็นวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส
- เกลือกรดอะมิโน 4 ชนิด ดังนี้ L-Isoleucine monohydrochloride, L-Leucine monohydrochloride, L-Lysine monohydrochloride และ L-Lysine acetate
- เอ็นไซม์ 7 ชนิด ภายใต้ GMP:Enzyme ดังนี้ Alpha-acetolactate Decarboxylase, Aqualysin, Beta-amylase, Beta-galactosidase (หรือ lactase), Endo-1,4-beta-xylanase, Glucoamylase (หรือ amyloglucosidase), Phosphatidylinositol phospholipase C
- Emulsifiers/stabilisers 4 ชนิด ดังนี้ Sodium carboxymethyl cellulose (INS 469), Ethyl hydroxyethyl cellulose (INS 467), Potassium caseinate, Tamarind seed polysaccharide (INS 437) และวัตถุเจือปนอาหาร 6 ชนิด ดังนี้ Sodium fumarate (INS 365), Polyvinylpyrrolidone (INS 1202), Triammonium citrate (INS 380), Cyclotetraglucose (INS 1504(i)), Cyclotetraglucose syrup (INS 1504(ii)), Magnesium hydroxide carbonate (INS 504(ii))
- Paprika extract (INS 160c(ii)) เป็นสีผสมอาหาร
- สารสกัดหล่อฮังก๊วย (Mong fruit extract) ( ประกอบด้วย 20 ? 90% w/w mogroside V) เป็นสารให้ความหวาน
2. ขยายกรอบ การใช้งานวัตถุเจือปนอาหารดังต่อไปนี้เข้ากลุ่มอาหารเสริม
- Propionic acid (และเกลือโซเดียม, แคลเซียม และโพแทสเซียมของ Propionic acid) (INS 280, 281, 282 และ 283) ใช้ในอาหาร
- Dimethyl polysiloxane (INS 900a) ใช้ในผลิตภัณฑ์ ?นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม?, ?นมปรุงแต่ง?, ?กาแฟพร้อมดื่ม? และ ?ชาพร้อมดื่ม? ที่ระดับไม่เกิน 10 ppm
- Butylated hydroxyanisole (INS 320) และ Butylated hydroxytoluene (INS 321) ใช้ในผลิตภัณฑ์ ?ซีเรียลอาหารเช้า? ที่ระดับไม่เกิน 200 ppm และ 100 ppm ตามลำดับ คำนวณจากไขมันและน้ำมันเป็นหลัก
- Nisin (INS 234) ในผลิตภัณฑ์ ?ไข่ของเหลว?
- Benzoic acid (และเกลือโซเดียมและโพแทสเซียมของ Benzoic acid) (INS 210, 211 และ 212) รวมทั้ง Sorbic acid (และเกลือโซเดียม, โพแทสเซียม และแคลเซียมของ Sorbic acid) (INS 200, 201, 202, และ 203) ในผลิตภัณฑ์ ?Custard fillingand toppings (egg-based)? และ ?Fillings and toppings (fat-emulsion)?ที่ร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/2703/Add.1

18 กันยายน 2561
ผักและผลไม้ - 14 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งมาตรฐานการปฎิบัติงานในการอนุญาตการนำเข้าและการเคลื่อนย้ายผักและผลไม้ระหว่างรัฐ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Federal Register Vol. 83, No. 179 Friday 14 September 2018 pages 46627 ? 46639.
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/100/Add.1

17 กันยายน 2561
สัตว์ปีกป่าและสัตว์ปีกเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ลูกไก่ และไข่ฟัก - 3 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกป่าและสัตว์ปีกเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ลูกไก่ และไข่ฟักที่มีถิ่นกำเนิดจากอิตาลี และมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับบริโภคจากเมือง Veneto ของอิตาลี เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : อิตาลีจุดประสงค์ : 2
บราซิล
G/TBT/N/BRA/840

17 กันยายน 2561
ปลาซาร์ดีนบรรจุเสร็จ 5 พ.ย. 61 เมื่อตีพิมพ์ใน the Official Journal หลังได้รับข้อคิดเห็น
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดการควบคุมทางมาตรวิทยาสำหรับการกำหนดปริมาณสุทธิของผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จที่วางจำหน่ายในตลาด ถอน art. 2 ของ Inmetro Ordinance 069 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับค่าการยอมรับได้สำหรับการตรวจวัดปริมาณการสะเด็ดน้ำของปลาซาร์ดีนในผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งค่าสูงสุดระบุไว้ใน Inmetro Ordinance 248 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สิงคโปร์
G/TBT/N/SGP/45

17 กันยายน 2561
อาหาร 15 พ.ย. 61 ม.ค. 61
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างกฎระเบียบ Food Regulations 2019 The Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) ได้ทบทวนกฎระเบียบด้านอาหารและเสนอแก้ไข ดังต่อไปนี้
1) อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพในเรื่องการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งนอกจากจะอนุญาตให้ใช้กับข้าวบาร์เลย์ beta-glucan แล้วยังให้ใช้กับข้าวโอ๊ต beta-glucan ด้วย "Barley beta-glucans/Oat beta-glucans have been shown to lower/reduce blood cholesterol. High blood cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease."
2) ตัดข้อกำหนดสำหรับไข่ที่ผ่านวิธี mineral hydrocarbons จะต้องมีเครื่องหมายแสดงคำว่า "SEALED" (การแก้ไขข้างต้นได้แจ้งประกาศต่อคณะกรรมการ SPS)
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ตุรกี
G/TBT/N/TUR/123

17 กันยายน 2561
วัตถุดิบอาหารที่มาจากสัตว์ 15 พ.ย. 61 1 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบ Turkish Food Codex Regulation เพื่อแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับ Classification and Maximum Residue Limits of Pharmacologically Active Substances ของวัตถุดิบอาหารที่มาจากสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขล่าสุดของกฎระเบียบ European Commission Regulation (EU) No 37/2010 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการจำแนกในเรื่องค่าการตกค้างสูงสุดในอาหารที่ได้จากสัตว์ แก้ไข: 201/2017, 1558/2017, 1559/2017, 523/2018, 520/2018, 721/2018, 722/2018 และ 1076/2018
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บุรุนดี
G/TBT/N/BDI/6

14 กันยายน 2561
เนย 12 พ.ย. 61 เมื่อประกาศจาก the Council Board of BBN
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับเนยที่ใช้บริโภคหรือแปรรูปต่อ มาตรฐานนี้ไม่ใช้กับเนยที่ได้จากนมอื่นๆนอกจากนมวัว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/124/Rev.1

14 กันยายน 2561
ไม้ทุกชนิดสำหรับทำฟืน 13 พ.ย. 61 1 พ.ค. 62
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าและเคลื่อนย้ายไม้ทุกชนิดสำหรับทำฟืน รวมท่อนไม้จากทุกประเทศ ทั้งนี้ ข้อกำหนดสำหรับไม้ฟืนจากสหรัฐอเมริกา (ภาคพื้นทวีป) ได้ถูก update ดังนี้ ไม้ฟืนจากไม้ทุกชนิดและท่อนไม้จากทุกชนิดที่นำมาทำเป็นฟืนจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองผ่านการฆ่าเชื้อ รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_4873_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1208

14 กันยายน 2561
เอ็นไซม์ไลเปส 19 พ.ย. 61 6 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : อนุญาตให้ใช้เอ็นไซม์ไลเปสที่ได้จาก Trichoderma reesei ในแป้งขนมปังประเภทต่างๆ (bread, flour,Whole) แป้งสาลี และผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_4870_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/1209

14 กันยายน 2561
แคลเซียมคาร์บอเนต 19 พ.ย. 61 6 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : อนุญาตให้ใช้สารแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นสารให้สี ในผลิตภัณฑ์ขนมหวาน รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_4871_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
มาเก๊า
G/SPS/N/MAC/23

14 กันยายน 2561
อาหาร - 4 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : กฎระเบียบกำหนดค่าสุงสุดการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหารหลายชนิด ได้แก่ สารหนู (arsenic) แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ ดีบุก ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 23/2018 ที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของโลหะหนักปนเปื้อนดังกล่าว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/2502/Add.9

14 กันยายน 2561
อาหาร 12 ต.ค. 61 -
สาระสำคัญ : ยกเลิก Instruction 13 เนื่องจากได้ขยายวันที่กำหนดให้โรงงานต้องปฎิบัติตามข้อกำหนด CGMP ฉบับใหม่ ในกฎระเบียบ Preventive Controls for Human Food รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/USA/18_4868_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/248/Add.14

14 กันยายน 2561
ไม้ทุกชนิดสำหรับทำฟืน - -
สาระสำคัญ : หน่วยงานกักกันพืชของเกาหลีใต้ได้เพิ่มเติมประเทศเดนมาร์กเป็นพื้นที่ที่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอย Radophillus similis ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของเกาหลีใต้ จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ดังนั้นการนำเข้าพืชอาศัยของไส้เดือนฝอย Radophilus similis จากภูมิภาค/ประเทศที่กำหนดจะถูกห้ามนำเข้าตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ทุกประเทศในอเมริกากลาง ทุกประเทศในแอฟริกาใต้ บรูไน จีน (พื้นที่เฝ้าระวังกวางโจว เม่าหมิง เซินเจิน กว่างตง) อินเดีย อินโดนีเซีย เลบานอน มาเลเซีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทเป ไทย เยเมน เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโสเวเนีย ออสเตรเลีย (ยกเว้นแทสมาเนีย ) หมู่เกาะคุก ฟิจิ กวม หมู่เกาะฮาวาย ไมโครนีเซีย นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด์ นีวเว เกาะนอร์ฟอร์ก ปาเลา ปาปัวนิวกินี โพลีนีเซีย อเมริกันซามัว ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกาจุดประสงค์ : 3
ชิลี
G/SPS/N/CHL/572/Add.1

13 กันยายน 2561
- - 11 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบฉบับที่ 3.081 วันที่ 11 ก.ค. 2549 เกี่ยวกับการยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์เพื่อนำมาแปรรูป ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
โคลัมเบีย
G/SPS/N/COL/280/Add.1

13 กันยายน 2561
- - -
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และ / หรือยานพาหนะที่ใช้แล้ว
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 1
ซาอุดิอาระเบีย
G/SPS/N/SAU/372

13 กันยายน 2561
โรคแกลนเดอร์ส (Glanders) - 2 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศห้ามเข้าชั่วคราวสำหรับม้าที่มาจากประเทศจีน เนื่องจากมีรายงานยืนยันการระบาดของโรคแกลนเดอร์สโดย OIE ในประเทศจีน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีน จุดประสงค์ : 2
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/469

13 กันยายน 2561
แอปเปิ้ลสด 12 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดกักกันสำหรับนำเข้าแอปเปิ้ลสดจากประเทศโปแลนด์ จะต้องปฏิบัติระบบการผลิตรวมถึงการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุ การคัดเลือกและตรวจการสอบส่งออก แอปเปิ้ลสดที่นำเข้าเพื่อการค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดย NPPO ประเทศผู้ส่งออก และมีมาตรการควบคุมที่เป็นไปตามข้อกำหนดกักกัน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โปแลนด์ จุดประสงค์ : 3
อุรุกวัย
G/SPS/N/URY/36

13 กันยายน 2561
สุนัข - 1 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : กำหนดให้สุนัขทั้งที่เป็นสุนัขบ้านและอื่นๆ ที่อายุมากกว่า 90 วัน ต้องติดไมโครชิพที่มีข้อมูลระบุตัวตนและสอดคล้องกับใบรับรองสุขภาพสัตว์ ในการผ่านแดนทั้งเข้าและออก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/146/Add.1

12 กันยายน 2561
ไข้หวัดนก - 3 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศยกเลิกห้ามนำเข้าสัตว์ปีกพื้นบ้าน สัตว์ปีกป่าและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ ไข่ฟักจากประเทศบัลแกเรีย แต่ยังคงห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่บริโภคจากพื้นที่ Dobrich ของประเทศบัลแกเรีย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ตามประกาศรายงานการติดตามสถานะล่าสุด (ฉบับที่ 5) ของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศบัลแกเรียเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และเป็นไปตามมาตราที่ 10.4.4 ข้อบทที่ 10.4 ของ OIE
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : บัลแกเรีย จุดประสงค์ : 2
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1426

12 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 3 ก.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบฉบับที่ 543 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช benfuracarbe ซึ่งไม่รวม ข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพดและมะเขือเทศ มีการกำหนดคำนามใหม่ของ ?residue? การอออกฤทธิ์เป็น carbofuran
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1427

12 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 17 ก.ย. 61 -
สาระสำคัญ : เสนอทบทวนกฎระเบียบการกำหนดมาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/428/Add.2

12 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช - 12 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช carbofuran มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_4837_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/459/Add.1

12 กันยายน 2561
อาหาร 17 ก.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบที่แก้ไขเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบอาหารนำเข้า (systematic Inspection)ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/460/Add.1

12 กันยายน 2561
ยานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ - 12 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช carbofuran มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_4836_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/3020

12 กันยายน 2561
โรควัวบ้า - 31 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : การเห็นพ้องกับ OIE ต่อการกำหนดความเสี่ยงของโรควัวบ้า (BSE) โดยกำหนดให้ 4 พื้นที่ ได้แก่ โครเอเชีย โปแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และสก๊อตแลนด์ เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงต่ำต่อโรควัวบ้า
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : โครเอเชีย โปแลนด์ สหราชอาณาจักร จุดประสงค์ : 1
บราซิล
G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/Add.2

11 กันยายน 2561
ผลิตภัณฑ์ไวน์ - 10 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคที่ 14 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและคุณลักษณะของไวน์และผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม รวมทั้งข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/Add.1 โดยจัดทำกฎกระทรวงฉบับที่ 48 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/838

11 กันยายน 2561
น้ำตาล และขนมหวาน - 6 ต.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคของน้ำตาล กำหนดมาตรฐานการจำแนก ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง รูปแบบการนำเสนอ การทำเครื่องหมายและการติดฉลากสำหรับการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/423

11 กันยายน 2561
ไข้หวัดนก - 10 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศห้ามเข้าสัตว์ปีกพื้นบ้าน สัตว์ปีกป่าและผลิตภัณฑ์ รวมเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อที่มาจากรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เนื่องจากห้องปฏิบัติการของรัฐบาซาห์ยืนยันพบการระบาดของไข้หวัดนก H5N1
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : มาเลเซีย จุดประสงค์ : 2
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/424

11 กันยายน 2561
ไข้หวัดสุกร - 8 ส.ค. 61
สาระสำคัญ : ประกาศห้ามเข้าสุกรพื้นบ้าน สุกรป่าและผลิตภัณฑ์รวมเนื้อสุกรและน้ำเชื้อที่มาจากประเทศจีน เนื่องจากมีรายงานยืนยันการระบาดของไข้หวัดสุกร ใน Shenbei, Shenyang, Liaoning ของประเทศจีน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : จีน จุดประสงค์ : 2
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/468

11 กันยายน 2561
วัตถุเจือปนอาหาร - 10 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐาน คุณสมบัติ ขอบเขตการใช้ และปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารของ pectins, guar gum, carob beangum, a-cyclodextrin, B-cyclodextrin และ y-cyclodextrin รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_4814_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_4814_01_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ตุรกี
G/SPS/N/TUR/103

11 กันยายน 2561
อาหาร 10 พ.ย. 61 1 ธ.ค. 61
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Turkish Food Codex Regulation แก้ไขการจัดประเภท และค่า MRLs ของยาสัตว์ในอาหารที่ได้จากสัตว์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
G/TBT/N/ARE/440 G/TBT/N/BHR/54

10 กันยายน 2561
พืชและเห็ดรา 8 พ.ย. 61 180 วันนับจากวันที่ประกาศใน official gazette
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคของ GCC สำหรับพืชและเห็ดราที่เป็นสิ่งต้องห้ามและสิ่งกำกัด โดยระบุรายชื่อชนิดของพืชและเชื้อราที่ห้ามใช้ในอาหารหรือจำหน่ายเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังระบุรายชื่อชนิดของพืชและเชื้อราที่ไม่สามารถใช้ในอาหารยกเว้นเป็นสารปรุงแต่ง
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
G/TBT/N/ARE/441 G/TBT/N/BHR/54

10 กันยายน 2561
สารพิษตามธรรมชาติ สารตกค้าง 8 พ.ย. 61 180 วันนับจากวันที่ประกาศใน official gazette
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคของ GCC สำหรับสารปนเปื้อน สารพิษตามธรรมชาติ มาตรฐานนี้กำหนด MLs ของสารพิษตามธรรมชาติในอาหารตามหลักการทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงว่า ML นั้นมีอยู่หรือไม่ ระดับของสารพิษตามธรรมชาติในอาหารทุกชนิดควรกำหนดระดับการตกค้างไว้ให้ต่ำที่สุดเท่าที่ยอมรับได้ (หลักการ ALARA) และได้กำหนดค่า ML สำหรับอาหารที่มีส่วนสำคัญของการได้รับสารอาหารทั้งหมด รายชื่ออาหารที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานนี้อาจมีสารพิษในธรรมชาติต่ำ ซึ่งยังไม่มีการกำหนด MLs ของอาหารเหล่านี้เพราะยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนต่ำ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
บราซิล
G/TBT/N/BRA/837

10 กันยายน 2561
สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต (HS 01.02) แกะและแพะ มีชีวิต (01.04) - 3 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : ยกเลิกกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่ 13 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 และกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่ 53 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยจัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคฉบับที่ 46 ลงวันที่28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำข้อกำหนดและกระบวนการสำหรับการส่งออกโค กระบือ แกะและแพะมีชีวิตสำหรับเพื่อฆ่าเป็นอาหารหรือเพื่อสืบพันธุ์
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : - จุดประสงค์ : 4
ตุรกี
G/TBT/N/TUR/122

10 กันยายน 2561
อาหารสำหรับกีฬา 1 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 (มีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านจนถึง พ.ค. 62)
สาระสำคัญ : แก้ไข Turkish Food Codex Communiqu? ในส่วนของ the Communiqu? on Sports Foods ซึ่งเป็นการกำหนดส่วนประกอบของอาหารสำหรับกีฬา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : -จุดประสงค์ : 4
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
G/SPS/N/ARE/112/Add.1

10 กันยายน 2561
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกไก่ ไข่ฟัก น้ำเชื้อและตัวอ่อน - 2 ก.ย. 61
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎกระทรวงเรื่องข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าสัตว์ที่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตีพิมพ์กฎระเบียบและกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกจะต้องปรับแก้ใบรับรองสุขภาพสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ตีพิมพ์กฎระเบียบ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้าจุดประสงค์ : 2
เอกวาดอร์
G/SPS/N/ECU/211

10 กันยายน 2561
ต้นอากาตีส 9 พ.ย. 61 6 พ.ย. 61
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าต้นอากาตีส (Agathis spp.) ในสารสังเคราะห์เพื่อการเพาะปลูกที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกา
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : สหรัฐอเมริกา จุดประสงค์ : 3
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/596

10 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 9 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ปรับแก้ค่า MRLs ของสาร Acrinathrin ในสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยปรับลดค่า MRLs ในผักหลายชนิด ได้แก่
(1) ผักกาดหอมและคื่นช่ายจาก 2 ppm เป็น 0.01 ppm
(2) กระเจี๊ยบเขียวจาก 1 ppm เป็น 0.01 ppm.
(3) มะม่วงจาก 1 ppm เป็น 0.3 ppm เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_4795_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/597

10 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 9 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ปรับแก้ค่า MRLs ของสาร Chinomethionat ในสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยปรับลดค่า MRLs ในฟักทองจาก 0.5 ppm เป็น 0.05 ppm รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_4796_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 0
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/598

10 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 9 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ปรับแก้ค่า MRLs ของสาร Diflubenzuron ในสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยปรับลดค่า MRLs ในผักหลายชนิด ได้แก่ (1) ข้าวกล้อง ดอกกะหล่ำ คื่นช่ายและมะเขือม่วงจาก 1 ppm เป็น 0.01 ppm
(2) กระเจี๊ยบเขียวและมะม่วงจาก 0.05 ppm เป็น 0.01 เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_4800_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/599

10 กันยายน 2561
สารกำจัดศัตรูพืช 9 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ปรับแก้ค่า MRLs ของสาร Etoxazole ในสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยปรับลดค่า MRLs ในแตงโมจาก 0.2 ppm เป็น 0.1 ppm รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_4801_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/600

10 กันยายน 2561
ยารักษาสัตว์ 9 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : ปรับแก้ค่า MRLs ของสาร Betamethasone ในสินค้าปศุสัตว์โดยห้ามตรวจพบสารดังกล่าวตกค้างในสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ - เครื่องในหมูและโคเนื้อ เช่น ไต ตับ เป็นต้น
- ไขมันจากหมูและโค
- ไข่ไก่ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_4802_00_e.pdf
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ : ประเทศคู่ค้า จุดประสงค์ : 1
เกาหลีใต้
G/SPS/N/KOR/616

10 กันยายน 2561
ผลิตภัณฑ์อาหาร 9 พ.ย. 61 -
สาระสำคัญ : เสนอร่างปรับแก้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหารโดย
1. กำหนดระดับสูงสุดของตะกั่วและแคดเมียมในใบสปอร์ของสาหร่าย Sea mustard (Undaria pinnatifida)
2. ทบทวนระดับการตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตร
3. จัดทำมาตรฐานสำหรับสาร Methomyl, Cyhalothrin, Cartap และ Novaluron ในมันฝรั่งและข้าวสาลี