ความหมายของตรา มกอช.

News and updates landing

                เป็นดวงตรารูปทรงกลมมีรูปพระเกษตรบดี (พระวรุณเทพผู้ให้ความสมบูรณ์) ยืนบนหลังนาคราชพ่นน้ำเหนือก้อนเมฆ

                พระหัตถ์ซ้ายยกห้าม หมายถึง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร และอาหาร

                พระหัตถ์ขวาถือพระขรรถ์ ได้แก่ การเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร

                เบื้องล่างมีอักษรข้อความชื่อของสำนักงานโค้งรับ