มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 43 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 23 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
การชันสูตรโรคบรูเซลลามกษ.10402-2561 รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
มาตรการสุขอนามัยพืช:อภิธานศัพท์สุขอนามัยพืชมกษ.9051-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือมกษ.10001(G)-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรโรคบรูเซลลา มกษ.10402(G)-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกมกษ.9535-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 57ง
 20 พ.ค. 2547
สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด
<<ยกเลิก ใช้มาตรฐานข้อกำหนด สารตกค้าง:ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด มกษ.9002-2559แทน>>
มกษ.9002-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547  
สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มกษ.9003-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547
การชันสูตรวัณโรคในโคกระบือ
ยกเลิก มกษ.1001-2547 และใช้ มกษ.10001-2561 แทน
มกษ.10001-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547  
การชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง การชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย มกษ 10400-2555 แทนมกษ.10400-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547  
หลักการทำงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงมกษ.9006-2548เล่ม 122
ตอนที่ 122 ง
 22 ธ.ค. 2548
1 2 3 4 5 6