มาตรฐานระบบ(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 137 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 67 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.9000-2552 แทน มกษ.9000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
ฟาร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.6900-2559 และใช้มาตรฐาน มกษ.6913-2559 แทน มกษ.6900-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไยมกษ.1000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 115ง
 2 ต.ค. 2546
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.4400-2552 แทน มกษ.4400-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.9001-2556 แทน มกษ.9001-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.6912-2559 แทน มกษ.8200-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกล้วยไม้ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.5501-2552 แทน มกษ.5500-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547  
การปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับการเลี้ยงปลานิล ยกเลิกมกษ.7405-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 128ง
 17 พ.ย. 2547  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ มกษ. 6400-2555 แทนมกษ.6400-2548เล่ม 122
ตอนพิเศษ 38ง
 17 พ.ค. 2548  
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ ยกเลิก และใช้มาตรฐาน มกษ. 9000 เล่ม 2-2554 แทนมกษ.9000-2548เล่ม 122
ตอนพิเศษ 38ง
 17 พ.ค. 2548  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17