มาตรฐานระบบ(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 137 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 65 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวางมกษ.6409-2560เล่ม -
ตอนพิเศษ -
รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวมกษ. 4406-2560เล่ม -
ตอนพิเศษ -
รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวางมกษ. 6409(G)-2560เล่ม -
ตอนพิเศษ -
รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคมกษ. 7432(G)-2560เล่ม -
ตอนพิเศษ -
รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมกษ. 9041(G)-2560เล่ม -
ตอนพิเศษ -
รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สดมกษ. 9047-2560เล่ม -
ตอนพิเศษ -
รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.9000-2552 แทน มกษ.9000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
ฟาร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.6900-2559 และใช้มาตรฐาน มกษ.6913-2559 แทน มกษ.6900-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไยมกษ.1000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 115ง
 2 ต.ค. 2546
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.4400-2552 แทน มกษ.4400-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17