มาตรฐานระบบ(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 132 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 66 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อมกษ. 6901-2560เล่ม - ตอนพิเศษ -รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกมกษ. 6908-2560เล่ม - ตอนพิเศษ -รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อมกษ. 6901(G)-2560เล่ม - ตอนพิเศษ -รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกมกษ. 6908(G)-2560เล่ม - ตอนพิเศษ -รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมกษ. 6401(G)- 2560เล่ม - ตอนพิเศษ -รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.9000-2552 แทน มกษ.9000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
ฟาร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.6900-2559 และใช้มาตรฐาน มกษ.6913-2559 แทน มกษ.6900-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไยมกษ.1000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 115ง
 2 ต.ค. 2546
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.4400-2552 แทน มกษ.4400-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.9001-2556 แทน มกษ.9001-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16