มาตรฐานระบบ(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 151 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 68 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชสมุนไพรมกษ.3502-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืดมกษ.7421-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืดมกษ.7421(G)-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลมกษ.7422-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลมกษ.7422(G)-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสาหรับสะพานปลามกษ.7431(G) - 2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามมกษ.7433(G)-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามมกษ.7433-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติที่ดีสาหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมมกษ.8204-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตโคนมมกษ.9049-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19