มาตรฐานระบบ(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 128 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 61 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์:การขนส่งสัตว์ทางบกมกษ. 9034-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
หลักการจัดทำคอมพาร์ตเมนต์สำหรับปศุสัตว์มกษ. 9033-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งมกษ. 4402-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วลิสงมกษ. 4900-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปาล์มน้ำมันมกษ. 5904-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลมกษ. 7422-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่มกษ. 6909-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์มกษ. 9000 เล่ม 4 -2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.7417-2559 แทน มกษ. 7405-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 ง 28 ธ.ค. 2553  
การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดมกษ. 9035-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 ง 28 ธ.ค. 2553
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16