ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่มีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดทุนจดทะเบียน กําหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติห้องปฏิบัติการ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งการประชุม และการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ทําการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ทําการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตร ที่มีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตร หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีประกาศยกเว้นไม่ต้องได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกกฎกระทรวงกำหนดให้สินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานบังคับ

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรแก้ไขหรือปรับปรุงและทำลาย หรือส่งกลับคืนสินค้าเกษตรที่ไท่เป็นไปตามมาตรฐาน

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเข้าเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ