ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก

News and updates landing

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์หลัก
1 พัฒนาและผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้เกิดการยอมรับระดับสากล 
1. มาตรฐานสินค้าเกษตรได้รับการยอมรับในระดับสากล 1.การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งห่วงโซ่สินค้าเกษตรและอาหาร และสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
2.พัฒนาศักยภาพในการร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
3.ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้
4.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองและควบคุมกำกับสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1. ระบบการตรวจสอบรับรองและควบคุม กำกับดูแล สินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับ  5. จัดระบบและดำเนินการตรวจสอบรับรองเป็นที่ยอมรับระดับสากล
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐาน
7. สร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
3 ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
1. สินค้าเกษตรและอาหารได้มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย 8. ดำเนินการเชิงรุกในการเจรจาและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร
9. จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
10. พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
4 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
1. มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการส่งมอบบริการ 11. พัฒนากระบวนการและรูปแบบการทำงาน
12. ผลักดันและพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)


ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร