ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก

News and updates landing

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์หลัก
     1. การกำหนดมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับสากล แบบมีส่วนร่วม

     1. มีมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารที่เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับแนวทางสากล 1. ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วม การจัดทำข้อกำหนด/ มาตรฐาน
2. ยกระดับความร่วมมือภาคี ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันข้อกำหนด/มาตรฐานสู่ระดับสากล
3. ยกระดับขีดความสามารถ การผลักดันข้อกำหนด/มาตรฐานสู่สากล
     2. การจัดทำระบบการตรวจสอบและรับรอง สินค้าเกษตรและอาหาร ตามความต้องการและ สอดคล้องกับสากล

     1. มีผลและการตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับทั้ง ในประเทศ และสากล  4. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารตามความต้องการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ได้รับการรับรองระบบงาน/ ได้รับใบอนุญาตเพิ่มขึ้น
     3. การยกระดับ การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเสริมพลัง ความร่วมมือ ตลอดห่วงโซ่อาหาร
     1. กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีนโยบาย/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสนับสนุน การนำมาตรฐานไปใช้ และมีการบูรณาการ ความร่วมมือ ตลอดห่วงโซ่อาหาร และกลไกการขับเคลื่อนงานมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 6. ผลักดันให้ กษ.และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมี การกำหนดนโยบาย เรื่องการส่งเสริม สนับสนุนการนำ มาตรฐานไปใช้
7. ผลักดัน การปรับโครงสร้าง มกอช.ให้เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ (ทบทวนทุกรอบ 10 ปี)
8. ส่งเสริมสนับสนุน ความร่วมมือการจัดทำแผนงาน/ โครงการเพื่อนำมาตรฐาน ไปสู่การปฏิบัติ
9. ส่งเสริมความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เกษตรกรและ ผู้ประกอบการสามารถนำ มาตรฐานบังคับ/ทั่วไปไปใช้
     4.การกำหนดท่าทีเจรจา เชิงนโยบายที่สอดคล้องตามความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยกระดับการมีส่วนร่วม เสริมสร้างสมรรถนะ กลไกการขับเคลื่อนงาน ด้านการเจรจาและความร่วมมือการเจรจากับประเทศ กลุ่มประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในระดับสากล

     1.ประเทศไทยได้รับการยอมรับและ/หรือสนับสนุน ในเวทีการเจรจาระดับสากล 10. ส่งเสริมสนับสนุนและ ผลักดันความร่วมมือเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
11. ยกระดับขีดความสามารถ การเจรจาของบุคลากรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเจรจา
     5.การพัฒนากฎหมาย ระบบการอนุญาต/การใช้เครื่องหมายรับรอง/ การกำกับดูแลการนำเข้า-ส่งออก การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ระบบการเฝ้าระวัง การเตือนภัย สินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศกลไกการขับเคลื่อนงาน ด้านการเจรจาและความร่วมมือการเจรจากับประเทศ กลุ่มประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในระดับสากล

     1.กฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานมีระบบการอนุญาต/ การใช้เครื่องหมายรับรอง/ การกำกับดูแลการนำเข้า-ส่งออก และมีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ 12.ผลักดันการปรับปรุง พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายรอง ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ (พิจารณาเรื่อง/ทบทวนทุก 5 ปี ตามนโยบายรัฐบาล)
13.ยกระดับขีดความสามารถ การพิจารณาและการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการขออนุญาต/ การใช้เครื่องหมายรับรอง/ การกำกับดูแลการนำเข้า-ส่งออก ที่มีประสิทธิภาพ
14. ยกระดับขีดความสามารถ การให้บริการในการขออนุญาต/ การใช้เครื่องหมายรับรอง/ การกำกับดูแลการนำเข้า-ส่งออก
15. การเสริมสร้างความรู้ และทักษะบุคลากร/ พนักงานเจ้าหน้าที่/เครือขาย มกอช.ด้านเฝ้าระวังและเตือนภัย
16. การส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังและเตือนภัย สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย
17. ยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร
     6.การสร้างเสริมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


     1.มีระบบสารสนเทศและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย ต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและระหว่างประเทศ 18.ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงด้านการมาตรฐานกับหน่วยงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ
19. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมั่นคง ปลอดภัย โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดความซ้ำซ้อน


ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร