หลักสูตรฝึกอบรม


2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมรายเดือน (ประจำปี 2017) และ Download ใบสมัคร หรือ ลงทะเบียนผ่าน Website ได้ที่

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
17-19
JANUARY 2017

หลักสูตร Preventive Control for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์)

สถาบันอาหาร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร Preventive Control for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) ในวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
17-19
JANUARY 2017

21-23
FEBRUARY 2017

7-9
MARCH 2017

25-27
APRIL 2017

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประดทศไทย)ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2560 ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ดังนี้

    - ครั้งที่ 1/60 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2560
    - ครั้งที่ 2/60 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
    - ครั้งที่ 3/60 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2560
    - ครั้งที่ 4/60 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560

ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร [ Download ] และกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขัตติยา ขันธจิตร์ (คุณวา) ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-2751-4050 ต่อ 184 โทรสาร 0-2751-4048 หรือ E-mail : kattiya@tuv-nord.com

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
25-27
JANUARY 2017

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food (รุ่นที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดอบรม หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food (รุ่นที่ 2) ให้กับผู้ประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) ตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act : FSMA) ในวันที่ 25-27 มกราคม 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]14-16
DECEMBER 2016

19-21
DECEMBER 2016

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์” (Process Control Qualified Individual Training on Preventive Controls for Human Food) เพื่อเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการจัดทำแผนอาหารปลอดภัย (Food Safety Plan) และสร้างผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (PCQI for Human Food) ผู้เข้าอบรมจะได้รับการประเมิน “ผ่าน” และได้รับประกาศนียบัตรจาก FSPCA โดยจัดให้มีการอบรมขึ้น 2 ครั้ง

    - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559
    - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[รายละเอียดเพิ่มเติม]14-16
DECEMBER 2016

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฏระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI)

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดอบรมหลักสูตร “ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฏระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI)" ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559

[รายละเอียดเพิ่มเติม]21-23
NOVEMBER 2016

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559

[รายละเอียดเพิ่มเติม]