วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัฒนธรรม/ค่านิยม

News and updates landing

วิสัยทัศน์

               เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ทั่วโลกยอมรับ


พันธกิจ

               1. เสริมสร้างการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับแนวทางสากล

               2. เสริมสร้างระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับสากล

               3. เสริมสร้างการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

               4. เสริมสร้างการกำหนดท่าที และเจรจาด้านการมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร

               5. เสริมสร้างการควบคุม และกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

               6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ


วัฒนธรรม

               ทำงานด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วม มีการสอนงาน และปฏิบัติอย่างมืออาชีพ


ค่านิยม

               สามัคคี มีจริยธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ