วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัฒนธรรม/ค่านิยม

News and updates landing

วิสัยทัศน์

               มกอช. เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

พันธกิจ

               1. มกอช.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

               2. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล

               3. รับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               4. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

               5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร

               6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

               7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอด ห่วงโซ่อาหาร

               8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

               9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง

วัฒนธรรม

               ทำงานด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วม มีการสอนงาน และปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ด้วยการมีวินัย แม่นยำ ยอมรับผลการกระทำทั้งผลดีและผลเสีย และปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้น

ค่านิยม

               สามัคคี มีจริยธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ