เว็บไซต์ มกอช. ระดับความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
1.ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
2.ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
3.ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4.ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์
5.ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะ :