แบบตอบรับเพื่อการแจ้งข่าวสารและเตือนภัย มกอช.
  
ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม Contactor Detail   ชื่อ-นามสกุล/Name - Lastname 

  ที่อยู่/Address  

  โทรศัพท์/Telephone        โทรสาร/Fax        E-Mail  

  
ข้อมูลองค์กร   ชื่อบริษัท/หน่วยงาน/Company name  ภาครัฐ  ภาคเอกชน

  ที่อยู่/Address     โทรศัพท์/Telephone    โทรสาร/Fax  

  เว็บไซต์องค์กร/website   E-mail 
กลุ่มประเภทสินค้าที่ผลิต Product Category
  กลุ่มสินค้าเกษตร
  
  กลุ่มสินค้าอาหาร
  
  กลุ่มสินค้าอื่นๆ
  


แหล่งจำหน่าย Distribution place   ในประเทศ Domestic market

  ต่างประเทศ โปรดระบุประเทศคู่ค้า International market, please indicate a spacific country
1. 2.
3. 4.


ประเด็นปัญหาที่หน่วยงานของท่านประสบปัญหา หรือ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ(สามารถเลื่อกได้มากกว่า 1 ข้อ) Problem which your organization is currently facing or topic of interest (can chose more than 1)
ข้อกำหนดการตรวจสอบและกักกันสินค้าข้อกำหนดการติดฉลาก
โรคระบาดสัตว์ข้อกำหนดปริมาณสารตกค้างและสารปฏิชีวนะ
มาตรฐานการผลิต / ระบบการรับรองและควบคุมการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร / วัตถุที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โภชนาการพิเศษ / อาหารตามหลักศาสนาและเชื้อชาติอาหารนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยี และ GMO
สถานการณ์การค้า / ปริมาณการส่งออก - นำเข้าการเจรจาการค้าเสรี / ประชาคมเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์ / อบรมสัมมนา / ความรู้ทั่วไปอื่นๆ (โปรดระบุ) Other (please indicate)
    
หมายเหตุ :  แบบรับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้บริการข้อมูลของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเท่านั้น การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ