News and updates landing

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Website Policy of The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards


1. วัตถุประสงค์

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการให้บริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาให้ทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที

2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
               2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ์อักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”
               2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปญญาของเจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
               2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคายอันกอใหเกิดความไมพอใจภายใต ความเสี่ยงของตนเอง
               2.4 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
               2.5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการ แกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกล่าวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงให้ผูใชบริการทราบลวงหนา
               2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไม่สามารถเขาใชบริการ และเขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
               2.7 ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีสิทธิ์ในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจ้งให้ผูใชบริการทราบลวงหนา

3. สิทธิ์ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
               3.1 ผูใชบริการจะใหขอมลูเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอที่ถูกตอง เปนจริงและเปนปจจุบันเสมอแก่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อันเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
               3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
               3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนญุาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติโดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
               3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
               3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยชัดแจงให ทําเชนนั้นได
               3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเข้าถึงบริการ
               3.7 ผูใชบริการจะเปนผู้รับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
               4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมลูของเว็บไซตนั้นๆ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
               4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือแตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได้ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด
               5.1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะไมรับผิดตอความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออมที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช เขาใช้เว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบรูณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใชเว็บไซต์หรือ ในความเสียหายใดๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได ผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะไมตองรับผิดชอบ ตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
               6.1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผูใหอนุญาตแกสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปนผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผูเดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผูใหอนญุาตแกสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปนผู้จัดทําขึ้นไมวาสิทธิ์เหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
               6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกําหนดใหเปนความลับโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
               6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ อักษรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

7. กฎหมายที่ใชบังคับ
               7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย