หน่วยงานผู้ให้บริการฝึกอบรม (Training Provider)


1. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์www.dld.go.th

2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์www.doa.go.th

4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย www.tistr.or.th

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.kmutt.ac.th

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนwww.ku.ac.th

7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้www.mju.ac.th

8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยwww.chula.ac.th

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือwww.kmutnb.ac.th

10. มหาวิทยาลัยบูรพาwww.buu.ac.th

11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่www.cmu.ac.th

12. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด www.centrallabthai.com

13. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิmasci.or.th

15. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดwww.bureauveritas.co.th

17. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิตี้ เอ็กเซลแลนซ์ จำกัด

18. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)Facebook