ข้อมูล PCQI ของหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม (Training Providers)


1. กรมปศุสัตว์

2. กรมวิชาการเกษตร

4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. มหาวิทยาลัยบูรพา

11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

17. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิตี้ เอ็กเซลแลนซ์ จำกัด