ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
พ.ศ. 2546

            เพื่อให้การพัฒนาและการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นไปโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของภาครัฐ ผู้ผลิตผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามภายในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงให้ออกระเบียบการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลไว้ ดังต่อไปนี้


หมวด 1
บททั่วไป

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน มาตรฐานอาหารฮาลาล พ.ศ. 2546”
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการได้มีมติประกาศให้ใช้ระเบียบนี้ เป็นต้นไป
  ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้
            “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
             “คณะกรรมการจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
            “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
            “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
            “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
  ข้อ 5 ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยตีความตามข้อกำหนดและวิธีปฏิบัต ิตามระเบียบนี้
Copyright 2014 acfs.go.th