ความหมายของ Codex

Codex เป็นชื่อใช้เรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission - CAC) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้คำว่า "Codex" เป็นคำที่ใช้เรียก "Codex Alimentarius" ซึ่งมาจากภาษาละติน หมายถึง "Food Code" ด้วย




ความเป็นมาของ Codex

ค.ศ. 1900 มีการรวมกลุ่มของสมาคมที่ค้าขายสินค้าอาหารที่อำนวยความสะดวกในการค้าอาหารระหว่างประเทศ โดยใช้ช่องทางของการใช้มาตรฐานที่ปรับเข้าหากัน เพื่อลดการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากกฏ ระเบียบ และมาตรฐานที่แตกต่างกัน

ค.ศ. 1961 องค์กร FAO WHO และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ โดยมี FAO และ WHO เป็นผู้รับผิดชอบ

ค.ศ. 1962 ที่ประชุม Joint FAO/WHO Food Standards Conference เสนอให้ตั้ง Codex Alimentarius Commission เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการ Joint FAO/WHO Food Standards และกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

ค.ศ. 1963 ที่ประชุม World Health Assembly เห็นชอบโครงการ Joint FAO/WHO Food Standards และตั้ง Codex Alimentarius commission อย่างเป็นทางการ

ค.ศ. 1963 จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญร่วม FAO/WHO ทางด้านสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues: JMPR)

ค.ศ. 1995 จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญร่วม FAO/WHO ทางด้านวัตถุเจือปนอาหาร (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives: JECFA)

ค.ศ. 1995 มีผลบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of SPS) และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on the Technical Barriers to Trade) เพื่อลดการเกิดอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างประเทศ

ค.ศ. 2000 จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญร่วม FAO/WHO ทางด้านการประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา (Joint FAO/WHO Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment: JEMRA)

ค.ศ. 2000 การประชุม World Health Assembly ครั้งที่ 53 ให้ความสำคัญต่อมาตรฐาน แนวปฏิบัติของ Codex เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมต่อการค้า