ระบบเอกสาร Codex

CXS – Codex standards เป็นเอกสารมาตรฐานที่ CAC ให้การรับรอง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในเรื่องนั้นๆ
  ตัวอย่างเอกสาร CXS 12 - 1981 Standard for Honey
  CX = Codex
  S = Standard
  12 = รหัสเฉพาะของมาตรฐานนั้นๆ
  1981 = ปีที่ได้รับการรับรอง (Adopted)

CXG – Guidelines เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้เป็นคำแนะนำในการปฏิบัติตามาตรฐาน
  ตัวอย่างเอกสาร CXG 2 – 1985 Guideline on Nutrition Labelling
  CX = Codex
  G = Guidelines
  2 = รหัสเฉพาะของมาตรฐานนั้นๆ
  1985 = ปีที่ได้รับการรับรอง (Adopted)

CXC – Code of practice เป็นเอกสารหลักปฏิบัติที่กำหนดให้เป็นมารตฐาน
  ตัวอย่างเอกสาร CXC 1 – 1969 General Principles of Food Hygiene
  CX = Codex
  C = Codes of Practice
  1 = รหัสเฉพาะของมาตรฐานนั้นๆ
  1969 = ปีที่ได้รับการรับรอง (Adopted)

  การเผยแพร่เอกสารของ Codex

การเผยแพร่เอกสารของ Codex

              Codex จะเผยแพร่เอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มาตรฐาน กำหนดการประชุม Codex ฯลฯ แก่จุดติดต่อ (Codex Contact Point) แต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้แก่ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               เอกสาร Codex สามารถค้นหาได้จาก website ของ Codex ดังนี้ http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/